Auteurs- en sprekersregister betreffende "Hotyat Robert" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
BTW - Verdeling van de ontvangsten (Gewestelijke uitsplitsing) (1-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hotyat aan de heer Viseur, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4787 1-91 p. 4787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5024-5025 1-95 p. 5024-5025 (PDF)
De moeilijke situatie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Parket van de procureur des Konings te Brussel, meer bepaald in het licht van de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van mevrouw Milquet en de heren Lallemand en Hotyat en stemming over de gewone motie
1-123
p. 3287-3288 1-123 p. 3287-3288 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Hotyat, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Evaluatie van de werking van de nieuwe federale structuren (1-1333)      
  Verslag van de heren Caluwé, Coene, Desmedt en Hotyat
1-1333/1
p. 1-1031 1-1333/1 p. 1-1031 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-964/2
p. 1-14 1-964/2 p. 1-14 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-493/2
p. 1 1-493/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-899/3
p. 1 1-899/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Amendement nr 1 van de heren Lallemand en Hotyat
1-185/2
p. 1-2 1-185/2 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Amendement nr 1 van de heer Hotyat
1-169/2
p. 1 1-169/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Amendement nr 1 van de heer Hotyat
1-170/2
p. 1 1-170/2 p. 1 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Amendement nr 1 van de heer Hotyat
1-171/2
p. 1 1-171/2 p. 1 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Amendementen nrs 12 tot 14 en 19 van de heren Hotyat en Moens
1-622/4
p. 3-5 1-622/4 p. 3-5 (PDF)
  1-622/4
p. 7 1-622/4 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendementen nrs 42 en 43 van de heer Hotyat
1-499/5
p. 1-2 1-499/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 146 en 147 van de heer Hotyat
1-499/9
p. 1-2 1-499/9 p. 1-2 (PDF)
Ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen (Toekenningswijze subsidies aan de collectieve onderzoekscentra - Wijziging wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen : voorzorgsinstellingen en pensioenfondsen - NIRAS : inventaris nucleair passief - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - BIPT : overdracht van de Dienst Kijk- en Luistergeld - Eindejaarspremie openbaar ambt - De Post : snelpost) (1-776)      
  Verslag van de heer Hotyat
   Inventaris nucleair passief
1-776/2
p. 7-11 1-776/2 p. 7-11 (PDF)
   Overdracht van de Dienst Kijk- en Luistergeld
1-776/2
p. 11-14 1-776/2 p. 11-14 (PDF)
   Rol van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
1-776/2
p. 7-11 1-776/2 p. 7-11 (PDF)
   Snelpost
1-776/2
p. 15 1-776/2 p. 15 (PDF)
   Subsidie aan de Centra voor Collectief Onderzoek (Centra-De Groote)
1-776/2
p. 2-6 1-776/2 p. 2-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Overzicht van het commissieverslag
1-145
p. 3869-3873 1-145 p. 3869-3873 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat (1-839)      
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat) (1-643)      
  Amendementen nrs 2 tot 8 van de heren Hoyat en Erdman
1-643/3
p. 1-4 1-643/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Hotyat c.s.
1-643/5
p. 1-2 1-643/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblée met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering (1-190)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-190/4
p. 1-9 1-190/4 p. 1-9 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Hotyat
1-190/7
p. 1-15 1-190/7 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
  1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep) (1-969)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Hotyat en mevrouw Willame-Boonen
1-969/4
p. 1-2 1-969/4 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval (1-528)      
  Amendement nr 1 van de heer Hotyat c.s.
