SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
13 février 2009 13 februari 2009
________________
Question écrite n° 4-2995 Schriftelijke vraag nr. 4-2995

de Philippe Monfils (MR)

van Philippe Monfils (MR)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Administrations fédérales - Emplois occupés par des personnes handicapées - Quota de 3 % - Respect - Mesures - Respect du calendrier Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing 
________________
ministère
travailleur handicapé
intégration des handicapés
emploi réservé
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats
________ ________
13/2/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 )
4/5/2009 Antwoord
13/2/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 )
4/5/2009 Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
________ ________
Question n° 4-2995 du 13 février 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-2995 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Le taux d'emploi des personnes handicapées en Belgique est toujours inférieur à celui de la moyenne européenne.

Sous la précédente législature, plusieurs mesures ont été prises pour combler ce retard puisqu'en 2004, l'ensemble des services publics fédéraux comptait seulement 0,8 % de fonctionnaires handicapés.

En mai 2006, le gouvernement a ainsi décidé d'augmenter le quota des emplois réservés dans l'administration fédérale aux personnes handicapées.

L'arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale a donc relevé de 2 à 3 % le quota de personnes handicapées devant travailler dans chaque service public fédéral. Ce quota doit être atteint en 2010.

En cas de non respect de ce quota de 3 %, l'administration sera soumise à une mesure de blocage de recrutement de personnel puisque elle ne pourra compléter son cadre à concurrence des emplois qui n'auront pas été octroyés au niveau de ce quota.

Il reste actuellement un an pour atteindre cet objectif.

Mes questions sont dès lors les suivantes :

L'honorable ministre peut-il me dire quel est actuellement le quota d'emplois occupés dans son administration par des personnes handicapées ?

Des mesures spécifiques ont-elles été prises pour atteindre cet objectif ? Si oui, lesquelles ?

Pense-t-il que le calendrier fixé sera respecté ?

 

Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap ligt in België nog altijd onder het Europese gemiddelde.

In de vorige regeerperiode werden verschillende maatregelen genomen om die achterstand weg te werken want in 2004 vertegenwoordigde het aantal personeelsleden met een handicap in alle diensten samen slechts 0,8% van het personeel.

Daarom heeft de regering in mei 2006 beslist het aantal betrekkingen dat in de federale openbare besturen voorbehouden is voor personen met een handicap, te verhogen.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt heeft het aantal betrekkingen voor personen met een handicap in elk federaal openbaar bestuur opgetrokken van 2 naar 3%. Dat quotum moet in 2010 gerealiseerd zijn.

De administratie die het quotum van 3% niet naleeft, zal worden onderworpen aan een wervingsstop. Haar personeelsformatie kan dan immers niet worden aangevuld voor de functies die voor dat specifieke quotum niet in aanmerking komen.

Er blijft nog een jaar over om die doelstelling te realiseren.

Ik heb dus volgende vragen :

Kan de minister mij zeggen hoeveel personen met een handicap in zijn administratie werken?

Zijn er specifieke maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken? Zo ja, welke?

Denkt hij dat de vastgelegde timing zal worden nageleefd?

 
Réponse reçue le 4 mai 2009 : Antwoord ontvangen op 4 mei 2009 :

Il convient de préciser que la législation en vigueur exclut certaines fonctions de l’obligation du quota de 3 %. Ces fonctions sont, en ce qui concerne le Service public fédéral (SPF) Justice, les fonctions opérationnelles des services pénitentiaires et les agents disposant de pouvoirs de police judiciaire.

Par ailleurs, le personnel des Greffes et Parquets est quant à lui exclu de cette obligation de recrutement de personnes handicapées en vertu de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique.

Au vu de ces éléments, nous atteignons un quota de 0.28 % (équivalents temps plein) des fonctions visées par la législation.

Ces chiffres doivent toutefois être nuancés. En effet, la banque de données du personnel n’est pas adaptée à la nouvelle législation et à sa définition de personnes handicapées. De manière générale, il n’a pas encore été développé d’outil de mesure pour l’Administration fédérale afin de permettre aux différents départements de mettre en œuvre et de suivre l’évolution de cette législation.

Le quota donné ne reflète dès lors pas le pourcentage réel de personnes handicapées travaillant au sein du SPF Justice.

Des mesures ont été prises afin de respecter l’obligation liée au quota de 3 %. Un projet spécifique concernant le recrutement de personnes handicapées au sein du département est actuellement en cours. Ce projet figure dans notre note de politique en matière de diversité et est une des priorités du département. Un groupe de travail poursuivra ses activités afin d’apporter des réponses à l’ensemble des questions spécifiques relatives au recrutement de personnes avec handicap, qu’il s’agisse de mesures de sensibilisation, de recensement, d’aménagements des postes de travail, etc.

Notre département mettra tout en œuvre afin de respecter le délai imposé et à tout le moins, s’engage à poursuivre ses efforts afin d’ouvrir ses portes aux personnes présentant un handicap.

Het is belangrijk erop te wijzen dat krachtens de geldende wetgeving de quotumverplichting van 3 % niet opgelegd wordt voor bepaalde functies. Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie gaat het om de operationele functies van de penitentiaire diensten en om de personeelsleden die over een mandaat van gerechtelijke politie beschikken.

Bovendien geldt die wervingsplicht van personen met een handicap krachtens de wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken niet voor het personeel van de griffies en parketten.

Gelet op die elementen behalen wij een quotum van 0,28 % (voltijdse equivalenten) van de in de wetgeving bedoelde functies.

Die cijfers moeten evenwel worden genuanceerd. De personeelsgegevensbank is immers niet aangepast aan de nieuwe wetgeving en aan de definitie van personen met een handicap in die wetgeving. In het algemeen is er voor de Federale Administratie nog geen meetinstrument ontwikkeld om de verschillende departementen de mogelijkheid te bieden de evolutie van die wetgeving ten uitvoer te leggen en te volgen.

Het vermelde quotum geeft dan ook niet het werkelijke percentage weer van personen met een handicap die in de FOD Justitie werken.

Er werden maatregelen genomen om de quotumverplichting van 3 % na te leven. Thans loopt er in het departement een specifiek project met betrekking tot de werving van personen met een handicap. Dat project is opgenomen in onze beleidsnota inzake diversiteit en vormt een van de prioriteiten van het departement. Een werkgroep zal zijn activiteiten voortzetten teneinde alle specifieke vragen inzake de werving van personen met een handicap te beantwoorden. Het gaat daarbij om maatregelen inzake bewustmaking, telling, aanpassing van de werkplekken, enz.

Ons departement zal alles in het werk stellen om de opgelegde termijn na te leven en verbindt zich op zijn minst ertoe, inspanningen te blijven leveren om personen met een handicap te werven.