5-1109/2

5-1109/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

5 JULI 2011


Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, in punt C, de woorden « die deze erkenning bepleiten » vervangen door de woorden « over de situatie in het Midden-Oosten, de Palestijnse kwestie inbegrepen ».

Verantwoording

De huidige formulering is niet duidelijk; de voorgestelde formulering omvat alle resoluties van de Veiligheidsraad over de Palestijnse kwestie worden hernomen.

Nr. 2 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, punt G vervangen als volgt :

« gelet op de interim-associatieovereenkomst van de Europese Unie met de Palestijnse Autoriteit en de associatieovereenkomst van de Europese Unie met Israël; ».

Verantwoording

Dit is de exacte naam van de overeenkomsten die de EU met beide partijen heeft gesloten.

Nr. 3 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, in punt I, de woorden « gezorgd heeft voor » vervangen door de woorden « mogelijk zorgt voor ».

Verantwoording

Het democratisch reveil in de Arabische wereld is nog in volle ontwikkeling.

Nr. 4 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt Kbis (nieuw) toevoegen, luidende :

« Kbis. gelet op de conclusies van de Raden Buitenlandse Zaken waarin wordt gepleit voor een tweestatenoplossing met de Staat Israël en een Palestijnse Staat die onafhankelijk en democratisch is, één geheel vormt, levensvatbaar en soeverein is en vreedzaam en veilig naast Israël kan bestaan; en op de inspanningen voor een gemeenschappelijke benadering binnen de EU; ».

Verantwoording

Deze resolutie moet in een Europees kader worden geplaatst.

Nr. 5 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, in punt L, de zinsnede « waarna een voorlopige regering van technici op de been is gebracht » vervangen door de woorden « die moet leiden tot het vormen van een voorlopige regering van technici ».

Verantwoording

Er is nog geen overeenstemming bereikt over het vormen van een voorlopige regering van technici.

Nr. 6 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt Tbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Tbis. Overwegende dat vier lidstaten van de Europese Unie de Palestijnse Staat hebben erkend; ».

Verantwoording

Dit benadrukt het probleem van de erkenning, waartoe een aantal Staten reeds zijn overgegaan.

Nr. 7 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 1, na de woorden « de grenzen van 1967 » de woorden « met de mogelijkheid tot door de partijen erkende wijzigingen, » invoegen.

Verantwoording

De Palestijnen zijn bereid tot dergelijke aanpassingen.

Nr. 8 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt Ubis (nieuw) invoegen luidende :

« Ubis. overwegende dat Israël doorgaat met zijn beleid van kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem; ».

Verantwoording

De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht en ondanks herhaaldelijke oproepen van de internationale gemeenschap, blijft de Israëlische overheid de toestemming geven om joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem te bouwen, waardoor een beleid van het voldongen feit ontstaat en een oplossing voor het conflict nog moeilijker bereikbaar wordt.

Nr. 9 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 2, de zinsnede « er bij de Europese Unie op aan te dringen de Palestijnse Staat te erkennen » vervangen door de woorden « er binnen de Europese Unie op aan te dringen dat alle lidstaten de Palestijnse Staat erkennen ».

Verantwoording

Het zijn de Staten die een andere Staat erkennen.

Nr. 10 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 3, na de woorden « de grenzen van 1967 » de woorden « met de mogelijkheid tot door de partijen erkende wijzigingen» invoegen.

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 7.

Vanessa MATZ.

Nr. 11 VAN DE HEER DE BRUYN

In de considerans, punt L vervangen als volgt :

« overwegende dat ook in de Palestijnse gebieden talrijke acties werden gehouden ter ondersteuning van een transparant en democratisch bestuur; ».

Verantwoording

Deze manifestaties zullen wellicht een rol hebben gespeeld in de overeenkomst die werd bereikt om te komen tot een nieuwe regering van technici, maar het is niet waarschijnlijk dat het verband zonder meer zo causaal is als gesteld in de eerdere formulering van punt L.

