Auteurs- en sprekersregister betreffende "Anthuenis Filip" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De beslissing niet langer de mogelijkheid te laten om voor een jongen of meisje te kiezen in het kader van een adoptie (Beslissing van de Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie) (4-122)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Anthuenis aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-15
p. 29-31 4-15 p. 29-31 (PDF)
De blijvende toepasbaarheid van gemeentelijke administratieve sancties op overlast op het gebied van openbare reinheid (4-29)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Antheunis aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 7-8 4-4 COM p. 7-8 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De financiering en statistieken van het REAB-programma en de reÔntegratiefondsen (Het Terugkeer- en Emigratie-programma voor Asielzoekers vanuit BelgiŽ) (4-186)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Anthuenis aan de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
4-20
p. 25-26 4-20 p. 25-26 (PDF)
De nakende inwerkingtreding van Schengen 2 (Opheffing van de controles aan de binnengrenzen met de landen die op 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden - Beheer van de nieuwe identificatie- en controlesystemen SIS2 en VIS) (4-58)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Anthuenis aan de heer Patrick Dewael, minister en Binnenlandse Zaken en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-12
p. 14-16 4-12 p. 14-16 (PDF)
De recente asielstatistieken van de Europese Commissie (Groot aantal asielzoekers afkomstig uit Turkije en Rusland) (4-19)      
  Vraag om uitleg van de heer Filip Anthuenis aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 15-17 4-4 COM p. 15-17 (PDF)
Dienstencheques - Vervallen cheques - Omruiling (4-2100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2100
Dienstencheques - Vervallen cheques - Omruiling (4-2491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2491
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Filip Anthuenis, gecoŲpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (4-1114)      
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Het afschaffen door de NMBS van de mogelijkheid om internationale reisbiljetten te kopen in een meerderheid van stations (Verzet van vakbonden - Syndicale premies) (4-458)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Anthuenis aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 29-32 4-48 p. 29-32 (PDF)
Het gebruik van de fondsen voor vrijwillige terugkeer van asielzoekers (REAB) (Gebruik van het REAB-programma door Brazilianen - Niet-gouvernementele organisaties - Internationale Organisatie voor Migratie) (4-390)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Anthuenis aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-36
p. 30-31 4-36 p. 30-31 (PDF)
NMBS - Hoge snelheidslijn richting Amsterdam - Levering nieuwe treinstellen - Vertraging (4-1930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1930
NMBS - Hoge snelheidslijn richting Amsterdam - Levering nieuwe treinstellen - Vertraging (4-2444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2444
NMBS - Hogesnelheidslijnen - Lijn naar Breda en Den Haag - ICE-lijn Frankfurt-Brussel-Parijs (4-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1993
NMBS - Hogesnelheidslijnen - Lijn naar Breda en Den Haag - ICE-lijn Frankfurt-Brussel-Parijs (4-2446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2446
Onderzoek van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2006) (4-663)      
  Verslag namens de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen uitgebracht door de heer Filip Anthuenis (S) en mevrouw Karine Lalieux (K)
4-663/1
p. 1-105 4-663/1 p. 1-105 (PDF)
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  de heer Filip Anthuenis (vervangen door de heer Paul Wille)
4-86
p. 9 4-86 p. 9 (PDF)
Politie - Centrale dienst der Vaste Uitgaven - Berekening van de lonen - Software (4-1929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1929
Politie - Centrale dienst der Vaste Uitgaven - Berekening van de lonen - Software (4-2725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2725
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 1 en 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het Grondwettelijk Hof qua annulatieberoepen en prejudiciŽle vragen bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-535)      
  Voorstel van de heer Filip Anthuenis
4-535/1
p. 1-5 4-535/1 p. 1-5 (PDF)
Vreemdelingen - Economische regularisatie - Praktische uitwerking - Controle van de regularisatievoorwaarden (4-2099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2099
Vreemdelingen - Economische regularisatie - Praktische uitwerking - Controle van de regularisatievoorwaarden (4-2490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2490
Wet van 15†december†1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Ė Internationale verdragen Ė Bijzondere maatregelen (Gezinshereniging - Opzegging van bilaterale akkoorden) (4-57)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-57
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Voorstel van de heer Filip Antheunis en mevrouw Nele Lijnen
4-1149/1
p. 1-10 4-1149/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging art. 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieŽn studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (4-853)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Filip Anthuenis en Jean-Jacques De Gucht
4-853/1
p. 1-12 4-853/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar (Wijziging Kieswetboek) (4-965)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Filip Anthuenis en Paul Wille
4-965/1
p. 1-3 4-965/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (Zie ook doc. 4-681) (4-77)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heer Filip Anthuenis c.s.
4-77/3
p. 2-4 4-77/3 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de openbare sector (Oprichting van een Dienst voor de sociale bemiddeling, bij FOD Ambtenarenzaken - Bepaling van de minimale dienstverlening in de openbare sector : wijziging wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven, wet 23 juli 1926 betreffende NMBS Holding en haar verbonden vennootschappen en wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel) (4-1005)      
  Voorstel van de heren Marc Verwilghen en Filip Anthuenis en mevrouw Nele Lijnen
4-1005/1
p. 1-15 4-1005/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Filip Anthuenis
4-886/1
p. 1-3 4-886/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999