Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2995

van Philippe Monfils (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de minister van Justitie

Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

13/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
4/5/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003

Vraag nr. 4-2995 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in BelgiŽ nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2009 :

Het is belangrijk erop te wijzen dat krachtens de geldende wetgeving de quotumverplichting van 3 % niet opgelegd wordt voor bepaalde functies. Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie gaat het om de operationele functies van de penitentiaire diensten en om de personeelsleden die over een mandaat van gerechtelijke politie beschikken.

Bovendien geldt die wervingsplicht van personen met een handicap krachtens de wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken niet voor het personeel van de griffies en parketten.

Gelet op die elementen behalen wij een quotum van 0,28 % (voltijdse equivalenten) van de in de wetgeving bedoelde functies.

Die cijfers moeten evenwel worden genuanceerd. De personeelsgegevensbank is immers niet aangepast aan de nieuwe wetgeving en aan de definitie van personen met een handicap in die wetgeving. In het algemeen is er voor de Federale Administratie nog geen meetinstrument ontwikkeld om de verschillende departementen de mogelijkheid te bieden de evolutie van die wetgeving ten uitvoer te leggen en te volgen.

Het vermelde quotum geeft dan ook niet het werkelijke percentage weer van personen met een handicap die in de FOD Justitie werken.

Er werden maatregelen genomen om de quotumverplichting van 3 % na te leven. Thans loopt er in het departement een specifiek project met betrekking tot de werving van personen met een handicap. Dat project is opgenomen in onze beleidsnota inzake diversiteit en vormt een van de prioriteiten van het departement. Een werkgroep zal zijn activiteiten voortzetten teneinde alle specifieke vragen inzake de werving van personen met een handicap te beantwoorden. Het gaat daarbij om maatregelen inzake bewustmaking, telling, aanpassing van de werkplekken, enz.

Ons departement zal alles in het werk stellen om de opgelegde termijn na te leven en verbindt zich op zijn minst ertoe, inspanningen te blijven leveren om personen met een handicap te werven.