Auteurs- en sprekersregister betreffende "Cornil Jean" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene Rijksarchieven - Toekomst - Reglementering (Gecentraliseerd beheer - Toepassing nieuwe technologieŽn - Aanpassing van de reglementering) (2-1423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1976 2-40 p. 1976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2499-2500 2-47 p. 2499-2500 (PDF)
De betaling van het leefloon aan personen die een vrijheidsstraf ondergaan (Personen die gedeeltelijk vrij zijn of die elektronisch worden bewaakt) (2-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 12-13 2-243 p. 12-13 (PDF)
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (Rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken over de verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers - Medewerking van de directeurs van de centra) (2-539)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-102
p. 8-11 2-102 p. 8-11 (PDF)
De hervorming van de vennootschapsbelasting (Verlaging van de nominale aanslagvoet mits herziening van een aantal vrijstellings- en aftrekmechanismen - Ontwikkeling van de KMO's) (2-663)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders ,minister van FinanciŽn
2-128
p. 19-24 2-128 p. 19-24 (PDF)
De invoering van een premie voor politiemensen die illegale vreemdelingen bij hun uitwijzing begeleiden tot aan de grens van het Belgisch grondgebied (Premie voor de moeilijke opdracht - Toekenning ongeacht hoe de uitzetting afloopt) (2-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-148
p. 16-18 2-148 p. 16-18 (PDF)
De kwijtschelding van de schulden van de Democratische Republiek Congo (Terugbetalingsverplichtingen in het kader van de leningen van staat tot staat, van de schulden tegenover de Nationale Delcrederedienst en de privť-schuldeisers) (2-634)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-122
p. 18-20 2-122 p. 18-20 (PDF)
De maatregelen bedoeld om veroordeelde vreemdelingen terug te wijzen of uit te zetten (Vreemdelingen die een ernstige bedreiging zijn voor de openbare orde of de staatsveiligheid - Probleem van de jongeren van de tweede generatie) (2-589)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-110
p. 16-18 2-110 p. 16-18 (PDF)
De ontwikkelingen in het asielproceduredossier (2-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 10-13 2-159 p. 10-13 (PDF)
De ontwikkelingen in het proces tegen de bij het Vlaams Blok aanleunende verenigingen (2-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 78-79 2-218 p. 78-79 (PDF)
De toestand in het Centrum voor minderjarigen te Everberg (Delinquenten) (2-900)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (Palestijnse kwestie - Hevige spanningen - IsraŽlische militaire represailles en escalatie van het geweld - Rol van de EU - Evaluatie van de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Economische sancties) (2-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 9-13 2-182 p. 9-13 (PDF)
De toestand in het centrum voor delinquente minderjarigen te Everberg (2-904)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
De toestand van de uitgeprocedeerde Sierraleoners (Instelling van een voorlopig collectief beschermingsstatuut) (2-582)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-108
p. 7-8 2-108 p. 7-8 (PDF)
De uitvoering van de asielrechthervorming (2-755)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 10-13 2-159 p. 10-13 (PDF)
De uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Evolutie van het beheersplan - Dossiers in behandeling bij de Commissie voor de Regularisatie) (2-515)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 19-22 2-98 p. 19-22 (PDF)
De versnelde verslechtering van de toestand in het Nabije Oosten (Palestijnse kwestie - Hevige spanningen - IsraŽlische militaire represailles en escalatie van het geweld - Vernietiging door het IsraŽlische leger van de door de EU betaalde burgerlijke infrastructuur - Rol van de EU - Evaluatie van de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Economische sancties) (2-876)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 9-13 2-182 p. 9-13 (PDF)
De wijze waarop illegale vreemdelingen in de gesloten centra worden behandeld (Overlijden van een Kosovaar in het centrum 127bis - Werking van de centra : ontwerpen KB's - Bescherming niet-begeleide minderjarigen) (2-937)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 6-9 2-196 p. 6-9 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Cornil, gecoŲpteerd senator
2-94
p. 7 2-94 p. 7 (PDF)
Het behoud van de bijzondere beroepstitel gegradueerde verpleger in intensieve zorg en spoedgevallenzorg (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-1011)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-211
p. 11-12 2-211 p. 11-12 (PDF)
