Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3001

van Philippe Monfils (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

13/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
7/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003

Vraag nr. 4-3001 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in BelgiŽ nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

Antwoord ontvangen op 7 oktober 2009 :

Als antwoord op zijn vragen, heb ik de eer het geachte lid mede te delen wat volgt.

De aanwerving van personen met een handicap wordt geregeld bij het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt, dat inzonderheid sommige artikelen wijzigde van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingselectie en met betrekking tot de stage.

Voor zijn toepassing beschouwt dit besluit als personen met een handicap, de personen die erkend zijn door verschillende overheidsdiensten en er het bewijs kunnen van leveren.

1. Op 1 januari 2009 telde de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie 68 personen met een handicap (31 Franstaligen, 37 Nederlandstaligen), in de zin van het artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005. Dit aantal komt neer op 2,55 % van het totaal personeelsbestand uitgedrukt in fysieke entiteiten.

Het cijfer van 3 %, waarin het artikel 3, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 voorziet, wordt gezien in verhouding tot de totale personeelssterkte in voltijdse equivalenten. Er worden trouwens twee correcties toegepast :

Ten eerste, sommige handicaps die als belangrijker worden beschouwd, tellen dubbel (artikel 3, § 1, vijfde en zesde lid van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005) ;

Ten tweede, de functies van politiediensten, namelijk de functies waarvoor de ambtenaren een bevoegdheid als opsporingsdienst hebben, worden niet in aanmerking genomen voor de bepaling van het personeelsbestand (artikel 3, § 1, derde lid van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005).

Bij de FOD betreft het sommige personeelsleden van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

Op basis van die aanpassingen stelt de FOD Economie 3,23 % personen met een handicap tewerk (ten opzichte van zijn globale personeelssterkte uitgedrukt in voltijds equivalent, zonder rekening te houden met het operationeel personeel dat beschikt over bevoegdheden van gerechtelijke politie).

Wat betreft Fedict :

Binnen de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) bedraagt het aantal gehandicapten 1,3 %.

2. In januari 2008 is de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gestart met het tellen van de personen met een handicap die hij tewerkstelt, met toepassing van het artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 maart 2007. Die telling zal de mogelijkheid bieden de passende maatregelen te bepalen in het kader van de werving van personen met een handicap.

Momenteel wordt er gewerkt aan een actieplan inzake diversiteit. Het zal inzonderheid enkele voorstellen omvatten op het vlak van de integratie van personen met een handicap.

Wat betreft Fedict :

Ja. Specifieke maatregelen werden genomen. Alle vacante functies worden opengesteld voor gehandicapten en kunnen op de website Wheelit (www.wheelit.be) worden vermeld. De vacatures bij FEDICT kunnen op deze website staan via het door de FOD P&O genomen abonnement.

3. Het is moeilijk te zeggen of de 3% nog zal worden bereikt in 2010.

12 van de 68 personen met een handicap die momenteel worden tewerkgesteld door de FOD Economie zijn tussen 59 en 64 jaar oud en kunnen dus tegen 2010 met pensioen gaan. Anderen kunnen hun werkregeling nog wijzigen (bijvoorbeeld van voltijds overgaan naar halftijds).

Bovendien kan de FOD Economie voor haar quota enkel in rekening brengen :

Enerzijds de personen die specifiek werden aangeworven als personen met een handicap (als statutairen of contractuelen) met toepassing van het artikel 3, § 2, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006. Dergelijke aanwervingen zijn evenwel enkel mogelijk wanneer het cijfer van 3 % niet is bereikt.

Anderzijds de personen die beantwoorden aan de definitie vervat in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 en die akkoord gaan om in het aantal te worden opgenomen.

Wat betreft Fedict :

Waar mogelijk, zullen we het nodige doen om ons aan de timing te houden.

Er bestaat echter het risico dat deze quota niet wordt bereikt gelet op het feit dat :

De gezochte ICT-profielen zijn heel specifiek.