Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Clerck Stefaan" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (3-629)      
  Belang van de Hoge Raad en wens dat de selectie van de leden de politieke verkaveling overstijgt
3-64
p. 21-23 3-64 p. 21-23 (PDF)
De Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking (Akkoord inzake samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen) (3-329)      
  Vraag om uitleg van de heer De Clerck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-68
p. 77-81 3-68 p. 77-81 (PDF)
De alarmknoppen bij een hold-up (Meeluisteren door de politiediensten naar communicatie gevoerd tijdens een hold-up, strijdig met artikelen 259bis en 314bis van het Strafwetboek) (3-214)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 13 3-44 p. 13 (PDF)
De organisatie van de opvang van geÔnterneerden (in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen - Bezwarend verslag van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen) (3-161)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-38
p. 7-11 3-38 p. 7-11 (PDF)
De ratificatie van het Frans-Belgisch akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen (3-25)      
  Vraag om uitleg van de heer De Clerck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 61 3-18 p. 61 (PDF)
De structurele problemen met betrekking tot de concurrentiekracht van de Belgische economie (3-305)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-56
p. 6-10 3-56 p. 6-10 (PDF)
De toelaatbaarheid van niet kopieerbare audio-CD's (Uitzondering van het kopiŽren voor eigen gebruik - Downloaden van werken via Internet) (3-153)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-39
p. 15-17 3-39 p. 15-17 (PDF)
Dienst der springstoffen - Feestvuurwerk - Afgifte van een certificaat van voorlopige indeling ("T-nummer") - Achterstand (3-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1265-1265 3-21 p. 1265-1265 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-25
p. 1522-1523 3-25 p. 1522-1523 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer De Clerck, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
GeÔnterneerden - Overbrenging naar een andere inrichting (3-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 631-632 3-10 p. 631-632 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 91 van de heren Schouppe, De Clerck en Van Peel
   Heffing op het vervoer van gas ter compensatie van de verliezen van de gemeenten t.g.v. de herstructurering van de aardgasmarkt
3-424/2
p. 73-74 3-424/2 p. 73-74 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Migrantenstemrecht
3-15
p. 25-26 3-15 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden (3-294)      
  Voorstel van de heer De Clerck c.s.
3-294/1
p. 1-70 3-294/1 p. 1-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen (In overeenstemming brengen van het Belgische recht met de bepalingen van het Statuut van Rome - Opheffing van de wet van 22 maart 1996 en van artikel 28 van de wet van 5 augustus 2003) (3-478)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heren Hugo Vandenberghe en De Clerck
3-478/2
p. 4 3-478/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Vlaamse regering, de regering van de Franse Gemeenschap en de regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend te Brussel op 16 september 2002 (3-405)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 29-32 3-44 p. 29-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten (Uitbreiding van de personeelsformatie van de magistraten van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en het Hof van beroep van Bergen, in het kader van de misdaadbestrijding) (3-504)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Hugo Vandenberghe en De Clerck
3-504/2
p. 1-5 3-504/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis (3-328)      
  Voorstel van de heer De Clerck c.s.
3-328/1
p. 1-35 3-328/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Voorstel van de heer De Clerck c.s.
3-759/1
p. 1-42 3-759/1 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aannemings- en de onderaannemingsovereenkomst (Rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer - Bescherming van de aannemer tegen abusievelijke betalingspraktijken - Artikel 1798 Burgerlijk Wetboek) (3-634)      
  Voorstel van de heer De Clerck
3-634/1
p. 1-7 3-634/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 314bis van het Strafwetboek en de artikelen 90ter en 90quater van het Wetboek van strafvordering, teneinde in de mogelijkheid te voorzien alarmknoppen te gebruiken bij overvallen op handelszaken en bedreiging van bepaalde categorieŽn van uitoefenaars van vrije beroepen (Meeluisteren door de politiediensten naar communicatie gevoerd tijdens een hold-up - Uitzondering op het afluisterverbod - Artikel 314bis Strafwetboek en artikelen 90ter en quater Wetboek van Strafvordering) (3-560)      
  Voorstel van de heer De Clerck
3-560/1
p. 1-4 3-560/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, in het licht van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Belgisch auteursrecht - Cf. doc. 2-704/4 en 2-704/8) (3-514)      
  Voorstel van de heer De Clerck
3-514/1
p. 1-21 3-514/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (Hervorming van de wettelijke bepalingen inzake de thematiek van de internering - Samenvoeging van de commissies tot bescherming van de maatschappij met de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Betere bescherming van de rechten van veroordeelden die geÔnterneerd blijven nadat ze hun straf hebben ondergaan - Wijziging van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke) (3-329)      
  Voorstel van de heer De Clerck c.s.
3-329/1
p. 1-11 3-329/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer (Wettige zelfverdediging bij ontdekking op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf tegen eigendommen - Strafwetboek, artikelen 72, 73, 78bis (nieuw), 416 en 417) (3-511)      
  Voorstel van de heer De Clerck c.s.
3-511/1
p. 1-11 3-511/1 p. 1-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999