1-528/2
p. 1 1-528/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Hotyat
1-528/3
p. 1-5 1-528/3 p. 1-5 (PDF)
  Beraadslaging
1-94
p. 2496-2500 1-94 p. 2496-2500 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-18
p. 414-419 1-18 p. 414-419 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendement nr 112 van de heer Hotyat
   Bankgeheim
1-966/8
p. 7-8 1-966/8 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 113 tot 122 van de heer Hotyat
1-966/8
p. 8-15 1-966/8 p. 8-15 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Hotyat en van mevrouw Willame-Boonen
1-239
p. 6996-6998 1-239 p. 6996-6998 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de deelneming van België aan de achtste algemene verhoging der werkmiddelen van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-28
p. 643-646 1-28 p. 643-646 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de deelneming van België aan de achtste algemene verhoging der werkmiddelen van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank (1-146)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-146/2
p. 1-11 1-146/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Subamendement nr 17 van de heren Lallemand en Hotyat
1-393/2
p. 7 1-393/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten (1-159)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-159/3
p. 1-15 1-159/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Amendement nr 11 van de heer Hotyat c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Buitengewone aanslag ten laste van de elektriciteitsproducenten
1-1067/8
p. 1-2 1-1067/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Hotyat c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal
1-1067/8
p. 2 1-1067/8 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Hotyat c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bestemming van de gebouwen van de Regie der Gebouwen
1-1067/8
p. 3-4 1-1067/8 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-224
p. 6499-6502 1-224 p. 6499-6502 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (1-187)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : Financiën en Economische Aangelegenheden)
   Fiscale bepalingen - Verlaging van de BTW in de bouwsector - Universele dienstverlening inzake telecommunicatie
1-15
p. 332 1-15 p. 332 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving (Evaluatie door de Senaat van de van kracht zijnde wetten en reglementen op basis van verslagen opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de Raad van State) (1-955)      
  Amendement nr 7 van de heer Hotyat c.s.
1-955/2
p. 3 1-955/2 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-238
p. 6970-6976 1-238 p. 6970-6976 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Fiscale harmonisering in de EU - Sociale harmonisering in de EU - Behoud van onze sociale zekerheid - Strijd tegen de fiscale fraude - Belasting van de werkelijke huurinkomsten van onroerende goederen
1-65
p. 1639-1640 1-65 p. 1639-1640 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Verslag van de heren Coene en Hotyat
1-660/4
p. 1-16 1-660/4 p. 1-16 (PDF)
   Afsluiting van de activiteiten van de Regie voor Maritiem Transport
1-660/4
p. 1-16 1-660/4 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Algemene beraadslaging (Titels I en II)
   Strijd tegen de fiscale fraude - Bevordering van de tewerkstelling en behoud van het concurrentievermogen - Inmenging in de vrije loonvorming - Sociaal overleg - Matiging van alle inkomens
1-64
p. 1593-1594 1-64 p. 1593-1594 (PDF)
  1-64
p. 1604 1-64 p. 1604 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Administratieve rechtscolleges : Vestigingsraad, Kamers van beroep van de beroepsinstituten, Raden van erkenning en Provinciale Raden van de Orde van Architecten) (1-827)      
  Amendementen nrs 21 en 22 van de heer Hotyat c.s.
1-827/3
p. 1-2 1-827/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 5997-6002 1-209 p. 5997-6002 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendementen nrs 24, 27 en 28 van de heren Hotyat en Erdman
1-589/3
p. 7 1-589/3 p. 7 (PDF)
  1-589/3
p. 7-8 1-589/3 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Amendementen nr 24 van de heren Hotyat en Erdman
1-447/2
p. 9-10 1-447/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 20 en 32 van de heer Hotyat
1-447/2
p. 8 1-447/2 p. 8 (PDF)
  1-447/2
p. 14 1-447/2 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd (1-420)      
  Verslag van de heren Bourgeois en Hotyat
1-420/4
p. 1-28 1-420/4 p. 1-28 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Amendementen nrs 8 en 10 van de heer Hotyat c.s.
1-621/5
p. 1 1-621/5 p. 1 (PDF)
  1-621/5
p. 2 1-621/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 25 van de heren Hotyat en Moens
1-621/6
p. 4-5 1-621/6 p. 4-5 (PDF)
  1-621/6
p. 8 1-621/6 p. 8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendement nr 172 van de heren Erdman en Hotyat
1-704/3
p. 15 1-704/3 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek (Enkel goederen vatbaar voor overdracht, kunnen in pand worden gegeven - Niet vatbaar voor overdracht of beslag : bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekking - Ziekenhuiswet art. 106) (1-1080)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heren Lallemand, Hotyat en Mahoux
1-1080/2
p. 3-4 1-1080/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, §5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de protestwet van 3 juni (Openbaarmaking van protestinformatie - Herdiscontering- en Waarborginstituut) (1-882)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-882/2
p. 1-6 1-882/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5561-5562 1-193 p. 5561-5562 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten) (1-345)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen (Onafhankelijkheid van verzekeringsmakelaars - Conformiteit van de producten aangeboden door verzekeringsondernemingen in vrije dienstverlening) (1-1076)      
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Hotyat c.s.
