Auteurs- en sprekersregister betreffende "Delvaux Anne" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene beleidsnota inzake gelijke kansen (Gelijkheid van mannen en vrouwen op het gebied van werk - Verzekeren van de effectiviteit van de gendermainstreaming - Verzekeren van het in werking treden van de wet ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer - Geweld binnen het huwelijk en geweld tegen vrouwen - Vrouwelijke armoede - Genderdimensie in de asielprocedure - Bestrijding van discriminatie - Racisme en xenofobie - Bevestiging van diversteit op de werkvloer - Meetinstrumenten voor meting van de arbeidsmarkt op basis van nationaliteit en nationaliteitsorigine - Impulsfonds voor het migratiebeleid) (4-742)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Anne Delvaux
4-742/1
p. 1-18 4-742/1 p. 1-18 (PDF)
Algemene beleidsnota inzake werk (Stijging van de tewerkstelling van personen met een handicap; openbaar ambt; wegwerken van de werkloosheidsvallen - Combinatie tussen arbeid en gezin; levenslooprekening; uitbreiding van het ouderschapsverlof, het moederschapsverlof en het vaderschapsverlof; uitwerking van een sui generis statuut voor de onthaalouders - Discriminatie van grensarbeiders - Begeleidingsplan van de werklozen; sancties - Regularisatie van mensen zonder papieren - Project "Alliantie voor werk en milieu" - Overleg met de deelstaten - Wijziging van de wetgeving inzake studentenarbeid - Vorming en permanente vorming van de werknemers - Bevordering van de interregionale mobiliteit van werknemers en werkzoekenden; mobiliteitspremie - Roken en avond- en weekendwerk in de horecasector - Vereenvoudiging van de verschillende werkgelegenheidsplannen - Uitbreiding van de lijst van beroepsziekten - Positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt - Diensten-cheques; misbruik en controle - Kinderopvang; psychische problemen van jongeren - Tewerkstelling van migranten - Activatie 50-plussers) (4-718)      
  Verslag van mevrouw Anne Delvaux
4-718/1
p. 1-16 4-718/1 p. 1-16 (PDF)
Chronische psychiatrische patiënten - Reďntegratie- en reoriëntatiebeleid - Langdurige hospitalisatie - T-bedden - Alternatieven (4-2856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2856
De Europese Raad van 11 en 12 december 2008 (Verdrag van Lissabon - Samenstelling Europese Commissie - Pakket Klimaat-Energie - Het economische relanceplan - Financiële crisis - Auto-industrie - GDVB - Openbare aanbestedingen - Situatie Oost-Congo) (4-1135)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1135/1
p. 1-37 4-1135/1 p. 1-37 (PDF)
De Europese Raad van 13 en 14 maart 2008 (Lissabonstrategie - Vermindering van de lasten op arbeid - Performante arbeidsmarkt - Onder controle houden van de Belgische openbare financiën - Mededinging in de gas- en elektriciteitssectoren - Onderzoek-ontwikkeling - Innovatie - Verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen en kwetsbare groepen - Energie- en klimaatpakket - Pakket over staatsinvesteringsfondsen en stabiliteit van de financiële markten - Extern beleid : Afghanistan; Duits-Frans compromis over de Unie voor het Middellandse Zeegebied - Rol van de Benelux - Biobrandstoffen) (4-582)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-582/1
p. 1-69 4-582/1 p. 1-69 (PDF)
De Europese Raad van Brussel van 15 en 16 oktober 2008 (Bancaire en financieel-economische crisis - Economische recessie - Situatie omtrent het Lissabonverdrag - Dossier Klimaat en Energie - Vermindering van de uitstoot van gassen - Georgië-crisis - Asiel en immigratie) (4-985)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-985/1
p. 1-39 4-985/1 p. 1-39 (PDF)
