Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3002

van Philippe Monfils (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

13/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
18/3/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003

Vraag nr. 4-3002 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in BelgiŽ nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1. Voor de vraag hoeveel betrekkingen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken momenteel ingevuld worden door personen met een handicap verwijzen wij naar het antwoord op de parlementaire vraag nr. 87 van 21 januari 2009 van Guy D’Haeseleer, volksvertegenwoordiger.

2. Op de vraag of er specifieke maatregelen genomen werden om die doelstelling te bereiken, kan geantwoord worden dat momenteel onderzocht wordt hoe wij het best kunnen te weten komen hoeveel personen met een handicap er voor onze diensten werken. Bovendien heeft de FOD Binnenlandse Zaken in februari 2008 officieel een actieplan inzake diversiteit opgestart. Dat actieplan neemt de definitie uit het koninklijk besluit van 5 maart 2007 over.

Het voorziet een aantal maatregelen teneinde niet alleen de aanwerving van personen met een handicap te stimuleren, maar ook hun dagelijks leven binnen de FOD Binnenlandse Zaken te vergemakkelijken. Het kwalitatieve aspect is immers even belangrijk als het kwantitatieve aspect. Het aanwerven van personen met een handicap moet kaderen binnen een beleid waarin zij zich kunnen ontplooien in hun werk en kunnen evolueren. In 2008 en eind 2007 werden de volgende acties doorgevoerd:

- In de vacatures van de FOD Binnenlandse Zaken wordt een zin vermeld die het open beleid van de FOD weergeeft: “Wij kunnen ons volledig vinden in de idee van gelijke kansen; daarom zijn de kwaliteiten van mensen heel wat belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of nationaliteit.”

- Telewerk wordt aangemoedigd en biedt de personen met een handicap de mogelijkheid om verplaatsingen te vermijden.

- Sensibilisering van het personeel:

    -Reeds bij het onthaal worden de nieuwe personeelsleden op de hoogte gebracht van het bestaan van een diversiteitsplan.

    -Op de internet- en intranetsites bevindt zich een diversiteitsdossier. Het intranet bevat het actieplan in extenso.

    -Regelmatige berichten moeten het personeel sensibiliseren voor de problematiek van de personen met een handicap (artikel in het interne personeelsblad, voorstelling van sommige collega’s met een handicap in diverse mededelingen, sensibiliseringsactie voor blinden en slechtzienden bij de lancering van het actieplan in februari 2008, enz.).

- Voorbereiding van acties om de toegang tot de selecties voor de personen met een handicap te vergemakkelijken en om hen de mogelijkheid te bieden, als de persoon aangeworven wordt, normaal te evolueren.

Naar aanleiding van een geval dat zich voorgedaan heeft, werd besloten dat, als een persoon met een handicap bij selecties bijgestaan moet worden door een tolk in gebarentaal of door een andere persoon die hem/haar moet helpen, de FOD Binnenlandse Zaken de kosten draagt.

Deelname aan de diversiteitsacties, en met name aan de actie gericht op de personen met een handicap, van het diversiteitsnetwerk van de federale overheid.

Punctuele materiële hulp aan de personen met beperkte mobiliteit (om hen naar een vergadering, een opleiding, … te brengen).

3. Op de vraag of de planning nageleefd zal worden, kunnen wij niet antwoorden zolang wij geen precieze gegevens hebben in verband met. het aantal personen met een handicap bij de FOD Binnenlandse Zaken. Wij doen al het mogelijke om de termijnen na te leven.