Auteurs- en sprekersregister betreffende "Cantillon Bea" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beroep tegen de schorsing van het recht op uitkeringen - Niet-schorsende werking      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cantillon aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1952 1-40 p. 1952 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2024-2026 1-41 p. 2024-2026 (PDF)
De gemiddelde onderzoekstermijnen voor de toekenning van de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-8
p. 173-174 1-8 p. 173-174 (PDF)
De gevolgen van de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen voor de OCMW-uitgaven      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-91
p. 2389-2390 1-91 p. 2389-2390 (PDF)
De klachten met betrekking tot de duur van de behandeling van pensioendossiers (Onderwijs) (1-870)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-183
p. 5360 1-183 p. 5360 (PDF)
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Zorgverzekering) (1-654)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-135
p. 3631-3632 1-135 p. 3631-3632 (PDF)
De tienjaarlijkse volkstelling en mogelijke alternatieven (1-857)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-180
p. 5298 1-180 p. 5298 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder verblijfsstatuut (OCMW - Dringende geneeskundige hulpverlening)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-102
p. 2768-2769 1-102 p. 2768-2769 (PDF)
De uitvoering van de regeringsverklaring betreffende de besparingsmaatregelen in de kinderbijslagen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-75
p. 2006-2007 1-75 p. 2006-2007 (PDF)
De verdeling van bevoegdheden inzake werkgelegenheids- en uitkeringsbeleid (Incoherenties tussen het schorsingsbeleid enerzijds en de werkgelegenheidsmaatregelen van de federale overheid en de regionale overheden anderzijds - Verdeling van de bevoegdheden)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cantillon aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-98 COM
p. 767-768 1-98 COM p. 767-768 (PDF)
De volkstelling in 2001 (1-1133)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-256
p. 7401 1-256 p. 7401 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Cantillon, gecoöpteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
   Vraag van mevrouw Cantillon en antwoord van de heer Delruelle, corapporteur van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
1-147
p. 3919-3920 1-147 p. 3919-3920 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het minimumpensioenrecht voor ieder loopbaanjaar      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cantillon aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Intrekking
1-95 COM
p. 746 1-95 COM p. 746 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector (Personeel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Pensioenen ten laste van de Schatkist - Trekkingscoëfficiënten - Advies Hoge Raad van Financiën) (1-894)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-894/2
p. 1-4 1-894/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid (Pensioenen - ZIV - Werkloosheid) (1-699)      
  Amendement nr 3 van de dames Bribosia-Picard en Cantillon
1-699/2
p. 2-3 1-699/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Verslag van mevrouw Cantillon en de heer Santkin
1-1055/1
p. 1-202 1-1055/1 p. 1-202 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van de dames Cantillon en Lizin (Auditie : het Portugese voorbeeld)
1-584/3
p. 1-36 1-584/3 p. 1-36 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Inleiding namens de commissie Sociale Aangelegenheden door mevrouw Cantillon
1-110
p. 2982-2984 1-110 p. 2982-2984 (PDF)
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Replieken
1-112
p. 3037-3041 1-112 p. 3037-3041 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid (Gelijkheid man-vrouw) (1-508)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-508/3
p. 1-17 1-508/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-91
p. 2394-2399 1-91 p. 2394-2399 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-1310/3
p. 1-18 1-1310/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (1-1282)      
   Verslag van mevrouw Cantillon (Sociale Aangelegenheden)
1-1282/3
p. 1-10 1-1282/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Tewerkstellingsbeleid
1-18
p. 402-403 1-18 p. 402-403 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
   Aanwerving van 100 onderzoekers aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen
1-297/3
p. 28 1-297/3 p. 28 (PDF)
  1-297/3
p. 31 1-297/3 p. 31 (PDF)
  1-297/3
p. 32-33 1-297/3 p. 32-33 (PDF)
   Beperking van het medisch aanbod
1-297/3
p. 17-19 1-297/3 p. 17-19 (PDF)
   Controlediensten : kopieën van de sociale documenten
1-297/3
p. 5 1-297/3 p. 5 (PDF)
  1-297/3
p. 5-6 1-297/3 p. 5-6 (PDF)
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-297/3
p. 11-17 1-297/3 p. 11-17 (PDF)
   Dierenartsen met een opdracht
1-297/3
p. 19-22 1-297/3 p. 19-22 (PDF)
  1-297/3
p. 27 1-297/3 p. 27 (PDF)