De Europese Raad van Lissabon van 18 en 19 oktober 2007 (Afronden van de discussies rond het nieuwe Verdrag en goedkeuring van dit Verdrag - Al dan niet opnemen in het Verdrag van het compromis van Loannina : uitstel van beslissing in een Europese Raad, zelfs wanneer een meerderheid bereid is verder te gaan - Aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie - Verdeling van het aantal zetels in het Europees Parlement - Rol van de sociale partners in de Europese instellingen ; Europees Vakverbond-Regulering van de financiële markten - Klimaatvraagstuk en vermindering CO˛-uitstoot - Verhoging van de capaciteit van de Luikse staalnijverheid - Strategie van Lissabon - Externe betrekkingen : euromediterraan proces ; onderhandelingen tussen Europa en Afrika ; Myanmarese junta ; Israëlisch-Palestijns conflict : Euromeddialoog - Europees sociaal beleid - Ontwikkeling van de internationale functie van Brussel - GBVB - Toekomst van de EU - Verdieping van de EU - Sluiten van EPA's met ACS-landen - Bescherming van persoonsgegevens : beslissingsprocedure bij uitwisseling van gegevens - Energiedebat - Hernieuwbare energie - Verhandelbare emissierechten - Handvest van de grondrechten - Fusie tussen Suez en Gaz de France) (4-340)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-340/1
p. 1-117 4-340/1 p. 1-117 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, Brussel, 18 en 19 juni 2009 (Verdrag van Lissabon - Financiële en economische crisis - Regulering en supervisie van de financiële sector - Benoeming van de commissievoorzitter - Buitenlands beleid van de Europese Unie : Afghanistan, Pakistan, Iran en het Midden-Oosten - Europees sociaal beleid - Commautair werkgelegenheidsbeleid - Klimaatpolitiek en Top van Kopenhagen - Landbouwpolitiek en melkproductie - Energiezekerheid - Illegale migratie) (4-1345)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-1345/1
p. 1-96 4-1345/1 p. 1-96 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, Brussel, 19 en 20 maart 2009 (Economische en financiële situatie : financiële markten, relanceplan, stabiliteitspact, interne Markt, Lissabonstrategie, tewerkstelling, G20 - Energie en klimaatwijziging : de energiestrategie en de interne energiemarkt, de Conferentie van Kopenhagen over de klimaatwijziging - Buitenlandse betrekkingen en het Verdrag van Lissabon) (4-1242)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K) en Yvan Mayeur (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-1242/1
p. 1-79 4-1242/1 p. 1-79 (PDF)
De Top Europese Unie - Afrika in Lissabon op 8 december 2007 (Gemeenschappelijke strategie met Afrika - Vrede en veiligheid - Rechten van de mens - Goed bestuur - Bevordering van de democratie - Economische ontwikkeling en regionale integratie - Landbouw en voedselzekerheid - APE-onderhandelingen - Afrikaanse Unie - Schuldenkwijtschelding - Groeiend belang van China in Afrika - Zimbabwe) (4-390)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-390/1
p. 1-10 4-390/1 p. 1-10 (PDF)
  4-390/2
p. 1-3 4-390/2 p. 1-3 (PDF)
De eventuele giftigheid van bepaalde schoenenmerken (Aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK's en lood) (4-416)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-38
p. 14-15 4-38 p. 14-15 (PDF)
De humanitaire crisis in Sri Lanka (Houding van België tegenover de burgerslachtoffers in de strijd tussen het leger en de Tamilguerilla) (4-615)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-62
p. 26-27 4-62 p. 26-27 (PDF)
De impact van de Europese instellingen op Brussel (4-1009)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1009/1
p. 1 4-1009/1 p. 1 (PDF)
De operatie "Verboden kou te hebben" (Hulp van Landsverdediging aan daklozen in de winter - Voorlopige balans - Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure) (4-553)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-57
p. 7-9 4-57 p. 7-9 (PDF)
De prioriteiten van het Tsjechische EU-voorzitterschap (Economie - Energie - Europa en de wereld - Tsjechische houding ten aanzien van Europa - Verdrag van Lissabon - Europees veiligheids- en defensiebeleid - Gezondheid en gezondheidszorg - Sociaal beleid - Klimaat - Landbouw en voedselcrisis) (4-1134)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1134/1
p. 1-14 4-1134/1 p. 1-14 (PDF)
De relaties tussen de Europese Unie en Rusland (4-520)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-520/1
p. 1-29 4-520/1 p. 1-29 (PDF)
De tekortkomingen van de Belgische Staat inzake de mensenrechten (Veroordeling door Amnesty International van België voor zijn beleid op het gebied van asielzoekers) (4-800)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 12-14 4-78 p. 12-14 (PDF)
De tevredenheidsenquęte en het actieplan "Kwaliteitsdienst" (Enquęte over de verwachtingen, noden en problemen van gehandicapten) (4-309)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 73-75 4-33 p. 73-75 (PDF)