Het belasten van de meerwaarden op aandelen (Integratie van de problematiek in het kader van de algemene hervorming van de vennootschapsbelasting) (2-658)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 19-24 2-128 p. 19-24 (PDF)
Het beleid inzake de regularisatie van mensen zonder papieren dat momenteel wordt gevoerd (Nieuwe omzendbrief) (2-1300)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 9-12 2-284 p. 9-12 (PDF)
Het gesloten centrum te Everberg (Delinquente minderjarigen) (2-903)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
Het getuigschrift van goed gedrag en zeden, model 2 (Tenuitvoerlegging van de circulaire van toepassing op beroepen met een contact met minderjarigen) (2-1199)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 11-13 2-262 p. 11-13 (PDF)
Het niet-belasten van op de beurs behaalde meerwaarden (Integratie van de problematiek in het kader van de algemene hervorming van de vennootschapsbelasting - Gevolgen van een eventuele nieuwe maatregel - Probleem op Europees vlak) (2-529)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-100
p. 14-17 2-100 p. 14-17 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking tot zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als tot de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Verslag van de heer Cornil, mevrouw Nagy en de heer Wille
2-565/1
p. 1-221 2-565/1 p. 1-221 (PDF)
  2-565/2
p. 1-10 2-565/2 p. 1-10 (PDF)
Het samenvoegen van de telefoonnumers 100 en 101 (Concrete verwezenlijking - Eerbied medisch geheim) (2-1019)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 37-38 2-212 p. 37-38 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Amendement nr 6 van de heer Cornil c.s.
2-1549/2
p. 10-11 2-1549/2 p. 10-11 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij (Controle op vennootschappen zoals Swift, Euroclear en Clearstream) (2-1160)      
  Voorstel van de heren Morael en Cornil
2-1160/1
p. 1-4 2-1160/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de economische en sociale situatie in ArgentiniŽ alsook betreffende de gebeurtenissen die het land in december 2001 in een zware crisis hebben gebracht (2-1195)      
  Voorstel van de heer Cornil c.s.
2-1195/1
p. 1-4 2-1195/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie (Liberalisering van de handel in diensten) (2-1270)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heren Maertens, Cornil en Galand
2-1270/1
p. 1-3 2-1270/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt (2-1591)      
  Voorstel van de heren Cornil, Galand en Mahoux en van mevrouw Nagy
2-1591/1
p. 1-7 2-1591/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-869/1
p. 1-4 2-869/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (2-1523)      
  Voorstel van de dames Nagy, Nyssens en Kestelijn-Sierens en de heren Cornil en Lozie
2-1523/1
p. 1-3 2-1523/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij de regering gevraagd wordt het koninklijk besluit van 18 april 1974 betreffende de feestdagen te wijzigen om van 8 mei een feestdag te maken (Herdenking van het einde van de Tweede wereldoorlog) (2-752)      
  Voorstel van de mevrouw Nagy en de heer Cornil c.s.
2-752/1
p. 1-3 2-752/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Cornil
2-870/1
p. 1-9 2-870/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week - Collectieve arbeidsduurvermindering onder de 38 uren en organisatie van het werk in een vierdagenweek - Fiscale stimuli onder vorm van bijdrageverminderingen - Arbeidsherverdeling : stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking - Verlenging van het vaderschaps- en adoptieverlof - Verlenging voor de duur van het interprofessionneel akkoord 2001-2002 van maatregelen inzake voltijds en halftijds brugpensioen) (2-831)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Bepalingen betreffende de risicogroepen en de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is - In aanmerking nemen van werklozen van ten minste 45 jaar oud voor de naleving van de verplichting jongeren tewerk te stellen zoals opgelegd aan de werkgevers door de wet van 24 december 1999 - Structurele lastenvermindering om de werkgevers aan de sporen werknemers van ten minste 58 jaar oud in dienst te houden - Outplacementverplichting voor werknemers van ten minste 45 jaar oud ontslagen door de werkgever - Aanpassingen wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers : begrip "uitzonderlijk werk" ; mogelijkheid een schadeloosstelling te bedingen tussen uitzendbureau en gebruiker ingeval deze een uitzendkracht aanwerft - Begrotingsfonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van ten minste 55 jaar - Werkzaamheden van vorming, begeleiding of mentorschap, uitgevoerd door de oudere werknemers, ten voordele van de nieuwe werknemers - Betaald educatief verlof : administratieve vereenvoudiging) (2-830)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opvangcentra voor asielzoekers (Taken van de opvangcentra : sociale en administratieve bijstand, medische bijstand, bijstand inzake primaire behoeften - Rechten en plichten van de centrumbewoners - Deontologie van het personeel van het opvangcentrum - Integratie van het opvangcentrum in het geografische, sociale en culturele milieu - Adviesraad voor de opvangcentra - Administratieve maatregelen en sancties) (2-737)      
