Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vienne Christiane" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Autoweg A 17 - Rijksweg 511 - Afritten nr. 2 - Zichtbaarheid (3-587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-10
p. 621 3-10 p. 621 (PDF)
Autoweg A 17 - Rijksweg 511 - Afritten nr. 2 - Zichtbaarheid (3-588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-10
p. 622 3-10 p. 622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 710-711 3-11 p. 710-711 (PDF)
De bescherming van de gezinnen, betrokken bij het nakende assisenproces Dutroux, tegen een overdreven mediabelangstelling (Risico voor ontsporingen) (3-168)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-39
p. 8-9 3-39 p. 8-9 (PDF)
De bezorging van de individuele fiches nr. 281 aan de belastingplichtigen met Staatsinkomsten (Inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing - Ambtenaren - Elektronische aangifte) (3-285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-52
p. 19-20 3-52 p. 19-20 (PDF)
De discriminatie die het gevolg is van de hervorming van de personenbelasting van 2001 inzake de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (Gehuwden, wettelijk samenwonenden, feitelijk samenwonenden, alleenstaanden) (3-263)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-60
p. 33-36 3-60 p. 33-36 (PDF)
De massale doding van zeehonden (Invoer van huiden - Invoervergunning) (3-271)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vienne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-51
p. 20-21 3-51 p. 20-21 (PDF)
De mogelijkheid voor beveiligingsondernemingen om bewakingsdiensten aan te bieden via onderaannemers (Interpretatie artikel 2 van de wet van 10 april 1990) (3-212)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vienne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 9-11 3-44 p. 9-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Vienne, gecoŲpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Het beleid met betrekking tot de overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer die worden begaan door de prioritaire voertuigen (3-338)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vienne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-61
p. 38-39 3-61 p. 38-39 (PDF)
Het gevolg dat is gegeven aan het advies van de Hoge Raad van FinanciŽn over de aftrekmogelijkheden in de personenbelasting en meer bepaald over de hergroepering en de rationalisering ervan (3-319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-60
p. 22-25 3-60 p. 22-25 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-9
p. 22-23 3-9 p. 22-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Verslag van mevrouw Vienne
3-424/4
p. 1-32 3-424/4 p. 1-32 (PDF)
   NMBS - Splitsing tussen spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder - FinanciŽle hervormingen - Kapitaalsverhoging
3-424/4
p. 10-18 3-424/4 p. 10-18 (PDF)
   Omschrijving van de wiegendoodcentra en de diensten voor anatomopathologie
3-424/4
p. 4 3-424/4 p. 4 (PDF)
  3-424/4
p. 4 3-424/4 p. 4 (PDF)
   Omvorming regeling ecotaksen en ecoboni
3-424/4
p. 2-3 3-424/4 p. 2-3 (PDF)
   Orgaantransplantatie
3-424/4
p. 4 3-424/4 p. 4 (PDF)
  3-424/4
p. 4 3-424/4 p. 4 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-424/4
p. 3-5 3-424/4 p. 3-5 (PDF)
   Sociaal statuut meewerkende echtgenoot
3-424/4
p. 21 3-424/4 p. 21 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3-30
p. 4-5 3-30 p. 4-5 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 4-6 3-30 p. 4-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-31
p. 62-63 3-31 p. 62-63 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Belastingvermindering aanschaf "proper" voertuig (WIB1992)
3-67
p. 9 3-67 p. 9 (PDF)
   Herstructurering NMBS
3-67
p. 9 3-67 p. 9 (PDF)
   Privatisering van BIAC
3-67
p. 9 3-67 p. 9 (PDF)
   Startbanen
3-67
p. 8 3-67 p. 8 (PDF)
   Uitbreiding moederschapsverlof
3-67
p. 8 3-67 p. 8 (PDF)
   Verbetering sociaal statuut zelfstandigen
3-67
p. 8 3-67 p. 8 (PDF)
   Verhoging integratietegemoetkoming
3-67
p. 9 3-67 p. 9 (PDF)
   Wetenschappelijk onderzoek naar vervolging en deportaties van joden tijdens WO II (CEGES)
3-67
p. 9 3-67 p. 9 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3-30
p. 4-5 3-30 p. 4-5 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 4-6 3-30 p. 4-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-31
p. 62-63 3-31 p. 62-63 (PDF)
Politie - Aanwerving - Mededelingen (3-696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 757-758 3-12 p. 757-758 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Opstarten van het Alimentatiefonds
3-16
p. 16 3-16 p. 16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kosteloosheid van de handelingen die de RVA werkzoekenden kan opleggen in het kader van het regeringsbeleid inzake de activering van het zoekgedrag (3-678)      
  Voorstel van mevrouw Vienne en de heer Cornil
3-678/1
p. 1-4 3-678/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in TunesiŽ (Vrijwaring van de mensenrechten) (3-673)      
  Voorstel van mevrouw Vienne en de heer Mahoux
3-673/1
p. 1-3 3-673/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques) (3-706)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Vienne
3-706/3
p. 1-2 3-706/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-71
p. 16-26 3-71 p. 16-26 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
3-71
p. 26-27 3-71 p. 26-27 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Vienne en de heer Mahoux
3-73
p. 49-50 3-73 p. 49-50 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" - Modernisering van het wettelijk kader voor instellingen voor collectieve belegging - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Wijziging wet 4 december 1990 betreffende de financiŽle transacties en de financiŽle markten) (3-609)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Vienne c.s.
3-609/2
p. 1-2 3-609/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-61
p. 42-43 3-61 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn (Lonen, vervangingsinkomens, onderhoudsgelden, sociale uitkeringen - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen) (3-586)      
  Verslag van mevrouw Vienne
3-586/3
p. 1-6 3-586/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comitť voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Verslag van mevrouw Vienne en de heer Wille
3-816/3
p. 1-23 3-816/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) (Verkoop van en garantie voor consumptiegoederen - Omzetting EG-richtlijn - Gebrek aan overeenstemming) (3-722)      
  Verslag van mevrouw Vienne
3-722/3
p. 1-18 3-722/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles) (Instellingen voor collectieve belegging [ICB] : omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" ; modernisering van het wettelijk kader) (3-610)      
  Algemene bespreking
3-61
p. 42-43 3-61 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Voorwaarde verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting : aanpassing van het minimumbedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider) (3-428)      
  Verslag van mevrouw Vienne
3-428/2
p. 1-4 3-428/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (Verstoting) (3-27)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Vienne en Nyssens
3-27/5
p. 1-29 3-27/5 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen transparanter te maken (Verschillende berekeningen aan de hand van valutadata) (3-669)      
  Voorstel van de heer Poty en mevrouw Vienne
3-669/1
p. 1-6 3-669/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die toegekend worden aan grensarbeiders (3-778)      
  Voorstel van mevrouw Vienne
3-778/1
p. 1-4 3-778/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen (Bescherming bij ontslag) (3-435)      
  Algemene bespreking
3-59
p. 4 3-59 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Reglementering van de toegang tot het beroep - Psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, criminologen, logopedisten, assistenten psychologie, sociaal assistenten, ergotherapeuten, opvoeders, huwelijksconsulenten, therapeuten psychomotoriek, geboorte- en stervensbegeleiders, psychiatrisch verplegers - Oprichting van de Nationale Raad voor de geestelijke gezondheidszorg) (3-807)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Vienne
3-807/1
p. 1-9 3-807/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999