De toegankelijkheid van de stembureaus voor personen met een handicap (4-742)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 8-9 4-72 p. 8-9 (PDF)
De toekomst van Europa: gedachtewisseling met de heer Hans-Gert Pöttering, Voorzitter van het Europees Parlement (4-537)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-537/1
p. 1-21 4-537/1 p. 1-21 (PDF)
De vertraging in de behandeling van dossiers inzake landbouwrampen (4-535)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-54
p. 6-8 4-54 p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Anne Delvaux, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 14 december 2007 (4-472)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-472/1
p. 1-43 4-472/1 p. 1-43 (PDF)
Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 19 en 20 juni 2008 (Gevolgen van het negatief referendum over het Verdrag van Lissabon in Ierland en ratificatieproces van het Verdrag - Problematiek van de buitensporige stijging van de energie- en voedselprijzen - Toetredingsonderhandelingen men landen van de Westelijke Balkan; Servië - Toetreding van Slowakije tot de Euro - Europees nabuurschapsbeleid - Relaties met Oost-Europa : partnerschap - Justitiële en binnenlandse aangelegenheden - Migratiebeleid ; terugkeer-richtlijn - Richtlijn inzake de arbeidstijd - Profiel van de nieuwe functies voorzien in het Verdrag van Lissabon - Corporate social responsability - Vestigingsplaats van Galileo Supervisory Authority - Behoud van de koopkracht en indexmechanisme - Standpunt inzake de Olympische Spelen in China - Turkije - Ontwikkelingssamenwerking - Klimaat- en Energiepakket - Biobrandstof - Samenwerking Israël-EU - Terrorismebestrijding, defensie en veiligheid - Euromediteraan beleid - Justitie, vrijheid en veiligheid) (4-809)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-809/1
p. 1-44 4-809/1 p. 1-44 (PDF)
Evaluatieverslag betreffende de begeleiding van de werklozen (4-650)      
  Verslag van de dames Anne Delvaux (S) en Maggie De Block (K)
4-650/1
p. 1 4-650/1 p. 1 (PDF)
Evaluatieverslag betreffende de begeleiding van de werklozen (4-837)      
  Verslag namens de commissie voor de Sociale aangelegenheden (S) en de commissie voor de Sociale zaken (K) uitgebracht door de dames Anne Delvaux (S) en Maggie De Block (K)
4-837/1
p. 1-41 4-837/1 p. 1-41 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een Handicap - Klachtendienst - Werking - Gebruik - Statistieken (4-2212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2212
Flexizekerheid - Gedachtewisseling met de heer Vladimir Spidla, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen (Economische en sociale crisis : bestrijding van de werkloosheid en werkgelegenheidsbeleid) (4-1332)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1332/1
p. 1 4-1332/1 p. 1 (PDF)
Het EU-klimaatactieplan (4-538)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-538/1
p. 1-25 4-538/1 p. 1-25 (PDF)
Het Europees asiel- en migratiebeleid (4-1039)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1039/1
p. 1-10 4-1039/1 p. 1-10 (PDF)
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Hoorzitting met de heer Javier Solana, Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid [GBVB] van de Europese Unie) (4-1062)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1062/1
p. 1-2 4-1062/1 p. 1-2 (PDF)
  Hoorzitting met de heer Javier Solana
4-7 COM
p. 3-21 4-7 COM p. 3-21 (PDF)
Het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie - Tweede semester 2007 - Het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie - 1ste semester 2008 (Uitbouw van de Europese instituionele structuur - Uitbreiding van de EU - Versterken van de interne politieken van de EU - Versterking van de rol van de EU in de wereld - Lissabonstrategie - Toekomst van Europa - Verdrag van Lissabon - Europese Grondwet - Energie- en klimaatprobleem - Westelijke Balkan - Aanmoediging van de dialoog tussen verschillende culturen, geloofsovertuigingen en tradities in het kader van het Europees Jaar van de interculturele dialoog) (4-519)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-519/1
p. 1-22 4-519/1 p. 1-22 (PDF)
Het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2008 (4-425)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-425/1
p. 1-125 4-425/1 p. 1-125 (PDF)