   Evaluatie van de medische praktijk
1-297/3
p. 19 1-297/3 p. 19 (PDF)
   Medische verkiezingen
1-297/3
p. 3 1-297/3 p. 3 (PDF)
   Moederschapsrust die aanvangt tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid
1-297/3
p. 4 1-297/3 p. 4 (PDF)
   Overheidssteun
1-297/3
p. 28-33 1-297/3 p. 28-33 (PDF)
   Terugvorderen van ten onrechte betaalde uitkeringen
1-297/3
p. 5 1-297/3 p. 5 (PDF)
  1-297/3
p. 6 1-297/3 p. 6 (PDF)
   Vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de universiteiten en de openbare wetenschappelijke instellingen die onderzoekers aanwerven
1-297/3
p. 28-31 1-297/3 p. 28-31 (PDF)
  1-297/3
p. 32-33 1-297/3 p. 32-33 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Cantillon
1-297/10
p. 1-4 1-297/10 p. 1-4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-Pêtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendementen nrs 36 en 37 van de dames Cantillon en de Bethune
1-520/11
p. 3-4 1-520/11 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van de dames Cantillon en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-520/19
p. 1-2 1-520/19 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 50 van de dames Cantillon en Delcourt-Pêtre
1-520/20
p. 1 1-520/20 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 59 van mevrouw Cantillon c.s., ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag
1-520/24
p. 1-2 1-520/24 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones, Boutmans, de dames Van der Wildt, Dardenne en Cantillon
1-143
p. 3814-3818 1-143 p. 3814-3818 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Algemene beraadslaging
   Modernisering van de sociale zekerheid
1-62
p. 1512-1513 1-62 p. 1512-1513 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Moederschapsbescherming) (1-320)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-320/3
p. 1-9 1-320/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Betreden van bewoonde lokalen in het kader van de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzitter arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1282) (1-1283)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-1283/2
p. 1-8 1-1283/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Verreycken, Boutmans, Jonckheer, de dames Cantillon, Delcourt-Pêtre, Milquet en eindstemming
1-54
p. 1293-1295 1-54 p. 1293-1295 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren (Sociale bijdragen op de vergoedingen toegekend door inschakelingsbedrijven) (1-1051)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-1051/4
p. 1-31 1-1051/4 p. 1-31 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-232
p. 6814-6815 1-232 p. 6814-6815 (PDF)
  Mondeling verslag van mevrouw Cantillon en algemene beraadslaging over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-250
p. 7227 1-250 p. 7227 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders) (1-616)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Cantillon c.s.
1-616/2
p. 2 1-616/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen (1-782)      
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-782/2
p. 1 1-782/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-193
p. 5565-5570 1-193 p. 5565-5570 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Verlenging van het bevallingsverlof bij hospitalisatie van de pasgeborene) (1-609)      
  Voorstel van mevrouw Cantillon c.s.
1-609/1
p. 1-5 1-609/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Cantillon
1-609/2
p. 1-2 1-609/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Bestaansminimumtrekker die een betrekking aanvaardt) (1-1031)      
  Voorstel van mevrouw Cantillon
1-1031/1
p. 1-3 1-1031/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Amendement nr 23 van mevrouw Cantillon c.s.
1-679/4
p. 3 1-679/4 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-679/5
p. 1-61 1-679/5 p. 1-61 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5565-5572 1-193 p. 5565-5572 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409, §1, en artikel 1410, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag (Verhoging van het vrijgestelde gedeelte van het loon voor kinderbijslagtrekkende gezinnen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409 (...) van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag) (1-1008)      
  Voorstel van mevrouw Cantillon
1-1008/1
p. 1-5 1-1008/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Cantillon
1-1008/2
p. 1-2 1-1008/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Cantillon en de heer Olivier
1-1008/3
p. 1-2 1-1008/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6598-6600 1-226 p. 6598-6600 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, met het oog op toekenning van een huisvestingstoelage voor de minimuminkomens (OCMW) (1-538)      
  Voorstel van mevrouw Cantillon c.s.
1-538/1
p. 1-10 1-538/1 p. 1-10 (PDF)
Wijze van stemming over een voorstel van resolutie : stemming over het geheel versus stemming per paragraaf (1-1055)      
  1-208
p. 5994-5995 1-208 p. 5994-5995 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999