5-456/2

5-456/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

8 JANUARI 2013


Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ARENA

De considerans aanvullen met een punt K (nieuw), luidende :

« K. verheugd over de goedkeuring van het ontwerp van resolutie « Moratorium on the use of the death penalty » door de derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. ».

Marie ARENA.

Nr. 2 VAN DE HEREN VANLOUWE EN DE GROOTE

In de considerans, een punt K toevoegen luidende :

« K. verwijzend naar het ontwerp van resolutie waarin de lidstaten worden opgeroepen om een moratorium op de doodstraf in te stellen en dat op 19 november 2012 werd aangenomen door 110 landen binnen de derde commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. »

Verantwoording

Actualisering, onderhandelingen op VN-niveau voor een wereldwijd moratorium

Nr. 3 VAN DE HEREN VANLOUWE EN DE GROOTE

In het dispositief, het punt 6 als volgt aanvullen :

« Voor partnerlanden die, na diplomatiek overleg, gevangenen blijven executeren, moet de bilaterale hulp worden verminderd. »

Verantwoording

Het is goed de strijd tegen de doodstraf te bepleiten bij onze partnerlanden. Maar indien de partnerlanden blijven vasthouden aan executies, moet de regering ook de beslissing durven nemen om de directe hulp te verminderen.

Karl VANLOUWE.
Patrick DE GROOTE.

Nr. 4 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS C.S.

In het dispositief, in punt 2 de woorden « het vaakst » tussen de woorden « die de doodstraf » en de woorden « tot uitvoering » doen vervallen.

Verantwoording

Door dit amendement wordt het punt 2 van het dispositief aangepast. Elk mensenleven is waardevol. In punt 2, wil men zich enkel richten tot die landen die de doodstraf het vaakst uitvoeren. Niet alleen is dit criterium bijzonder vaag (wat betekent « het vaakst » ?), bovenal is elke doodstraf die wordt uitgevoerd er één te veel. Dit is naar ons aanvoelen ook het uitgangspunt van de indieners en bijgevolg is het aangewezen de woorden « het vaakst » gewoon te schrappen.

Nr. 5 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS C.S.

In het dispositief, punt 4 als volgt vervangen :

« binnen de Verenigde Naties de passende initiatieven te nemen om de universele afschaffing van de doodstraf te bespoedigen; ».

Verantwoording

Het voorstel van resolutie is op enkele punten achterhaald. België, niet verkozen als lid van de mensenrechtenraad kan dus de vraag die in punt 4 aan de orde is en gebaseerd op de consideransen C en D, niet inwilligen. België kan dit hooguit aankaarten bij de VN maar dus niet binnen de mensenrechtenraad. Aldus kan België niet zelf binnen de deze raad pleiten voor een werkgroep betreffende de doodstraf.

Yoeri VASTERSAVENDTS.
Armand DE DECKER.
Olga ZRIHEN.
Bert ANCIAUX.
Rik TORFS.
Vanessa MATZ.
Karl VANLOUWE.
Patrick DE GROOTE.

Nr. 6 VAN DE HEER DE DECKER

(Subamendement op amendement nr. 3)

Het voorgestelde punt 6 van het dispositief, als volgt aanvullen : « , overeenkomstig de wet op de Belgische internationale samenwerking. ».

Armand DE DECKER.

Nr. 7 VAN DE HEER VANLOUWE

In de considerans, in punt C, de woorden « aanwezig is » vervangen door de woorden « actief deelneemt aan de werkzaamheden van ».

Verantwoording

Het gaat hier om een technische correctie.

Karl VANLOUWE.