Het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2009 "Nu handelen voor een beter Europa" (4-1241)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-1241/1
p. 1-119 4-1241/1 p. 1-119 (PDF)
Het beleid inzake werk (4-1169)      
  Verslag van mevrouw Anne Delvaux
4-1169/1
p. 1-17 4-1169/1 p. 1-17 (PDF)
Het gebruik van de gsm (Volksgezondheid) (4-385)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 78-83 4-36 p. 78-83 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het protontherapiesysteem voor de behandeling van kanker (4-342)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 71-73 4-33 p. 71-73 (PDF)
Het verkopen van kinderen (Herziening van het Strafwetboek om de verkoop van personen te verbieden - Herziening van het Burgerlijk Wetboek) (4-492)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-50
p. 19-21 4-50 p. 19-21 (PDF)
Het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op kip uit de Verenigde Staten op te heffen ("Chloorkippen") (4-358)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 72-74 4-34 p. 72-74 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Huiselijk geweld - Website - Nationaal actieplan inzake de strijd tegen het partnergeweld - Uitwerking - Doelstellingen - Interministeriële Confererentie - Agenda - Thema’s (4-2786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2786
Hulpmaatregelen voor melkproducenten (Kostprijs BSE-tests - Financiering van het FAVV) (4-358)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-34
p. 21-22 4-34 p. 21-22 (PDF)
Inschakeling in het arbeidscircuit - Activeringsmaatregelen - Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Rol - Studie duurzame activering binnen de Belgische OCMW's - Resultaten - Aantal geactiveerde personen (4-2912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2912
Jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2009 (4-855)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-855/1
p. 1-75 4-855/1 p. 1-75 (PDF)
Omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht (4-539)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-539/1
p. 1-41 4-539/1 p. 1-41 (PDF)
  4-539/2
p. 1-29 4-539/2 p. 1-29 (PDF)
Ontmoeting met een parlementaire delegatie van het Verenigd Koninkrijk (De financiële crisis - Internationale relaties - Defensie - Verdrag van Lissabon) (4-1196)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1196/1
p. 1-9 4-1196/1 p. 1-9 (PDF)
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  mevrouw Anne Delvaux (vervangen door mevrouw Vanessa Matz)
4-86
p. 7 4-86 p. 7 (PDF)
Personen met een handicap - Aanvraag tegemoetkoming - Behandeling dossiers - Snellere afhandeling - Nieuwe medische formulieren - Proefproject - Evaluatie - Resultaten (4-3008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3008
Resultaten van de Europese Raad van 5 april 2009 (ontmoeting met de heer Barack Obama) (Kennis van Europa - Eenheid van Europa - Thema's in het kader van de NAVO - Kernwapens en ontwapening - Verdrag van Lissabon - Toetreding van Turkije tot de Europese Unie - Werkgelegenheidstop van 7 mei 2009 - Belgische aanwezigheid in Afghanistan - Internationale financiële en economische crisis - Europees Klimaatactieplan) (4-1282)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1282/1
p. 1-12 4-1282/1 p. 1-12 (PDF)
Revalidatiebedden - Gespecialiseerde bedden (Sp-bedden) - Programmatie - Heropening - Sp-bedden voor de palliatieve afdelingen - Bezettingsgraad (4-2855)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2855
Slachtoffers van partnergeweld - Medisch certificaat - Lokale politiezone van La Mazerine - Initiatief - Veralgemening (4-3448)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3448
Slachtoffers van partnergeweld - Medisch certificaat - Lokale politiezone van La Mazerine - Initiatief - Veralgemening (4-3449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3449
Solidair wonen - Begunstigden vervangingsinkomens- Medehuurders beschouwd als samenwonenden - Daling inkomen - Studie van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie - Aanbevelingen - Gevolgen (4-2864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2864
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Ratificatie - Reflectiegroep over de omzetting van het verdrag in Belgisch recht - Stand van de werkzaamheden (4-2213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2213
