Auteurs- en sprekersregister betreffende "Cornet d'Elzius Christine" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Binnensmokkelen van drugs in de gevangenissen (1-1197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4115 1-79 p. 4115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4264 1-81 p. 4264 (PDF)
De BTW-tarieven in de bouw en voor de abonnementen op de privé-televisiezenders (1-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-151
p. 3982-3983 1-151 p. 3982-3983 (PDF)
De RIZIV-vergoeding voor kinderen die lijden aan mucoviscidose      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-29
p. 657-658 1-29 p. 657-658 (PDF)
De achterstand opgelopen bij het onderzoek van de dossiers bij het RSVZ te Namen (Pensioenen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-88
p. 2323 1-88 p. 2323 (PDF)
De bestrijding van borstkanker : opsporing, behandeling en wetenschappelijk onderzoek      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-54
p. 1243-1244 1-54 p. 1243-1244 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De mogelijkheden voor herintredende vrouwen om naar de arbeidsmarkt terug te keren (Vervanging in het kader van loopbaanonderbreking : volledig uitkeringsgerechtigde werkloze) (1-1070)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-239
p. 6995-6996 1-239 p. 6995-6996 (PDF)
De oprichting in België van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De pornografische reclame, tijdschriften en videocassettes (Reclame in brievenbussen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-100
p. 2659 1-100 p. 2659 (PDF)
De terugbetaling van het geneesmiddel Riluzole (Neuro-musculaire ziektes) (1-936)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-201
p. 5776-5777 1-201 p. 5776-5777 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Cornet d'Elzius, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Tweede verslag) (1-768)      
  Beraadslaging
1-270
p. 7824-7825 1-270 p. 7824-7825 (PDF)
  1-270
p. 7825-7827 1-270 p. 7825-7827 (PDF)
Hervorming van het apparaat voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de federale regering (Instituut voor de nationale rekeningen en NIS)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 683 1-14 p. 683 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 741-744 1-15 p. 741-744 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Kadastraal inkomen - Ouderdomscoëfficient (1-882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3620-3621 1-70 p. 3620-3621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3710-3711 1-71 p. 3710-3711 (PDF)
Loopbaanonderbreking - Vervanging door herintredende vrouwen (1-1653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5135 1-98 p. 5135 (PDF)
Totaal overheidstekort 1997 (1-820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3464-3465 1-67 p. 3464-3465 (PDF)
Vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 669-670 1-13 p. 669-670 (PDF)
Voertuigen van overheidsbesturen (1-1189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4127 1-79 p. 4127 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-906)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Wet van 30 maart 1994 - Wijze van uitvoering van de solidariteitsafhouding ten laste van de gepensioneerden      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-6
p. 280-281 1-6 p. 280-281 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coöperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Amendement nr 2 van de heer Foret en mevrouw Cornet-d'Elzius
1-566/2
p. 2 1-566/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Foret en mevrouw Cornet-d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 2 1-566/5 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking over de amendementen
1-105
p. 2873-2877 1-105 p. 2873-2877 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (1-187)      
  Amendement nr 35 van de heer De Decker en mevrouw Cornet d'Elzius
   Openbaar ambt : eindejaarspremie
1-187/2
p. 13 1-187/2 p. 13 (PDF)
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 362 1-16 p. 362 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, §1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3500-3506 1-131 p. 3500-3506 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie (Schijnzelfstandigen - Waardenvervoer - Sanctiesysteem - Schietstanden - Aanpassing van formuleringen in de wet) (1-617)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van mevrouw Cornet d'Elzius et de heer Hazette
1-617/2
p. 3-5 1-617/2 p. 3-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Algemene beraadslaging
1-179
p. 5276-5280 1-179 p. 5276-5280 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (1-633)      
  Stemverklaring van mevrouw Cornet d'Elzius en eindstemming
1-128
p. 3390 1-128 p. 3390 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht (Injunctierecht van de minister van Binnenlandse Zaken) (1-688)      
  Amendement nr 1 van de heer Goris en mevrouw Cornet d'Elzius
1-688/2
p. 1-2 1-688/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Goris en mevrouw Cornet d'Elzius, opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie
1-688/4
p. 1 1-688/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-944/4
p. 2 1-944/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-944/5
p. 3 1-944/5 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-944/8
p. 1-2 1-944/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Cornet d'Elzius c.s.
1-539/2
p. 9 1-539/2 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Cornet d'Elzius
1-539/2
p. 1-2 1-539/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-539/5
p. 1 1-539/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-98
p. 2602-2606 1-98 p. 2602-2606 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Cornet d'Elzius c.s.
1-321/2
p. 1-2 1-321/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-321/2
p. 11 1-321/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-321/8
p. 2-3 1-321/8 p. 2-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1311-1317 1-55 p. 1311-1317 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Buelens en eindstemming
1-56
p. 1355 1-56 p. 1355 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (1-1122)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Istasse
1-1122/2
p. 1-27 1-1122/2 p. 1-27 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-225
p. 6531-6538 1-225 p. 6531-6538 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren (1-610)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Istasse
1-610/4
p. 1 1-610/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6532-6533 1-225 p. 6532-6533 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Stemverklaringen van mevrouw Cornet d' Elzius, de heren Ceder en Loones en de dames Jeanmoye en Lizin en eindstemming
1-172
p. 5095-5096 1-172 p. 5095-5096 (PDF)
Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-1150)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Cornet d'Elzius
1-988/2
p. 1-2 1-988/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-230/1
p. 1-2 1-230/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (1-649)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken (1-51)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Desmedt
1-236/3
p. 20-23 1-236/3 p. 20-23 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 25 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret
1-236/3
p. 8-11 1-236/3 p. 8-11 (PDF)
  Amendementen nrs 73 en 74 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret
1-236/4
p. 8-9 1-236/4 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendement nr 91 van mevrouw Cornet d'Elzius c.s.
1-236/10
p. 6 1-236/10 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 84, 89, 90, 92 tot 94 en 99 van mevrouw Cornet d'Elzius
1-236/10
p. 1 1-236/10 p. 1 (PDF)
  1-236/10
p. 5 1-236/10 p. 5 (PDF)
  1-236/10
p. 6-7 1-236/10 p. 6-7 (PDF)
  1-236/10
p. 10 1-236/10 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 101 tot 105 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret
1-236/11
p. 1-3 1-236/11 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 145 tot 147 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/18
p. 1-4 1-236/18 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 148 tot 151 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/19
p. 1-4 1-236/19 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
1-116
p. 3125-3126 1-116 p. 3125-3126 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-229/1
p. 1-4 1-229/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-228/1
p. 1-2 1-228/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-227/1
p. 1-6 1-227/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (1-650)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comités van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendementen nrs 24 tot 34 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-390/5
p. 2-5 1-390/5 p. 2-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem (1-601)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-135
p. 3624-3629 1-135 p. 3624-3629 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-639)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen (1-162)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Istasse
1-162/3
p. 1 1-162/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6532-6533 1-225 p. 6532-6533 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999