Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2991

van Philippe Monfils (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

13/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009)
6/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003

Vraag nr. 4-2991 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in BelgiŽ nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

Antwoord ontvangen op 6 oktober 2009 :

Hieronder volgen de cijfers van het aantal personen met een handicap voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

1. In 2008 waren er voor 1 052 ambtenaren 26 personen met een handicap bij de FOD, dit is 2,47 %.

Deze cijfers zijn ongeveer gelijk met die van de voorgaande jaren. De FOD heeft personen met een handicap aangeworven, andere personen met een handicap zijn dan weer op pensioen gegaan.

2. De FOD heeft voor 2009 een actieplan ‘diversiteit’ opgesteld volgens hetwelk men een bepaald aantal personen met een handicap wil aanwerven. We moeten er evenwel op toezien dat de werkposten aan die personen zijn aangepast.

3. Het actieplan voorziet in een aantal advertenties in gespecialiseerde scholen en bij Selor om de doelstelling te bereiken. Ook zullen er werkposten moeten worden aangepast zodat elke persoon, welke handicap hij ook heeft, in de beste omstandigheden kan werken.

Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid:

1.Tot op heden is er geen wettelijk kader waardoor het mogelijk is om personen met een handicap te registreren zonder hun medeweten en toestemming.

De FOD beschikt enkel over cijfers van de personen die tewerkgesteld zijn ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen. Dit zijn negen personen en vertegenwoordigen 0,7 % van het totale personeelsbestand.

Er valt evenwel op te merken dat er bij de FOD een aantal personen met een handicap werken die niet geregistreerd werden en/of niet wensen geregistreerd te worden als personen met een handicap.

Om de naleving te evalueren van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, heeft de FOD Personeel & Organisatie een vragenlijst ontwikkeld om de gegevens met betrekking tot de handicaps van het personeel te verzamelen. Die vragenlijst werd voorgelegd en gevalideerd door de begeleidingscommissie waarin het koninklijk besluit voorziet. In eerste instantie zal de vragenlijst worden gebruikt door de FOD Personeel & Organisatie en daarna wordt ze door de begeleidingscommissie in de federale organisaties verspreid.

De FOD zal deze vragenlijst gebruiken om een beter overzicht te krijgen van het aantal personen met een handicap die tewerkgesteld zijn bij de FOD en om na te gaan of het quotum van 3 % zal kunnen bereikt zijn in 2010.

2.De FOD zal bijkomende acties opstarten en acties uitvoeren om het quotum van 3 % te bereiken. Hiervoor worden in de nabije toekomst volgende initiatieven ontwikkeld:

- in het najaar wordt een project opgestart met als doel de bestaande Personeel & Organisatie-processen te analyseren met het oog op het aantrekken en integreren van personen met een handicap binnen de dienst. Hierbij zal de focus gelegd worden op werving en selectie, de integratie en onthaal van personen met een handicap en de creatie van een organisatiecultuur die open staat voor personen met een handicap;

- een specifieke vorming omtrent diversiteit wordt voorzien voor personeelsleden uit de FOD die vaak in een selectiejury zetelen;

- om de FOD als aantrekkelijke werkgever voor personen met een visuele handicap te promoten worden:

* gratis USB-sticks verdeeld, met voor blinden en slechtzienden toegankelijk gemaakte informatie over de FOD onder de verenigingen voor blinden en slechtzienden;

* visitekaartjes in braille aangemaakt om de contacten tussen de personeelsleden van de FOD en de personen met een visuele handicap te bevorderen.