SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
13 février 2009 13 februari 2009
________________
Question écrite n° 4-2999 Schriftelijke vraag nr. 4-2999

de Philippe Monfils (MR)

van Philippe Monfils (MR)

au ministre du Climat et de l'Energie

aan de minister van Klimaat en Energie
________________
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing 
________________
ministère
travailleur handicapé
intégration des handicapés
emploi réservé
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats
________ ________
13/2/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
9/3/2009Antwoord
13/2/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
9/3/2009Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
________ ________
Question n° 4-2999 du 13 février 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-2999 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Le taux d'emploi des personnes handicapées en Belgique est toujours inférieur à celui de la moyenne européenne.

Sous la précédente législature, plusieurs mesures ont été prises pour combler ce retard puisqu'en 2004, l'ensemble des services publics fédéraux comptait seulement 0,8 % de fonctionnaires handicapés.

En mai 2006, le gouvernement a ainsi décidé d'augmenter le quota des emplois réservés dans l'administration fédérale aux personnes handicapées.

L'arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale a donc relevé de 2 à 3 % le quota de personnes handicapées devant travailler dans chaque service public fédéral. Ce quota doit être atteint en 2010.

En cas de non respect de ce quota de 3 %, l'administration sera soumise à une mesure de blocage de recrutement de personnel puisque elle ne pourra compléter son cadre à concurrence des emplois qui n'auront pas été octroyés au niveau de ce quota.

Il reste actuellement un an pour atteindre cet objectif.

Mes questions sont dès lors les suivantes :

L'honorable ministre peut-il me dire quel est actuellement le quota d'emplois occupés dans son administration par des personnes handicapées ?

Des mesures spécifiques ont-elles été prises pour atteindre cet objectif ? Si oui, lesquelles ?

Pense-t-il que le calendrier fixé sera respecté ?

 

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in België nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

 
Réponse reçue le 9 mars 2009 : Antwoord ontvangen op 9 maart 2009 :

Pour ce qui concerne le Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, j’ai l’honneur de renvoyer à la réponse de ma collègue la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à la question n° 4-2991 portant sur le même sujet.

Pour ce qui concerne le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, j’ai l’honneur de renvoyer à la réponse de mon collègue le ministre pour l’Entreprise et la Simplification à la question n° 4-3001 portant sur le même sujet.

Pour ce qui concerne le Service public de programmation (SPP) Développement durable:

1. Comme le quota théorique à atteindre est de 3 % et que le plan de personnel prévoit au maximum vingt agents, il faudrait donc atteindre 0,66 personne lorsque le cadre sera complet : impossible d’avoir un quota normatif pour le SPP Développement durable. Sur les douze personnes travaillant au SPP Développement durable, aucune n’a un handicap.

2. Comme il est impossible de se fixer un objectif chiffré précis, qui ait du sens dans un tel contexte, il n’y a pas non plus de mesures précises. Un objectif a été fixé : pas d’entrave au recrutement.

3. Sans objet.

Met betrekking tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord van mijn collega, de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, op vraag nr. 4-2991 over hetzelfde onderwerp.

Met betrekking tot de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, op vraag nr. 4-3001 over hetzelfde onderwerp.

Met betrekking tot de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling:

1. Omdat het te bereiken quotum in theorie 3 % moet bereiken en het personeelsplan maximum twintig agenten voorziet, moet er dus 0,66 personen bereikt worden als het kader is ingevuld: onmogelijk om een normatief quotum te hebben voor de POD Duurzame ontwikkeling. Van de twaalf personen die werken bij de POD Duurzame Ontwikkeling heeft er niemand een handicap.

2. Aangezien het onmogelijk is om zich een precies becijferd doel te stellen dat zin heeft in deze context, zijn er ook geen duidelijke maatregelen. Er werd wel een doel vastgelegd: geen hinderpaal voor de aanwerving.

3. Zonder voorwerp.