Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2576

van Fatiha Sa´di (PS) d.d. 20 juni 2011

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

20/6/2011 Verzending vraag
10/8/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590

Vraag nr. 5-2576 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH), ingesteld bij koninklijk besluit van 5 maart 2007, ziet sedert 2009 toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap. De Commissie moet ook de inspanningen van de federale organisaties om de 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken, evalueren.

Zoals u weet, was het aandeel van de personen met een handicap die voor de federale overheid werken in 2009 slechts 0,9%, wat dus veel lager is dan het quotum van 3% personen met een handicap dat door het koninklijk besluit van 5 maart 2007 werd ingevoerd.

Het is dus van belang dat elke federale administratie de aanwerving van personen met een handicap aanmoedigt en alle middelen inzet om dit engagement gestand te doen en dichter bij die 3%-doelstelling te komen.

Kunt u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen, zeggen

1) hoeveel personen met een handicap er werken (met opgave van statuut en geslacht);

2) welke concrete initiatieven worden genomen om de rekrutering van personen met een handicap te bevorderen?

Antwoord ontvangen op 10 augustus 2011 :

In antwoord op haar vragen kan ik het geachte lid het volgende antwoorden.

A. Rijksdienst voor Pensioenen

1. Per 31 december 2010 telde de Rijksdienst voor Pensioenen 32 medewerkers met een handicap, op een totaal van 2 142 medewerkers. De opsplitsing volgens statuut en geslacht is de volgende :


Totaal

Statutairen

Contractuelen

Totaal

32

26

6

Mannen

16

14

2

Vrouwen

16

12

4

2. In toepassing van de wettelijke bepalingen doet de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) een beroep op de laureaten die door Selor op de bijzondere lijst van personen met een handicap zijn ingeschreven telkens als de mogelijkheid zich voordoet, dit wil zeggen als er op deze lijst kandidaten beschikbaar zijn die beantwoorden aan de in te vullen functie.

Er zal tevens bijzondere aandacht worden besteed aan de redelijke aanpassing van de werkpost in functie van de handicap van het nieuwe personeelslid en aan zijn succesvolle integratie in de diensten van de Instelling.

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten.

1. Op 1 juli 2011 zijn bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) zes personeelsleden (vier mannen en twee vrouwen) met een handicap tewerkgesteld. Ze zijn allen statutair.

2. Binnen het college van Administrateurs-generaal voor de Instellingen van Openbaar Nut heeft er een overleg plaatsgevonden met de voorzitter van de Begeleidingscommissie voor de werving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH). Er werd afgesproken dat de BCAPH de mogelijkheid zal onderzoeken om actiever personen met een handicap te werven en hierover aanbevelingen zal formuleren.

De PDOS zal samen met de aanbevelingen gaan.