Nr. 12 VAN DE HEER DE BRUYN

In de considerans, een punt Lbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Lbis. overwegende dat de vorming van een regering van technici momenteel in voorbereiding is voor het geheel van het Palestijnse grondgebied; ».

Verantwoording

De nieuwe regering van technici is nog lang geen feit. De onderhandelingen daarover zijn nog bezig.

Piet DE BRUYN.

Nr. 13 VAN DE HEER DE DECKER C.S.

In het dispositief, punt 1 aanvullen als volgt :

« aangezien er dan daadwerkelijk een onderlinge en wederzijdse erkenning van beide Staten zal hebben plaatsgevonden door de Israëlische en Palestijnse autoriteiten ».

Armand DE DECKER.
Richard MILLER.
Jacques BROTCHI.
François BELLOT.
Rik DAEMS.
Sabine de BETHUNE.

Nr. 14 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, punt G vervangen als volgt :

« gelet op het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël en het interim-associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Palestijnse Autoriteit; ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt enkel een correcte weergave van de feiten en doet geen afbreuk aan de inhoud van de oorspronkelijke tekst.

Nr. 15 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, in punt H, de woorden « van internationale erkenning van hun Staat binnen de grenzen van 1967 » vervangen door de woorden « van volwaardig lidmaatschap bij de Algemene Vergadering van de VN van hun Staat binnen de grenzen van 1967 ».

Verantwoording

Tot op heden is nog niet helemaal duidelijk wat de Palestijnse Autoriteit in september zal vragen aan de Algemene Vergadering als gevolg van de mogelijke uitvoering van « Uniting for Peace » resolutie 377 van de Algemene Vergadering van de VN. In elk geval kan de Palestijnse Autoriteit geen internationale erkenning aanvragen aangezien dit niet tot de bevoegdheid van de VN behoort. Nationale erkenning kan enkel door soevereine Staten individueel gegund worden.

Waarnemers gaan er dan ook van uit dat de Palestijnse Autoriteit aan de Algemene Vergadering zal vragen om haar waarnemersstatuut om te zetten in een volwaardig lidmaatschap met alle daaraan verbonden consequenties. Dit amendement beoogt aan deze juridische feitelijkheid gevolg te geven.

Nr. 16 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt Jbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Jbis. gelet op de verklaring van de EU Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 24 mei 2011 waarin gesteld wordt dat de EU zich grote zorgen maakt om de patstelling in het vredesproces en oproept tot een spoedige hervatting van rechtstreekse onderhandelingen die moeten luiden tot een alomvattende oplossing op alle gebieden. Het EU doel is nog steeds een rechtvaardige en blijvende oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict die inhoudt dat Israël en een onafhankelijke, democratische, aaneengesloten, soevereine en levensvatbare Staat Palestina zij aan zij in vrede en veiligheid leven en elkaar erkennen. Via onderhandelingen moet er een manier worden gevonden om de status van Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van twee Staten op te lossen. De EU herinnert aan de Verklaring van Berlijn en herhaalt dat zij te gelegener tijd bereid is een Palestijnse Staat te erkennen; ».

Verantwoording

Dit is een actualisering en versterking van de tekst, conform het standpunt van de Europese Unie.

Nr. 17 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, in punt L, de woorden « is gebracht » vervangen door de woorden « kan gebracht worden ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een correcte weergave van de feiten. De nieuwe regering is tot op heden nog niet op de been gebracht omdat Hamas en Fatah na het verzoeningsakkoord nog geen consensus hebben bereikt over de kandidatuur van de toekomstige Eerste minister.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 18 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In het dispositief, punt 1 vervangen als volgt :

« van zodra mogelijk ook daadwerkelijk over te gaan tot de erkenning van de Palestijnse Staat in overleg met de Europese partners, en dit binnen de grenzen van 1967 en overeenkomstig resolutie 43/177 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; ».

