BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
21 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2577

de Fatiha Sa´di (PS)

aan de minister van Justitie
________
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
________
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats
________
21/6/2011 Verzending vraag
14/9/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2577 d.d. 21 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH), ingesteld bij koninklijk besluit van 5 maart 2007, ziet sedert 2009 toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap. De Commissie moet ook de inspanningen van de federale organisaties om de 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken, evalueren.

Zoals u weet, was het aandeel van de personen met een handicap die voor de federale overheid werken in 2009 slechts 0,9%, wat dus veel lager is dan het quotum van 3% personen met een handicap dat door het koninklijk besluit van 5 maart 2007 werd ingevoerd.

Het is dus van belang dat elke federale administratie de aanwerving van personen met een handicap aanmoedigt en alle middelen inzet om dit engagement gestand te doen en dichter bij die 3%-doelstelling te komen.

Kunt u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen, zeggen

1) hoeveel personen met een handicap er werken (met opgave van statuut en geslacht);

2) welke concrete initiatieven worden genomen om de rekrutering van personen met een handicap te bevorderen?

Antwoord ontvangen op 14 september 2011 :

1) De cijfers waarover wij beschikken zijn gebaseerd op de enquête die in 2009 opgelegd werd door de begeleidingscommissie voor de werving van personen met een handicap. Deze enquête heeft gediend als ‘foto’ van de huidige situatie.

In totaal antwoordde 1 812 van de 6 834 geadresseerde personen op de enquête. Dit bracht ons in 2009, na extrapolatie van de geviseerde doelgroep, op een tewerkstellingspercentage van 1,84 %. In 2010 werden de cijfers van de enquête geüpdate en komen we aan een totaal van 1,36 %.

De wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer laat niet toe dat een medewerker met een handicap, dit moet aangeven aan zijn administratie. Daarom werd de methode gebruikt van extrapolatie. We kunnen dus besluiten dat er binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie meer dan 28 medewerkers zijn met een handicap, maar of het gaat om 92 personen kan men niet met zekerheid vaststellen. Op dit ogenblik gaan we na hoe we rekening houdend met de wettelijke vereisten, de statistieken kunnen bijhouden. 

 

Man

Vrouw

Contractueel

3

3

Statutair

8

11

2) De FOD Justitie heeft de afgelopen jaren al heel wat inspanningen gedaan om te voldoen aan de opgelegde verplichting, en engageert zich om een blijvende inspanning te leveren naar personen met een handicap. Een aantal voorbeelden uit de waaier aan acties die we reeds ondernomen hebben, illustreren deze inzet. Bijvoorbeeld specifieke opleidingen voor diensthoofden en selectiediensten, gerichte communicatieacties naar organisaties die in rechtstreeks contact staan met personen met een handicap, sensibiliseringscampagne naar de eigen medewerkers, een audit van enkele van de gebouwen naar de toegankelijkheid voor de personen met een handicap. Jammer genoeg komen deze inspanningen nog niet tot uiting in het aantal aanwervingen.

Het specifieke project rond de werving van personen met een handicap blijft belangrijk, daarom worden er de volgende maanden nog concrete acties gepland. Om dit ogenblik worden de selectieprocedures herbekeken en is het niet uitgesloten dat er bij komende selecties andere bronnen dan Selor aangesproken zullen worden om personen met een handicap aan te trekken, met name Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten (GOB’s), Agence Wallone pour l’intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), enz. en gespecialiseerde verenigingen zoals bijvoorbeeld Brailleliga, enz.