Auteurs- en sprekersregister betreffende "Buelens Door" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Antwerps provinciaal afvaldossier - Mislukken van c.v. Averpa - Rol van de provinciegouverneur (1-959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3736-3737 1-72 p. 3736-3737 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4063 1-78 p. 4063 (PDF)
Art. 86 nieuwe gemeentewet - Aantal raadsleden vereist om een bijeenroeping van de raad af te dwingen - Berekening (1-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-69
p. 3578 1-69 p. 3578 (PDF)
Bezoek van Noord-Ierse politieofficieren aan de rijkswacht (1-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3391 1-66 p. 3391 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3813-3814 1-73 p. 3813-3814 (PDF)
De bendevorming en chantage in de Antwerpse randgemeenten      
  Vraag om uitleg van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-120
p. 3215-3216 1-120 p. 3215-3216 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De massaal gestationeerde rijkswacht te Komen ter gelegenheid van een Vlaamse manifestatie      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-8
p. 174 1-8 p. 174 (PDF)
De oprichting in BelgiŰ van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De vzw Monument voor Koning Boudewijn (Vzw's met maatschappelijke zetel in het provinciehuis te Antwerpen) (1-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-145
p. 3851 1-145 p. 3851 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Buelens, geco÷pteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Geheimhouding van gegevens bij de Regie der Luchtwegen (1-1223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4184-4185 1-80 p. 4184-4185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5065 1-96 p. 5065 (PDF)
Het Instituut voor Veterinaire Keuring      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-8
p. 171-172 1-8 p. 171-172 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het oplopend aantal zwangerschapsafbrekingen      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-69
p. 1792 1-69 p. 1792 (PDF)
Het optreden van een arrondissementscommissaris (Bezoek van een Chinese delegatie aan Antwerpen) (1-790)      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-167
p. 4448 1-167 p. 4448 (PDF)
Het uitblijven van dringende hervormingen in de adoptiewetgeving ("Interlandelijke" en "binnenlandse" adopties) (1-581)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-227
p. 6644-6646 1-227 p. 6644-6646 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan mevrouw Maximus, ontslagnemend senator
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
Ideologisch onderzoek m.b.t. het Hoog ComitÚ van Toezicht naar de heer Johan Demol, hoofdcommissaris van de politie te Schaarbeek      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-24
p. 518 1-24 p. 518 (PDF)
Subsidies voor buitenschoolse opvang (1-898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3647-3648 1-70 p. 3647-3648 (PDF)
Verschillen in erelonen die door provinciebesturen worden gehanteerd (Ontwerpers van werken voor kerkfabrieken) (1-1222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-80
p. 4193 1-80 p. 4193 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Conventie van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Onderzoek op embryo's) (1-1003)      
  Voorstel van de heer Buelens
1-1003/1
p. 1-2 1-1003/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5995-5996 1-208 p. 5995-5996 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek (1-546)      
  Algemene beraadslaging
1-171
p. 5075-5081 1-171 p. 5075-5081 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid (Gelijkheid man-vrouw) (1-508)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux en Buelens en eindstemming
1-91
p. 2404-2405 1-91 p. 2404-2405 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (Financiering en exploitatie van het ASTRID-project) (1-975)      
  Stemverklaringen van de heren Daras, Buelens, Coene, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Hatry en eindstemming
1-189
p. 5475-5476 1-189 p. 5475-5476 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Amendement nr 33 van de heren Buelens en Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-318/7
p. 1 1-318/7 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische co÷peratie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Stemverklaringen van de heren Foret en Buelens en hervatting van de onbeslist gebleven naamstemming
1-106
p. 2883-2884 1-106 p. 2883-2884 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 (1-1193)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-236
p. 6905-6910 1-236 p. 6905-6910 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatco÷rdinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Buelens, Loones en Goris en eindstemming
1-104
p. 2862-2864 1-104 p. 2862-2864 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Algemene beraadslaging
   Kritiek op de werkzaamheden van de commissie Sociale Aangelegenheden - Gebrek aan klaarheid bij de presentatie van de teksten - Spoedbehandeling - Bevoegdheidsonflict Federale Staat/Gewesten
1-165
p. 4399-4400 1-165 p. 4399-4400 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 geco÷rdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 105 van de heer Buelens
   Niet-Europese zorgaanbieders
1-384/2
p. 46 1-384/2 p. 46 (PDF)
  Amendement nr 106 van de heer Buelens
   Gezinsbijslag - Opvoedersloon
1-384/2
p. 46-47 1-384/2 p. 46-47 (PDF)
  Amendementen nrs 100 en 101 van de heer Buelens
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 43-45 1-384/2 p. 43-45 (PDF)
  Amendementen nrs 102 tot 104 van de heer Buelens
   Sociale zekerheid voor niet-Europese gerechtigden
1-384/2
p. 45-46 1-384/2 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Amendementen nrs 54 tot 67 van de heer Buelens
1-310/2
p. 23-27 1-310/2 p. 23-27 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Amendement nr 8 van de heer Buelens
1-539/2
p. 4-7 1-539/2 p. 4-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-98
p. 2602-2606 1-98 p. 2602-2606 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Stemverklaringen van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Buelens en eindstemming
1-56
p. 1355 1-56 p. 1355 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, strekkende tot het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen (1-110)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Buelens
1-110/1
p. 1-6 1-110/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel - Verhouding belastingaangifte / drinkgeld (1-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3741-3742 1-72 p. 3741-3742 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŰn
Bul. 1-76
p. 3986-3987 1-76 p. 3986-3987 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting) (1-52)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Buelens
1-104
p. 2859-2860 1-104 p. 2859-2860 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 (Faciliteitengemeenten) (1-825)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Buelens en Van Hauthem
1-825/2
p. 1-2 1-825/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen (1-1147)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Buelens
1-1147/1
p. 1-3 1-1147/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Daklozen) (1-284)      
  Stemverklaring van de heer Buelens en stemming
1-71
p. 1862-1863 1-71 p. 1862-1863 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendement nr 77 van de heer Buelens
1-236/5
p. 1-2 1-236/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Buelens, Foret, Daras, Nothomb, Boutmans, mevrouw Thijs, de heren Anciaux, Pinoie, Vergote en Mouton en eindstemming
1-93
p. 2481-2483 1-93 p. 2481-2483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Stemverklaringen van de heren Buelens en Boutmans en eindstemming
1-135
p. 3641 1-135 p. 3641 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en van het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts (Homeopathie) (1-105)      
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7629-7630 1-262 p. 7629-7630 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999