1-1076/4
p. 1-3 1-1076/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-242
p. 7071-7072 1-242 p. 7071-7072 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Raad van de Duitstalige Gemeenschap : Onverenigbaarheden - Vervanging van een raadslid) (1-307)      
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet (Herdiscontering- en Waarborginstituut) (1-881)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-881/3
p. 1 1-881/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Bijlage bij het verslag van de heren Bourgeois en Hotyat
1-270/3
p. 1-13 1-270/3 p. 1-13 (PDF)
  Verslag van de heren Bourgeois en Hotyat
1-270/3
p. 1-305 1-270/3 p. 1-305 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging, aanvullend verslag en stemmingen over artikelen
1-73
p. 1964-1965 1-73 p. 1964-1965 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde (1-147)      
  Verslag van de heren Bourgeois en Hotyat
1-147/3
p. 1 1-147/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Amendement nr 21 van de heer Hotyat
1-312/3
p. 5 1-312/3 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Hotyat
1-312/4
p. 1-75 1-312/4 p. 1-75 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2849-2858 1-104 p. 2849-2858 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor de kredietinstellingen om duidelijke informatie te verstrekken over de debetrente op de bij hen geopende rekeningen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen) (1-676)      
  Amendementen nrs 4 en 6 van de heren Hotyat en Poty
1-676/2
p. 3 1-676/2 p. 3 (PDF)
  1-676/2
p. 3 1-676/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Hotyat
1-676/3
p. 1-17 1-676/3 p. 1-17 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heer Hotyat c.s.
1-676/7
p. 4 1-676/7 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heer Hotyat
1-676/8
p. 1-16 1-676/8 p. 1-16 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-144
p. 3823-3825 1-144 p. 3823-3825 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-186
p. 5414-5415 1-186 p. 5414-5415 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Amendement nr 165 van de heer Hotyat c.s.
1-419/16
p. 4 1-419/16 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Olivier, Vergote, Anciaux, Boutmans, Verreycken, Hotyat, Loones en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-270
p. 7836-7838 1-270 p. 7836-7838 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestigingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (1-1216)      
  Voorstel van de heer Hotyat c.s.
1-1216/1
p. 1-2 1-1216/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Amendement nr 15 van de heer Hotyat
1-269/3
p. 6 1-269/3 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Amendementen nrs 20 en 21 van de heer Hotyat
1-417/7
p. 4 1-417/7 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-417/10
p. 1 1-417/10 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 27 tot 31 van de heer Hotyat c.s., ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-417/12
p. 1-7 1-417/12 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 46 en 47 van de heer Hotyat c.s., ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-417/15
p. 1-2 1-417/15 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-417/16
p. 1 1-417/16 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7252 1-251 p. 7246-7252 (PDF)
  1-251
p. 7267-7270 1-251 p. 7267-7270 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening)      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over de artikelen en stemming over artikel 1
1-28
p. 640-643 1-28 p. 640-643 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed (Onderhouds- of restauratiekosten) (1-288)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-288/2
p. 1-27 1-288/2 p. 1-27 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-94
p. 2500-2504 1-94 p. 2500-2504 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Amendementen nrs 21 en 23 van de heer Hotyat
1-148/2
p. 10 1-148/2 p. 10 (PDF)
  1-148/2
p. 11 1-148/2 p. 11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (1-191)      
  Verslag van de heer Hotyat
1-191/3
p. 1 1-191/3 p. 1 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Hotyat
1-191/6
p. 1 1-191/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
  1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Amendementen nrs 17 tot 24 van de heer Hotyat c.s.
1-614/3
p. 7-12 1-614/3 p. 7-12 (PDF)
  Subamendement nr 69 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Hotyat
1-614/4
p. 8-9 1-614/4 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heer Hotyat
1-614/5
p. 1-2 1-614/5 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-614/8
p. 1-337 1-614/8 p. 1-337 (PDF)
  Amendementen nrs 168 tot 173 van de heer Hotyat c.s.
1-614/10
p. 1-3 1-614/10 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 187 en 188 van de heer Hotyat c.s., ingediend na de terugzending doior de plenaire vergadering
1-614/13
p. 1-4 1-614/13 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-614/14
p. 1-43 1-614/14 p. 1-43 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7266 1-251 p. 7246-7266 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999