  Voorstel van de heer Cornil
2-737/1
p. 1-15 2-737/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers (2-122)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Verslag van de heer Cornil
2-12/9
p. 1-18 2-12/9 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen (Instelling van een taks op kapitaalbewegingen die speculatie beogen [Tobintaks] - Oprichting van een Bijdragefonds voor de ontwikkelingssamenwerking) (2-1133)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
2-1133/1
p. 1-6 2-1133/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1237)      
  Voorstel van de heren Cornil, Dallemagne, Destexhe, Dubiť en Maertens en van mevrouw KaÁar
2-1237/1
p. 1-5 2-1237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven (teneinde de overheid in staat te stellen vergoeding te verkrijgen van de schade die voortvloeit uit de derving van belastingen binnen de door de wet vastgestelde termijn) (2-1615)      
  Voorstel van de heer Cornil
2-1615/1
p. 1-3 2-1615/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid (Administratieve vereenvoudiging - Rechten en plichten van de gebruiker van openbare diensten - Principe van behoorlijk bestuur) (2-1194)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Nagy
2-1194/1
p. 1-13 2-1194/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk (Controle door De Post op de inhoud van niet-geadresseerde zendingen die een bedreiging inhouden voor de democratie) (2-747)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
2-747/1
p. 1-6 2-747/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het vrijstellen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen (Objectieve aanpak van de meerwaarden op aandelen die verklaard worden door het feit dat de winst al belast is bij de vennootschap die de aandelen uitgeeft) (2-1166)      
  Voorstel van de heren Cornil en Morael
2-1166/1
p. 1-6 2-1166/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof (2-237)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (2-621)      
  Verslag van de heer Cornil
2-621/3
p. 1-15 2-621/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart (Verlenging van de geldigheidstermijn van het attest van sociaal verzekerde in geval van scheiding zolang de ouders geen akkoord bereiken over de noodzaak de SIS-kaart van hun kind aan de andere ouder te overhandigen) (2-810)      
  Voorstel van de heren Poty en Cornil
2-810/1
p. 1-3 2-810/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat betreft de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (Vereenvoudiging van de procedure voor het indienen van de aanvraag - Medisch deskundigenonderzoek op tegenspraak - Schadeloosstelling volgens de beginselen van het gemene recht - Hoger beroep bij de rechtbank van eerste aanleg - Aanvullende hulp) (2-1619)      
  Voorstel van de heer Cornil
2-1619/1
p. 1-6 2-1619/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Begeleiding van en hulp aan vreemdelingen) (2-916)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Laloy
2-916/1
p. 1-13 2-916/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen (Leefloon - Maatschappelijke dienstverlening - Territoriale bevoegdheid van OCMW's - Staatssubsidie) (2-1435)      
  Voorstel van de heren Cornil en Poty
2-1435/1
p. 1-10 2-1435/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, wat de integratie van gehandicapten betreft (Integratie en gelijke behandeling van gehandicapten : nemen door de werkgever van aangepaste maatregelen rekening houdende met de bijzondere noden van gehandicapten op het werk - Vorderingsrecht voor de arbeidsrechtbanken) (2-873)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
2-873/1
p. 1-6 2-873/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten inzake huurovereenkomsten (Bescherming van de minst bedeelde huurders) (2-1084)      
  Voorstel van de heer Cornil
2-1084/1
p. 1-12 2-1084/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren (Verbod van herstructurering op basis van collectief ontslag wanneer dit uitsluitend wordt ingegeven door het streven naar zo groot mogelijk dividenden voor de aandeelhouders) (2-730)      
  Voorstel van de heer Cornil
2-730/1
p. 1-4 2-730/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999