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 (Werkgroepen voor de voorbereiding van het voorzitterschap - Onzekerheid omtrent het Verdrag van LIssabon - Begroting - Communicatie-uitdaging : het Europees project dichter bij de burger brengen en tastbaarder maken - Werking van het forum : internetsite - Groepsvoorzitterschap met Spanje en Hongarije - Institutionele hervorming van de EU - Lissabon-strategie - Sociale agenda : strijd tegen de armoede, gelijkheid man-vrouw, bestrijding van geweld tegen vrouwen - Justitie en binnenlandse zaken - Klimaat en energie : het post-Kyoto-programma - EU-uitbreiding : Turkije, FYROM, Balkanstaten, o.m. Kroatië en Servië - Nabuurschapbeleid - Externe betrekkingen van de EU - Halftijdse herziening van het financieel kader - Financiële vraagstukken : wetgevend werk van de Raad qua reglementering en regulering van de financiële sector - Gezamenlijke symolische acties van het groepsvoorzitterschap) (4-986)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-986/1
p. 1-21 4-986/1 p. 1-21 (PDF)
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K) en mevrouw Anne Delvaux (S)
4-986/2
p. 1-20 4-986/2 p. 1-20 (PDF)
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-986/3
p. 1-18 4-986/3 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (4-1263)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Marleen Temmerman, Anne Delvaux en Sabine de Bethune en van de heer Marc Elsen
4-1263/1
p. 1-9 4-1263/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van België in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika (4-1213)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri en de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1213/1
p. 1-7 4-1213/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-15
p. 53-56 4-15 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux en Christiane Vienne en van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Marc Elsen en Yves Leterme
4-1185/1
p. 1-6 4-1185/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiënten (4-1083)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Margriet Hermans, Christiane Vienne, Anne Delvaux en Dominique Tilmans
4-1083/1
p. 1-11 4-1083/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Amendementen nrs 4 en 8 van mevrouw Anne Delvaux
4-887/3
p. 16 4-887/3 p. 16 (PDF)
  4-887/3
p. 17 4-887/3 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Anne Delvaux c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-887/6
p. 1 4-887/6 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-78
p. 43-44 4-78 p. 43-44 (PDF)
Voorstel van resolutie om door kwaliteitscontrole via drugstesten van verdovende middelen, inzonderheid van "partydrugs", de gebruiker te beschermen (4-1140)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Richard Fournaux en mevrouw Anne Delvaux
4-1140/1
p. 1-14 4-1140/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Amendementen nrs 15 en 16 van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-755/2
p. 8-9 4-755/2 p. 8-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4-607)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Anne Delvaux
4-607/2
p. 1-2 4-607/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" (Het sociaal beleid blijft het arme broertje in de wet- en regelgeving van de Europese eenmaking) (4-792)      
  Verslag van de dames Margriet Hermans en Anne Delvaux
4-792/2
p. 1-12 4-792/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-845)      
  Verslag van mevrouw Anne Delvaux
4-845/3
p. 1-15 4-845/3 p. 1-15 (PDF)
  4-845/3
p. 1-15 4-845/3 p. 1-15 (PDF)
  4-845/3
p. 2 4-845/3 p. 2 (PDF)
  4-845/3
p. 2 4-845/3 p. 2 (PDF)
  4-845/3
p. 2-3 4-845/3 p. 2-3 (PDF)
  4-845/3
p. 3 4-845/3 p. 3 (PDF)
  4-845/3
p. 3-4 4-845/3 p. 3-4 (PDF)
  4-845/3
p. 4 4-845/3 p. 4 (PDF)
  4-845/3
p. 4-5 4-845/3 p. 4-5 (PDF)
  4-845/3
p. 5 4-845/3 p. 5 (PDF)
  4-845/3
p. 5 4-845/3 p. 5 (PDF)
  4-845/3
p. 5-6 4-845/3 p. 5-6 (PDF)
  4-845/3
p. 6-7 4-845/3 p. 6-7 (PDF)
  4-845/3
p. 7 4-845/3 p. 7 (PDF)
  4-845/3
p. 8-9 4-845/3 p. 8-9 (PDF)
  4-845/3
p. 9 4-845/3 p. 9 (PDF)
  4-845/3
p. 9 4-845/3 p. 9 (PDF)
  4-845/3
p. 10 4-845/3 p. 10 (PDF)
  4-845/3