Verantwoording

Vooreerst kan een regering van lopende zaken geen land erkennen. Door de invoeging « van zodra mogelijk » komt men hieraan tegemoet. Bovendien is een erkenning in overleg met de Europese partners fundamenteel. Hoewel de erkenning van een Staat een nationale aangelegenheid is, is Europees overleg in deze context absoluut noodzakelijk. Op deze wijze komt men ook tegemoet aan het idee van versterkte samenwerking inzake buitenlands beleid op Europees niveau, zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon. Als de EU op dit dossier omwille van het Euro-Mediterraan partnerschap wil wegen, kan dit maar door met één stem te spreken. Op vraag van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken heeft de EU aangedrongen op een vergadering van het Kwartet. Deze zou op 11 juli 2011 plaatsvinden in New York. Op de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 23 mei 2011 hebben de 27 ministers van Buitenlandse Zaken zich in die zin uitgesproken. In haar afronding op die Raad benadrukte de Hoge Vertegenwoordigster, mevrouw Ashton, het belang van een eensgezinde opstelling, ook met het oog op het eventuele uitroepen van een Palestijnse Staat in september 2011. Onzekerheid of de internationale gemeenschap dan over zou gaan tot internationale erkenning, zou een drukkingsmiddel op beide partijen kunnen zijn om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Dit amendement komt bijgevolg tegemoet aan de bezorgdheid voor een gezamenlijke en gecoördineerde EU benadering.

Sabine de BETHUNE.
Piet DE BRUYN.
Armand DE DECKER
Richard MILLER
Patrick DE GROOTE
André du BUS de WARNAFFE.

Nr. 19 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, punt 2 doen vervallen.

Verantwoording

De EU kan geen Staten erkennen. Enkel de individuele soevereine lidstaten van de EU kunnen een Staat erkennen.

Nr. 20 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 4, de woorden « dat haar onderdelen de Israëlische Staat erkennen » vervangen door de woorden « de Israëlische Staat te erkennen ».

Verantwoording

Wat wordt bedoeld met « onderdelen » ? Wellicht bedoelen de indieners in dit geval Hamas, die volgens de Palestijnse wetgeving erkend wordt als een politieke partij. Maar de erkenning gebeurt steeds door een Staat die vertegenwoordigd wordt door haar regering en niet door politieke partijen die deel uitmaken van een regering. Daarom is het, wat betreft internationale normering, correcter om te spreken van de Palestijnse Autoriteit an sich.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 21 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de considerans, punt K aanvullen als volgt :

« en gelet op de verklaring van de EU Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 24 mei 2011 waarin de Europese Unie herinnert aan de Verklaring van Berlijn en herhaalt dat zij te gelegener tijd bereid is een Palestijnse Staat te erkennen; ».

Sabine de BETHUNE.
Piet DE BRUYN.
Patrick DE GROOTE
Olga ZRIHEN
Fatiha SAÏDI
Armand DE DECKER.

Nr. 22 VAN MEVROUW ARENA

In de considerans, punt M aanvullen als volgt :

« en dat bijgevolg, volgens het internationaal recht, die erkenningen worden beschouwd als bilaterale erkenningen ».

Verantwoording

Er dient op gewezen te worden dat formeel gezien de gevraagde erkenning weliswaar unilateraal is, maar dat het in werkelijkheid gaat om een bilaterale relatie : men wordt erkend omdat men dat wil en dat zo wil erkend zien.

Nr. 23 VAN MEVROUW ARENA

In de considerans, een punt W (nieuw) toevoegen, luidende :

« W. overwegende dat het essentieel is dat de onderhandelingen met het oog op vrede tussen de Israëli's en de Palestijnen worden gevoerd samen met de erkenningsprocedure voor een Palestijnse Staat en dat het Kwartet bijgevolg snel die onderhandelingen weer op gang moet brengen; ».

Verantwoording

Het is belangrijk erop te wijzen dat de vredesgesprekken onontbeerlijk zijn. De erkenning van de Palestijnse Staat zal de Palestijnen in de eerste plaats in staat stellen Israël te woord te staan als een Staat. Er zal voortaan sprake zijn van een bezetting van een Staat. De erkenning alleen zal het conflict echter niet oplossen.

