Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bouarfa Sfia" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De afgifte van reispassen aan in België gevestigde vreemdelingen met een "onbepaalde nationaliteit" (Verplaatsing naar het buitenland van niet-Belgen die een regularisatie verkregen, maar het statuut van vluchteling noch van staatloze hebben) (2-788)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 8-10 2-164 p. 8-10 (PDF)
De arbeidskaart van buitenlandse studenten (Arbeidsvergunning A na het einde van de studie - Verblijfsvergunning - Recht op een werkloosheidsvergoeding) (2-1144)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-247
p. 27-29 2-247 p. 27-29 (PDF)
De beveiliging van paspoorten in de Belgische diplomatieke posten in het buitenland (Onvervalsbare paspoorten - Internationaal waarschuwingssysteem bij diefstal) (2-1198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 5-6 2-262 p. 5-6 (PDF)
De jeugdrechters te Brussel (Kader van de Brusselse jeugdrechtbank - Aanwijzingsprocedure - Vernieuwing van mandaten - Wedden - Gemeenschapsdienst) (2-789)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 50-52 2-208 p. 50-52 (PDF)
De problematiek van de visa voor gezinshereniging (Vervanging door een circulatievisum) (2-1105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 13-14 2-239 p. 13-14 (PDF)
De racistische misdaden die in Schaarbeek zijn gepleegd (Schietpartij op 8 mei 2002 - Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-974)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
De schietpartij in Schaarbeek op 8 mei 2002 waarbij een Marokkaans koppel werd vermoord (Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-981)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Bouarfa, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2-114
p. 6 2-114 p. 6 (PDF)
Het beroep dat wordt gedaan op de spoeddiensten van de ziekenhuizen (Alternatieven - Organisatie van en financiële toegang tot de wachtdiensten van huisartsen) (2-994)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-208
p. 14-17 2-208 p. 14-17 (PDF)
Het feit dat de politie scholen binnenvalt om kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten (2-636)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 23-24 2-122 p. 23-24 (PDF)
Het opsporen van het aids-virus (HIV-test) bij kinderverkrachters (2-1229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 13-14 2-267 p. 13-14 (PDF)
Het optreden van de rechterlijke macht in collectieve arbeidsconflicten (Beheersing van collectieve conflicten : sociaal overleg versus bevoegdheid arbeidsrechtbank) (2-738)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 53-58 2-190 p. 53-58 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
  2-139
p. 4-8 2-139 p. 4-8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Afstemmen van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3-plannen - Startbaanovereenkomst - Gelijktijdigheid opleiding en baan
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Financiering van de verzorgingsinstellingen op grond van kwaliteit en toegankelijkheid van de verzorging
2-226
p. 30-31 2-226 p. 30-31 (PDF)
   Gegevensmededeling door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van buurtdiensten en -banen
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Wijzigingen wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's - Territoriale bevoegdheid inzake dringende medische hulpverlening
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Algemene bespreking
   Werkgelegenheidsbeleid
2-285
p. 10-11 2-285 p. 10-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Privatisering van BIAC
2-169
p. 29 2-169 p. 29 (PDF)
   Sociale bepalingen
2-169
p. 28-29 2-169 p. 28-29 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming
2-169
p. 29-30 2-169 p. 29-30 (PDF)
   Werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen
2-169
p. 28 2-169 p. 28 (PDF)
   Wijziging wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : warmtekrachtkoppeling (Gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit)
2-169
p. 29 2-169 p. 29 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procédé van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling
2-256
p. 48-51 2-256 p. 48-51 (PDF)
  2-256
p. 51-52 2-256 p. 51-52 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Harmonisering en vereenvoudiging van de diverse tewerkstellingsmaatregelen
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
   Sociale voordelen van het personeel van de Nationale Loterij
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procédé van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling
2-256
p. 48-51 2-256 p. 48-51 (PDF)
  2-256
p. 51-52 2-256 p. 51-52 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Harmonisering en vereenvoudiging van de diverse tewerkstellingsmaatregelen
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
   Sociale voordelen van het personeel van de Nationale Loterij
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven (2-1011)      
  Verslag van de dames Bouarfa, Pehlivan en Thijs
2-1011/1
p. 1-78 2-1011/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
2-216
p. 33-43 2-216 p. 33-43 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - Beëindiging van de tewerkstelling van een preventieadviseur - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Opheffing wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren - Zie ook doc. 2-1343) (2-1342)      
  Algemene bespreking
2-249
p. 27-29 2-249 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Bouarfa en de heren Galand, Barbeaux en Mahoux
2-223
p. 29-31 2-223 p. 29-31 (PDF)
  2-223
p. 45 2-223 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Algemene bespreking
2-141
p. 45-53 2-141 p. 45-53 (PDF)
   Nieuw beleid inzake geneesmiddelen en thuiszorg
2-141
p. 52-53 2-141 p. 52-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Algemene bespreking
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen
2-163
p. 12 2-163 p. 12 (PDF)
   Niet-dringende medische hulpverlening - Ambulancediensten
2-163
p. 13 2-163 p. 13 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering
2-163
p. 11-13 2-163 p. 11-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan één jaar) (2-409)      
  Amendementen nrs 27, 30 en 31 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa
2-409/3
p. 6 2-409/3 p. 6 (PDF)
  2-409/3
p. 6-7 2-409/3 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars (Ontvoering door één van de ouders en gezinsbemiddeling : opzetten van bemiddelingsmechanismen als de uitoefening van het ouderlijk gezag te maken heeft met "het buitenland") (2-868)      
  Voorstel van de dames Laloy en Bouarfa
2-868/1
p. 1-8 2-868/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de geldigheidsduur van de machtiging tot vestiging tot tien jaar te verlengen (Afstemmen van de geldigheidsduur van de identiteitskaart voor vreemdelingen op die van de Belgische identiteitskaart) (2-1296)      
  Voorstel van mevrouw Bouarfa en de heer Moureaux
2-1296/1
p. 1-3 2-1296/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts één lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999