p. 10 4-845/3 p. 10 (PDF)
  4-845/3
p. 11 4-845/3 p. 11 (PDF)
  4-845/3
p. 11-12 4-845/3 p. 11-12 (PDF)
  4-845/3
p. 13-14 4-845/3 p. 13-14 (PDF)
  4-845/3
p. 14 4-845/3 p. 14 (PDF)
  4-845/3
p. 14 4-845/3 p. 14 (PDF)
  4-845/3
p. 15 4-845/3 p. 15 (PDF)
   Oprichting van het eHealth informaticaplatform
4-845/3
p. 9 4-845/3 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof (Opheffing van de discriminatie tussen personen die moederschapsverlof en zij die adoptieverlof genieten - Wijziging artikel 30ter, §1, wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Wijziging artikel 25sexies wet 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-506)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux
4-506/1
p. 1-9 4-506/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de dames Christine Defraigne en Anne Delvaux c.s.
4-825/1
p. 1-55 4-825/1 p. 1-55 (PDF)
  Amendement nr 29 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Anne Delvaux
4-825/2
p. 13 4-825/2 p. 13 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende op de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen (Niet-tijdige betaling van sociale bijdragen - RSVZ) (4-1059)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heer Marc Elsen
4-1059/1
p. 1-4 4-1059/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten (Inkomensgarantie voor ouderen : uitkering voor ouderen die er niet in geslaagd zijn een loopbaan op te bouwen die lang genoeg is om toereikende inkomsten te krijgen als gevolg van persoonlijke omstandigheden - Wijziging KB 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden) (4-1006)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en Anne Delvaux
4-1006/1
p. 1-3 4-1006/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning aan alle betrokkenen met de Belgische nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden (Wijziging art. 1 van de wet van 15 maart 1954) (4-1078)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-1078/1
p. 1-4 4-1078/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergoeding aan de ouders van een gehospitaliseerd kind (4-622)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van mevrouw Anne Delvaux
4-622/2
p. 3-4 4-622/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof (Verlof voor bijstand aan een zwaar ziek kind : opheffing van het onderscheid tussen alleenstaande en samenwonende werknemers; uitbreiding tot onderwijzend personeel en personeel van de psycho-medisch-sociale centra - Palliatief verlof : verlenging van de maximumduur - Wijziging van art. 100 bis, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, van het KB van 12 augustus 1991 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra, van het KB van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof, van het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid, van het KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van het KB van 10 juni 2002 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van de overheidsbedrijven) (4-1070)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heer Marc Elsen
4-1070/1
p. 1-6 4-1070/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verlenging van de duur van de afwezigheid bij overlijden van de partner of van een inwonend kind) (4-991)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en van de dames Nahima Lanjri, Olga Zrihen en Anne Delvaux
4-991/1
p. 1-5 4-991/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen (4-674)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-674/1
p. 1-6 4-674/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 24 december 2002, teneinde te voorzien in sterkere, op de lage lonen gerichte verminderingen van de werkgeversbijdragen, om de kosten voor laaggeschoolde arbeid terug te dringen en de werkgelegenheidsgraad te verhogen (4-1346)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en van mevrouw Anne Delvaux
4-1346/1
p. 1-16 4-1346/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (4-383)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne, Jean-Paul Procureur, Francis Délpérée en Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-383/1
p. 1-8 4-383/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan (Gemeente- of provincieraadslid, raadslid van een politiezone, OCMW-raadslid) (4-609)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-609/1
