1-848/6

1-848/6

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

17 MAART 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 21 VAN DE HEER CALUWÉ EN MEVROUW MILQUET

Art. 10

Dit artikel doen vervallen.

Subsidiair :

Het ontworpen vierde lid van artikel 7 van de wet van 20 juli 1971 aanvullen als volgt :

« De concessie wordt evenwel van rechtswege vernieuwd voor dezelfde duur als die van de vorige concessie, voor de concessies die vóór de inwerkingtreding van deze wet werden toegekend en voor de concessies waar dit op het ogenblik van de verlening van de concessie wordt aangevraagd. »

Ludwig CALUWÉ.
Joëlle MILQUET.

Nr. 22 VAN MEVROUW LEDUC C.S.

Art. 23bis (nieuw)

Een artikel 23bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 23bis. ­ Artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 24. ­ § 1. De as van de verbrande lijken kan :

a) 1. ofwel in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats :

­ op ten minste acht decimeter diepte worden begraven;

­ of in een columbarium worden bijgezet;

2. ofwel worden uitgestrooid op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats;

b) in een urne ter beschikking worden gesteld aan de nabestaanden die de zorg er voor op zich nemen en waarbij de begraving, bewaring of uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats gebeurt door of in opdracht van de nabestaande die de zorg ervoor heeft.

§ 2. De Koning kan nadere voorwaarden bepalen waaraan de in § 1 bepaalde begravingen, bijzettingen of uitstrooiingen moeten voldoen. »

Verantwoording

Het moet mogelijk zijn de as van een overleden familielid ook elders uit te strooien of te bewaren dan op het grondgebied van de begraafplaats. Iets dergelijks behoort immers volledig tot de private levenssfeer. Aldus zou in België ook mogelijk worden wat in Frankrijk, Nederland, Groot Brittannië, de Verenigde Staten en de meeste andere westerse landen reeds enige tijd als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Jeannine LEDUC.
Nadia MERCHIERS.
Francy VAN DER WILDT.

Nr. 23 VAN DE HEER CALUWÉ

(Subamendement op amendement nr. 12)

Art. 3

In het ontworpen derde lid van artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 het woord « intergemeentelijk » toevoegen tussen het woord « ieder » en het woord « crematorium ».

Ludwig CALUWÉ.

Nr. 24 VAN DE HEER CALUWÉ

Art. 9bis (nieuw)

In artikel 7 van dezelfde wet tussen het tweede en het derde lid het volgende lid invoegen :

« De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indiend de belanghebbende onvoldoende financiële waarborgen voor het onderhoud van de concessie kan voorleggen.

De Koning kan verenigingen met rechtspersoonlijkheid, opgericht met het doel de financiële waarborgen voor te leggen, erkennen en kan regels met betrekking tot die waarborgen vaststellen. »

Ludwig CALUWÉ.
Erika THIJS.
Sabine DE BETHUNE.
Francy VAN DER WILDT.
Nadia MERCHIERS.
Jeanine LEDUC.
Fons VERGOTE.