Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2997

van Philippe Monfils (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

13/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
22/4/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003

Vraag nr. 4-2997 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in BelgiŽ nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u volgende inlichtingen mee te delen.

A. Rijksdienst voor Pensioenen

- De Rijksdienst voor pensioenen stelt tien statutaire personeelsleden tewerk, die zijn ingeschreven in hetzij het “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, hetzij in het “Agence wallonne pour l’intégration des Personnes handicapées” en die als zodanig voldoen aan de wervingscriteria voor andersvaliden. De personeelsbezetting wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten en omvat de statutaire als contractuele personeelsleden, zoals voorkomend in de inventaris van het personeelsplan. De bezetting bij de Rijksdienst voor pensioenen bedraagt op 1 maart 2009 1 878,01 VTE (1 514,01 statutairen + 364 contractuelen). Het quota bedraagt dus 0,53 % van de huidige personeelsbezetting.

- Momenteel werd er geen specifieke maatregel genomen.

- Wat de opgestelde kalender betreft, hangt de uitvoering van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief ambt af van de mogelijkheid om, mits instemming van de betrokkenen, vast te stellen wie, buiten de ambtenaren die in het verleden als dusdanig rechtgeldig werden geworven, als andersvaliden in de zin van het koninklijk besluit de dato 6 oktober 2005, moeten worden beschouwd. De Federale Overheidsdienst personeel en organisatie (FOD P&O) heeft zich sterk gemaakt om de personeelsdiensten daartoe tijdig een instrument ter beoordeling van bedoeld personeel ter beschikking te stellen, opdat vereiste bijkomende selecties kunnen worden voorzien in het personeelsplan 2010. Pas op dat ogenblik zal een voortgangsplan worden opgesteld.

B. Pensioendienst voor de Overheidssector

Het quota van personen met een handicap in de totale tewerkstelling van 501 personen bij de PDOS op datum van 1 februari 2009 bedraagt 1,4 %.

Wat betreft de andere vragen door het geachte lid gesteld, wordt er verwezen naar de antwoorden die hierboven voor de Rijksdienst voor Pensioenen worden gegeven.