p. 1-2 4-609/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen (Uitbreiding van het activiteitsgebied - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de gebruikers - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de werknemers - De aankoopprijs van de dienstencheque stabiel maken - Het bedrag van de terugbetaling voor dienstencheques stabiliseren - Een einde maken aan de RSZ-afwijking voor "huisbedienden" teneinde die werknemers de mogelijkheid te bieden toe te treden tot de regeling - De overdracht van de PWA-activiteiten naar de regeling van de dienstencheques bespoedigen) (4-375)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-375/1
p. 1-14 4-375/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met hetoog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen (4-1164)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Vanessa Matz en van de heren Francis Delpérée, Jean-Paul Procureur en Marc Elsen
4-1164/1
p. 1-4 4-1164/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar (4-649)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-649/1
p. 1-3 4-649/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende het statuut van levenloos geboren kinderen (Akte van de burgerlijke stand) (4-1150)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Vanessa Matz
4-1150/1
p. 1-7 4-1150/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op het stuk van adoptie (alsmede het Burgerlijk Wetboek - Wettelijke aanpassingen om bepaalde juridische of procedurele problemen op te lossen - Duur van de procedure - Binnenlandse adoptie en interlandelijke adoptie) (4-534)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux
4-534/1
p. 1-13 4-534/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de aftrekbaarheid van de opvangkosten voor gehandicapte kinderen betreft (Artikelen 113, 114, 132 en 135 - Aftrekbaarheid van de kosten voor opvang - Verhoging van de belastingvrijstelling voor gehandicapte personen ten laste - Verhoging, voor de onthaalouders, van de forfaitaire aftrek van de lasten per gehandicapt kind) (4-1467)      
  Voorstel van de dames Céline Fremault en Anne Delvaux
4-1467/1
p. 1-6 4-1467/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek (Zie ook doc. 3-689) (4-880)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Wouter Beke en de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-880/1
p. 1-37 4-880/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten (Artsen : numerus clausus) (4-608)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-608/1
p. 1-5 4-608/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, om de cumulatie toe te staan van het werknemerspensioen met de uitkeringen in geval van loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties teneinde palliatieve zorg te verstrekken, voor ouderschapsverlof of voor het bijstaan of verzorgen van een familielid (4-929)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-929/1
p. 1-8 4-929/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering (Gelijkstelling van de inkomensgarantie-uitkering aan een deel van de voltijdse werkloosheidsuitkering in verhouding tot de niet-gepresteerde arbeidstijd t.a.v. een voltijdse loopbaan) (4-402)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-402/1
p. 1-17 4-402/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiële bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie (want als de arbeid onvoldoende loont in vergelijking met het vervangingsinkomen en de daarmee gepaard gaande voordelen, worden de betrokkenen er niet toe aangezet een baan aan te nemen) (4-376)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-376/1
p. 1-17 4-376/1 p. 1-17 (PDF)
XLIste COSAC, Praag, 10-12 mei 2009 (Huidige economische en financiële toestand - Rol van de parlementen van de EU-lidstaten bij de bevordering van de mensenrechten en de democratie in de wereld - Parlementair onderzoek naar de activiteiten van Europol en evaluatie van Eurojust - Oostelijke dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid - Jaarlijkse beleidsstrategie voor 2010) (4-1334)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1334/1
p. 1-33 4-1334/1 p. 1-33 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999