Nr. 24 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt :

« er bij de lidstaten van het Kwartet op aan te dringen dat die landen de vredesonderhandelingen tussen de Israëli's en de Palestijnen weer op gang brengen samen met de procedure die moet leiden tot de erkenning van een Palestijnse Staat,. ».

Nr. 25 VAN MEVROUW ARENA

In de considerans, een punt Tbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Tbis. gelet op de recente resolutie van het Spaans Parlement van 30 juni 2011 waarin de erkenning van de Palestijnse Staat gevraagd wordt; ».

Verantwoording

Het is belangrijk erop te wijzen dat het Spaans Parlement wenst dat Spanje de vraag van de Palestijnen ondersteunt.

Marie ARENA.

Nr. 26 VAN MEVROUW SAÏDI C.S.

In de considerans, punt H vervangen als volgt :

« overwegende dat de Palestijnen in september 2011 hun eis zouden moeten voorleggen aan de Verenigde Naties om als volwaardige lidstaat te worden opgenomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en om hun Staat internationaal te laten erkennen binnen de grenzen van 1967; ».

Fatiha SAÏDI.
Olga ZRIHEN.
Piet DE BRUYN.
Patrick DE GROOTE.
Sabine de BETHUNE.
Jacky MORAEL.
André du BUS de WARNAFFE.

Nr. 27 VAN DE HEREN DE DECKER EN MILLER

In het dispositief, een punt 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 3bis. te pleiten voor de oprichting van een Palestijnse Staat op basis van de grenzen van 1967, met aanpassingen die gebaseerd zijn op de wederzijdse ruil van grondgebied om veilige en door beide Staten erkende grenzen vast te stellen; ».

Nr. 28 VAN DE HEREN DE DECKER EN MILLER

In het dispositief, een punt 3ter (nieuw) invoegen, luidende :

« 3ter. er bij de Israëlische Staat op aan te dringen een einde te maken aan de nederzettingen in de bezette gebieden; ».

Nr. 29 VAN DE HEREN DE DECKER EN MILLER

In het dispositief, een punt 4bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 4bis. er bij de Palestijnse autoriteit op aan te dringen de Israëlische sergeant Gilad Shalit die al meer dan vijf jaar wordt vastgehouden, vrij te laten; ».

Armand DE DECKER.
Richard MILLER.

Nr. 30 VAN DE HEER DE DECKER C.S.

In de considerans, een punt W (nieuw) toevoegen, luidende :

« W. overwegende dat het Kwartet het vredesproces snel weer op gang moet brengen; ».

Armand DE DECKER.
Richard MILLER.
Olga ZRIHEN.
Piet DE BRUYN.
André du BUS de WARNAFFE.
Sabine de BETHUNE.
Patrick DE GROOTE.
Rik DAEMS.
Jacky MORAEL.

Nr. 31 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, een punt X (nieuw) toevoegen, luidende :

« X. overwegende dat alle partijen die bij het conflict in het Midden-Oosten betrokken zijn, in alle omstandigheden, het internationaal humanitair recht en het international recht inzake mensenrechten in acht moeten nemen, en dat bijgevolg de vrijlating van een aantal Palestijnse politieke gevangenen en de Israëlische sergeant Gilad Shalit, een blijk van politieke wil van de partijen zou zijn; ».

Olga ZRIHEN.
Armand DE DECKER.
Bert ANCIAUX.
Marleen TEMMERMAN.
Jacky MORAEL.
André du BUS de WARNAFFE.
Rik DAEMS.
Sabine de BETHUNE.
Piet DE BRUYN.

Nr. 32 VAN DE HEER du BUS de WARNAFFE EN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt Ubis (nieuw) invoegen, luidende :

« Ubis. overwegende dat Israël doorgaat met zijn nederzettingenbeleid op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem en dat dit illegaal is volgens het internationaal recht; ».

André du BUS de WARNAFFE.
Sabine de BETHUNE.