Institutionele Aangelegenheden

Dinsdag 24 april 2007
vergadering om 11 uur - Zaal M

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet;
nr. 3-2377/1.-
Lezing van het verslag van de heer Paul Wille en de heer Francis Delpérée.- Stemming.
Toe te voegen aan het dossier :
 • Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (van mevrouw Sabine de Bethune);
  nr. 3-155/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (van de heer Wim Verreycken c.s.);
  nr. 3-340/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (van de heer Frank Creyelman c.s.);
  nr. 3-342/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen (van de heer Jacques Germeaux c.s.);
  nr. 3-830/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (van de heer Wim Verreycken);
  nr. 3-858/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (van de heer Wim Verreycken);
  nr. 3-1045/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (van de heer Michel Delacroix);
  nr. 3-1156/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
  nr. 3-1372/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (van mevrouw Sabine de Bethune);
  nr. 3-1416/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (van de heren Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire);
  nr. 3-1560/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (van mevrouw Amina Derbaki Sbaï c.s.);
  nr. 3-1608/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (van de heer Francis Delpérée);
  nr. 3-1640/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (van mevrouw Amina Derbaki Sbaï c.s.);
  nr. 3-2112/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (van de heer François Roelants du Vivier);
  nr. 3-2134/1.-
 • Voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet (van de heer Joris Van Hauthem c.s.);
  nrs. 3-2140/1 tot en met 3-2341/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (van mevrouw Christine Defraigne);
  nr. 3-2379/1.-
 • Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (van de heer Luc Van den Brande c.s.);
  nr. 3-2381/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met betrekking tot de gewaarborgde vertegenwoordiging in de federale kamers, de constitutieve autonomie en de overname van de provinciale bevoegdheden en financiën door de Duitstalige gemeenschap (van de heer Berni Collas);
  nr. 3-2413/1.-