Auteurs- en sprekersregister betreffende "Cornet d'Elzius Christine" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Apotheken - Dure producten - Bezorgdheid bij de apothekers en groothandelaars (2-1099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1463-1464 2-30 p. 1463-1464 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1604 2-33 p. 1604 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1768-1769 2-36 p. 1768-1769 (PDF)
Apotheken - Dure producten - Bezorgdheid bij de apothekers en groothandelaars (2-1100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1471 2-30 p. 1471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1546 2-31 p. 1546 (PDF)
Bedrag werkloosheidsvergoeding lager dan bestaansminimum - Opleidingsvergoeding (2-830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-25
p. 1159-1161 2-25 p. 1159-1161 (PDF)
Bedrag werkloosheidsvergoeding lager dan bestaansminimum - Opleidingsvergoeding (2-786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 991-992 2-22 p. 991-992 (PDF)
De arbeidsvergunning van vreemdelingen wier asielaanvraag ontvankelijk is verklaard (2-36)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-13
p. 8-9 2-13 p. 8-9 (PDF)
De benoeming van de kandidaat-notarissen (Nieuwe benoemingsprocedure voor notarissen - Organisatie van een examen) (2-454)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 24-26 2-89 p. 24-26 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Verslag van de dames Cornet d'Elzius en de Bethune en de heer Lozie
2-300/1
p. 1-183 2-300/1 p. 1-183 (PDF)
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
De pornografische reclame, tijdschriften en videocassettes (Bescherming van de minderjarigen - Reclame verspreid in de brievenbussen door een Antwerpse firma) (2-172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 21-23 2-34 p. 21-23 (PDF)
De reïntegratie van gewezen zelfstandigen in het beroepsleven (Plan Activa - Vermindering van werkgeversbijdragen en loonkostvermindering) (2-912)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-193
p. 6-8 2-193 p. 6-8 (PDF)
De test waarmee dertien verschillende soorten kanker opgespoord kunnen worden (Ontdekking door AMDL, een Amerikaans biotechnologisch bedrijf uit Californië) (2-407)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 16-17 2-83 p. 16-17 (PDF)
De verhuizing van de C130-vliegtuigen (Basis van Florennes) (2-282)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 19 2-54 p. 19 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Cornet d'Elzius, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (2-412)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-412/1
p. 1-36 2-412/1 p. 1-36 (PDF)
  Bespreking
2-99
p. 13-21 2-99 p. 13-21 (PDF)
Het défilé van 21 juli (Keuze van het Jubelpark als nieuwe locatie - Verbinding met het Paleizenplein) (2-916)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-190
p. 33 2-190 p. 33 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (Opsporing - Elisa-test - Preventieve vaccinatie) (2-592)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Gabriëls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 21-23 2-110 p. 21-23 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-857/3
p. 1-4 2-857/3 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Cornet d'Elzius, na terugzending door de plenaire vergadering
2-857/6
p. 1-2 2-857/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
  2-164
p. 34 2-164 p. 34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Wettelijke basis voor bepaalde statutaire aspecten : syndicaal statuut, statuut i.g.v. optie voor het behoud van het oorspronkelijk statuut, rechtspositie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen, statuut van de personeelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen, rechtspositie van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie, van het vroegere personeel van de rijkswacht, administratieve loopbaan en gezags- en taakuitoefening, verlofregeling [ziekteverlof, loopbaanonderbreking, politiek verlof], rechtsbescherming, arbeidsongevallenregeling, vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie, afvloeiingsmaatregelen, beziging van militairen buiten de krijgsmacht) (2-597)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-597/3
p. 1-28 2-597/3 p. 1-28 (PDF)
  Algemene bespreking
2-87
p. 27-44 2-87 p. 27-44 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Leden van de dienst Enquêtes van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten : toegang tot een hogere graad) (2-1556)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-1556/2
p. 1-3 2-1556/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Verslag van de dames Van Riet en Cornet d'Elzius
2-1080/3
p. 1-3 2-1080/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (2-548)      
  Amendementen nrs 80 tot 82, 96 en 98 van de heer Monfils en mevrouw Cornet d'Elzius
2-548/5
p. 59-61 2-548/5 p. 59-61 (PDF)
  2-548/5
p. 68 2-548/5 p. 68 (PDF)
  2-548/5
p. 69-70 2-548/5 p. 69-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (Bezwaar) (2-570)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-570/3
p. 1-4 2-570/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Cornet d'Elzius
2-258/3
p. 1-2 2-258/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-258/4
p. 1-7 2-258/4 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw Cornet d'Elzius
2-258/9
p. 1-2 2-258/9 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-258/12
p. 1-8 2-258/12 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  2-59
p. 28-34 2-59 p. 28-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming (Ook op verzoek van de nabestaanden) (2-762)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-762/2
p. 1-7 2-762/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-859/2
p. 1 2-859/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-882/3
p. 1 2-882/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts één lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius
2-858/2
p. 1-8 2-858/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in België van de Noord-Atlantische Vergadering (Wegwerking van de verstoring van het financieel evenwicht tussen de lidstaten van de Vergadering en wegwerking van een aantal anomalieën) (2-843)      
  Voorstel van mevrouw Cornet d'Elzius en de heren Barbeaux, Devolder, Kelchtermans, Lozie en Poty
2-843/1
p. 1-9 2-843/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999