1-528/2

1-528/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

29 JANUARI 1997


Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

In de eerste considerans de tekst na het eerste en het tweede streepje vervangen als volgt :

dat bij de keuze tussen definitieve bovengrondse en definitieve ondergrondse berging de veiligheid voorrang moet krijgen boven elke andere overweging, zelfs die welke verband houdt met de kosten; .

Verantwoording

De bepaling over de factor veiligheid wordt in amendement nr. 2 overgenomen.

Bij het NIRAS is een onderzoek gaande naar het met alfastraling besmet afval. De resultaten daarvan zullen in de eerstkomende maanden bekendgemaakt worden, zoals gevraagd door de vice-eerste minister die het toezicht uitoefent over het NIRAS.

Robert HOTYAT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Francy VAN DER WILDT.
Jacques D'HOOGHE.

Nr. 2 VAN DE HEER SANTKIN C.S.

In de derde overweging de woorden

geen eindbeslissing te nemen in verband met de berging van radioactief afval zonder voorafgaand parlementair debat terzake;

vervangen door de woorden

om een definitieve keuze te maken in verband met de berging van laagactief afval en afval met korte halveringstijd op basis van onderzoek naar de diverse alternatieven en met inachtneming van de veiligheid en de verschillen in kostprijs van de verschillende opties; .

Verantwoording

Er zal geen beslissing genomen worden vr er in het Parlement een debat heeft plaatsgehad en de resultaten van de studies die thans worden verricht, zullen zijn bekendgemaakt.

Nr. 3 VAN DE HEER SANTKIN C.S.

De vierde considerans doen vervallen.

Verantwoording

Deze bepaling is niet langer verantwoord gezien de toezegging van de Regering in het document Krachtlijnen voor het federaal regeringsprogramma , dat bij de regeringsverklaring van 28 juni 1995 is gevoegd.

Jacques SANTKIN.
Francy VAN DER WILDT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Jacques D'HOOGHE.

Nr. 4 VAN MEVROUW DARDENNE

De vierde considerans aanvullen met de woorden :

en alvorens onderzoek is verricht naar alle mogelijke alternatieven met het oog op een optimale berging van dit soort afval, waaronder de methode van de omkeerbare berging.

Martine DARDENNE.