Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2993

van Philippe Monfils (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

13/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
8/5/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003

Vraag nr. 4-2993 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in BelgiŽ nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

Antwoord ontvangen op 8 mei 2009 :

Ik bevestig over de ganse lijn de beschrijving die het geachte lid geeft van de huidige situatie alsook van de vooropgestelde doelstellingen

Hieronder vindt het geachte lid de gevraagde gegevens.

1. Momenteel zijn bij de Federale Overheidsdienst (FOD P&O) 2,4 % van de tewerkgestelden personen met een handicap.

2.De FOD P&O is net als elke overheidsdienst verplicht om een percentage van 3 % gehandicapten te werk te stellen. Dit percentage moet tegen 2010 worden bereikt.

Het koninklijk besluit tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt voorziet dat bij de minister die bevoegd is voor ambtenarenzaken, een begeleidingscommissie wordt opgericht belast met de opvolging van het bereiken van dit streefcijfer.

Ik heb dus, in samenwerking met de cel diversiteit van de FOD P&O, de nodige maatregelen getroffen opdat deze commissie zou worden opgericht en in werking zou kunnen treden.

Deze commissie is opgericht en de opvolgingsmaatregelen voor het bereiken van dit streefcijfer voor het volledige federaal openbaar ambt zullen dus tijdens de volgende weken nader worden uitgewerkt.

Vanaf 2009 heeft de FOD P&O een abonnement Topwerkgever bij Wheelit. Wheelit is een webplatform dat als missie heeft het publiceren van werkaanbiedingen die bestemd zijn voor personen met een handicap en het creëren van de belangrijkste CV-theek in België waarin hun troeven optimaal tot hun recht komen. De FOD P&O publiceert haar vacatures systematisch via Wheelit zodat elke vacature kenbaar gemaakt wordt bij deze doelgroep.

Ook Selor beschikt over een aparte databank van laureaten die als persoon met een handicap wensen geregistreerd te worden. Hieruit kunnen organisaties desgevallend prioritair putten voor het invullen van hun vacatures. De FOD P&O consulteert telkens een dergelijke bijzondere lijst van laureaten wanneer deze voor een gezochte functie werd opgesteld.

Er wordt eveneens voorzien in redelijke aanpassingen bij de selecties voor personen met een handicap en extra inspanningen worden gedaan om de doelgroep te bereiken.

3.De FOD P&O is zich bewust van het quotum van 3 % dat in 2010 dient behaald te worden en doet alle mogelijke inspanningen om dit quotum te halen. De acties die daartoe worden ondernomen en waarvan sprake onder punt 2 worden regelmatig tussentijds geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.