Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2573

van Fatiha Sa´di (PS) d.d. 20 juni 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

20/6/2011 Verzending vraag
20/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590

Vraag nr. 5-2573 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH), ingesteld bij koninklijk besluit van 5 maart 2007, ziet sedert 2009 toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap. De Commissie moet ook de inspanningen van de federale organisaties om de 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken, evalueren.

Zoals u weet, was het aandeel van de personen met een handicap die voor de federale overheid werken in 2009 slechts 0,9%, wat dus veel lager is dan het quotum van 3% personen met een handicap dat door het koninklijk besluit van 5 maart 2007 werd ingevoerd.

Het is dus van belang dat elke federale administratie de aanwerving van personen met een handicap aanmoedigt en alle middelen inzet om dit engagement gestand te doen en dichter bij die 3%-doelstelling te komen.

Kunt u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen, zeggen

1) hoeveel personen met een handicap er werken (met opgave van statuut en geslacht);

2) welke concrete initiatieven worden genomen om de rekrutering van personen met een handicap te bevorderen?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2011 :

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking telde op 31 mei 2011 op het hoofdbestuur te Brussel negentien personen met een handicap, namelijk 18,6 VTE op een totaal van 980 (voor wat de binnenlandse loopbaan betreft). Het gaat dus om negentien personen, waarvan dertien mannen en zes vrouwen, twaalf statutaire ambtenaren en zeven met een arbeidsovereenkomst.

2. De FOD heeft het Handvest van de diversiteit volmondig onderschreven en streeft ondubbelzinnig naar het bereiken van de doelstelling van 3 % tewerkgestelde personen met een handicap op het hoofdbestuur. De FOD zal er in de toekomst alles aan doen om nog meer personen met een handicap te werven, dit door, in de mate van het mogelijke, te putten uit de specifieke wervingsreserve van Selor.