Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2999

van Philippe Monfils (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

13/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
9/3/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003

Vraag nr. 4-2999 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in BelgiŽ nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2009 :

Met betrekking tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord van mijn collega, de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, op vraag nr. 4-2991 over hetzelfde onderwerp.

Met betrekking tot de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, op vraag nr. 4-3001 over hetzelfde onderwerp.

Met betrekking tot de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling:

1. Omdat het te bereiken quotum in theorie 3 % moet bereiken en het personeelsplan maximum twintig agenten voorziet, moet er dus 0,66 personen bereikt worden als het kader is ingevuld: onmogelijk om een normatief quotum te hebben voor de POD Duurzame ontwikkeling. Van de twaalf personen die werken bij de POD Duurzame Ontwikkeling heeft er niemand een handicap.

2. Aangezien het onmogelijk is om zich een precies becijferd doel te stellen dat zin heeft in deze context, zijn er ook geen duidelijke maatregelen. Er werd wel een doel vastgelegd: geen hinderpaal voor de aanwerving.

3. Zonder voorwerp.