Auteurs- en sprekersregister betreffende "Duchatelet Roland" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De impact van de banken- en kredietcrisis op de rechtbanken (Vermogen van de rechtbanken van koophandel om het hoofd te bieden aan de verhoging van het aantal faillissementen) (4-499)      
  Mondelinge vraag van de heer Roland Duchatelet aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-51
p. 31-32 4-51 p. 31-32 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Roland Duchatelet, senator-opvolger
4-10
p. 4 4-10 p. 4 (PDF)
Het omkoopschandaal in het Belgisch voetbal, beter bekend als de zaak-Ye (Gerechtelijk onderzoek) (4-1246)      
  Vraag om uitleg van de heer Roland Duchatelet aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 16-17 4-98 p. 16-17 (PDF)
Het toekennen van een basisinkomen aan de inwoners van HaÔti (Injectie van koopkracht om de economische ontwikkeling op gang te brengen na de aardbeving) (4-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Roland Duchatelet aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 27-29 4-113 p. 27-29 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Arbeidsmarktbeleid
4-11
p. 59 4-11 p. 59 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-11
p. 58-59 4-11 p. 58-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Amendement nr 1 van de heer Roland Duchatelet c.s.
4-1027/2
p. 1 4-1027/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Cťline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heren Roland Duchatelet en Wouter Beke
4-1082/2
p. 1-3 4-1082/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap (Omzetting richtlijn 2008/57/EG - Groeperen in ťťn enkele tekst van de bepalingen inzake het hogesnelheidsspoorwegsysteem en de bepalingen inzake het conventionele spoorwegsysteem - Procedure van indienststelling van voertuigen - Wederzijdse erkenning) (4-1571)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1571/2
p. 1 4-1571/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 50-52 4-108 p. 50-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf (4-1099)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1099/2
p. 1-4 4-1099/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Vervanging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Informatie van de markt - Prijsaanduiding - Benaming, samenstelling en etikettering van producten - Aanduiding van hoeveelheid - Vergelijkende reclame - Promoties inzake prijzen - Uitverkopen - Opruimingen of solden - Overeenkomsten met consumenten - Overeenkomsten op afstand - Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming - Openbare verkoop - Gezamelijk aanbod - Onrechtmatige bedingen - Bestelbon - Verlenging van dienstovereenkomsten - Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken - Ongewenste communicaties - Verkoop met verlies - Bewijsregeling - Collectieve consumentenovereenkomsten - Vordering tot staking - Procedures inzake benamingen van oorsprong - Waarschuwingsprocedure - Strafsancties - Opsporing en vaststelling van inbreuken - Zie ook doc. nr 4-1658) (4-1657)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1657/3
p. 1-61 4-1657/3 p. 1-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen (EfficiŽntie gegevensuitwisseling tussen de verschillende betrokken diensten - Strijd tegen de autocriminaliteit - Verbetering van de dienstverlening inzake goedkeuring en inschrijving - EfficiŽntie gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten - Gegevens inzake inschrijving, homologatie, keuring, verplichte aansprakelijkheidsverzekering, kilometerstand, gezochte voertuigen en douane) (4-1764)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1764/2
p. 1-3 4-1764/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Bevoegdheden rechtbank van Koophandel - Zie ook doc. 4-1657) (4-1658)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1658/3
p. 1 4-1658/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van .... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector (Herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector waarvan de financiŽle situatie ernstig bedreigd is : overdracht van vermogensbestanddelen of effecten - Bevoegdheden rechtbank van eerste aanleg bij overdracht van activa en aandelen - Specifieke procedure - Wettigheid van de overdrachtshandeling en billijke karakter - Mogelijkheid tot herziening van de vergoeding voor de eigenaars - Zie ook doc. 4-1725en 4-1727) (4-1726)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1726/2
p. 1 4-1726/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Algemene bespreking
4-105
p. 4-6 4-105 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden (Aangeboden door de ziekenfondsen - Zie ook doc. 4-1729 en 4-1730) (4-1728)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1728/2
p. 1-6 4-1728/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-118
p. 12 4-118 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector (waarvan de financiŽle situatie ernstig bedreigd is - Overdracht van vermogensbestanddelen van de financiŽle instelling of van door haar uitgegeven effecten - Betere bescherming van de houders van gedeponeerde effecten - Zie ook doc. 4-1726 en 4-1727) (4-1725)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1725/2
p. 1-5 4-1725/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/46/EG - Oprichting remuneratiecomitť) (4-1659)      
  Verslag van de heren Roland Duchatelet en Hugo Vandenberghe
4-1659/3
p. 1-16 4-1659/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
4-116
p. 68-70 4-116 p. 68-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Tarificatie van de doorvoer van aardgas - Verordening nr 1775/2005 van het Europees Parlement) (4-1096)      
  Algemene bespreking
4-63
p. 31-33 4-63 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen (Hervorming van de toezichtsarchitectuur voor de financiŽle sector naar aanleiding van de financiŽle crisis - Oprichting Comitť voor systeemrisico's en systeemrelevante financiŽle instellingen (CSRSFI) - Invoering "Twin-Peaks" model voor het toezicht - Overdracht van bevoegdheden van het CBFA en CSRSFI naar de NBB - Prudentieel toezicht door NBB - CBFA zal toezien op de naleving van de gedragsregels, inschrijving van de tussenpersonen, informatieverstrekking bij marktverrichtingen - Autonome sanctiecommissie bij het CBFA - Consumentenbescherming en -informatie - Toekenning bevoegdheden aan de Koning - Zie ook doc. 4-1725 en 4-1726) (4-1727)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1727/3
p. 1-30 4-1727/3 p. 1-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen sommige beslissingen van het toezichthoudende orgaan en de veiligheidsinstantie betreft (Gedeeltelijke omzetting van de richtlijnen 2001/14/EG, 2004/49/EG, 2007/59/EG en 2008/57/EG - Beroepsprocedure voor het Hof van beroep van Brussel) (4-1573)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1573/2
p. 1 4-1573/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 50-52 4-108 p. 50-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft (Omzetting richtlijn 2007/59/EG inzake de certificering van machinisten - Richtlijn 2008/110/EG inzake de veiligheid op de spoorwegen - Richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem - Richtlijn 91/440/EG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschappen en richtlijn 2007/58/EG - Uniformering van het recht op het gebied van spoorwegen - Onderhoud van de voertuigen) (4-1570)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1570/2
p. 1-14 4-1570/2 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 50-52 4-108 p. 50-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft (Gedeeltelijke omzetting van de richtlijnen 2001/14/EG, 2004/49/EG en 2007/59/EG - Beroepsprocedure voor het hof van beroep van Brussel) (4-1572)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1572/2
p. 1 4-1572/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 50-52 4-108 p. 50-52 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen (waarvan het bedrag gelijk is voor alle burgers) (4-805)      
  Voorstel van de heer Roland Duchatelet en mevrouw Nele Lijnen
4-805/1
p. 1-5 4-805/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Roland Duchatelet en mevrouw Nele Lijnen
4-805/2
p. 1 4-805/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden (4-1191)      
  Voorstel van de heren Roland Duchatelet, Dirk Claes, Alain Courtois, Marc Elsen, Philippe Moureaux en Pol Van Den Driessche
4-1191/1
p. 1-8 4-1191/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Roland Duchatelet
4-1191/2
p. 1-2 4-1191/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van de gerechtelijke politie) (4-1226)      
  Verslag van de heer Roland Duchatelet
4-1226/4
p. 1-8 4-1226/4 p. 1-8 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999