Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-721

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Hongarije
Spanje
economische governance van de EU

Chronologie

28/12/2010Verzending vraag
6/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-730

Vraag nr. 5-721 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tussen 1 juli en 31 december 2010 droeg BelgiŽ het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU). Hoewel er bij aanvang heel wat ongerustheid heerste over een voorzitterschap zonder een volwaardige regering, beoordeelden verschillende waarnemers het Belgische voorzitterschap als een bescheiden succes. De positieve ondertoon wordt door deze beoordelaars vooral gekoppeld aan de kracht en ervaring van onze diplomaten en aan de accuratesse van de betrokken administraties. Anderen uitten de mening dat ontslagnemende ministers, actief in een dito regering, over ongewoon meer tijd beschikten om zich ten volle op hun Europese taak te werpen.

Toch dringt een gedegen evaluatie zich op. Vandaar kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen.

1. Meent u dat u uw doelstellingen en prioriteiten gerealiseerd heeft? Kan deze zelfevaluatie per doelstelling worden toegelicht? Kan u een gedegen SWOT-analyse (Srengths, Weaknesses , Opportunities , Threats )maken en me deze bezorgen?

2. Kan u mij een geannoteerde lijst bezorgen van de concrete initiatieven en activiteiten die u met betrekking tot het Belgische voorzitterschap ondernam, en daarbij uiteraard de resultaten aangeven?

3. Kan u mij een overzicht bieden van de gehele en de gerubriceerde kosten voor elk beleidsdomein met betrekking tot het Belgische voorzitterschap? Kan u mij een lijst bezorgen met de voornaamste extra en expliciete en impliciete kosten verbonden aan het Belgische EU voorzitterschap voor personeel, dienstreizen, representatiekosten en vergelijkbare uitgaven?

4. Hoeveel nieuwe medewerkers en met welke soorten contracten of gunningen werden er voor elk beleidsdomein aangeworven om het Belgische voorzitterschap mee in goede banen te leiden?

5. Hoe verliep de samenwerking met de collega-ministers en met de andere overheden in BelgiŽ met betrekking tot elke bevoegdheid? Kan u mij informeren over de eventuele moeilijkheden die zich hier voordeden?

6. Hoe verliep de samenwerking met Hongarije en Spanje met betrekking tot elke bevoegdheid? Kan u mij informeren over de eventuele moeilijkheden die zich hebben voorgedaan op dit vlak?

7. Wanneer, hoe en door wie zal dit voorzitterschap ten gronde worden geŽvalueerd? Hoe, wanneer en door wie zal hierover worden gerapporteerd? Wanneer mag ik de resultaten hiervan verwachten?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

1. De doelstellingen zijn behaald. Wat betreft de bevoegdheid Ambtenarenzaken, zijn vier prioriteiten gesteld voor het Belgische voorzitterschap:

- (1) Ontwikkelen van performantie-indicatoren

De doelstelling was een bijdrage te leveren aan het streven naar efficiëntie van onze administraties, door een systeem van indicatoren te ontwikkelen dat alle aspecten van de werking van onze administraties zou beslaan. Het resultaat is bereikt. Een lijst van performantie-indicatoren is uitgewerkt en gevalideerd door het EUPAN-netwerk van de Europese overheidsadministraties (EUropean Public Administrations Network).

- (2) De relatie tussen politiek en administratie

De doelstelling was het opstarten van een studie over de relatie tussen de politiek en de leidinggevende ambtenaren van de administratie. De systemen in de lidstaten worden gecategoriseerd en binnen elke categorie worden optimalisatiecriteria en performantie-indicatoren geïdentificeerd. Deze omvattende studie zal, zoals voorzien, doorlopen tijdens het Hongaarse voorzitterschap. De categorisering is in december 2010 voorgesteld aan het EUPAN-netwerk.

- (3) De diversiteit stimuleren

Een internationaal diversiteitsevenement is georganiseerd. Experts uit de lidstaten, maar ook uit Canada en de Verenigde Staten, hebben goede praktijken uitgewisseld inzake diversiteit in het openbaar ambt, en in het bijzonder met betrekking tot de aanwervingsprocedures.

- (4) Realiseren van de formele Europese sociale dialoog

Al meer dan tien jaar werden inspanningen geleverd om een Europees comité op te richten voor de sociale dialoog van de centrale administraties. Alle pogingen bleven tot nu toe zonder resultaat. Wij zijn er echter in geslaagd om dit proces af te ronden en hebben dit comité op 17 december 2010 ingehuldigd te Genval.

SWOT

Strengths:

- de vaste wil om te slagen en de betrokkenheid van leidinggevenden en experts;

- een beperkt maar vastberaden team;

- een goede voorbereiding.

Weaknesses:

- een voorzitterschap in de tweede helft van het jaar “verliest” vaak de maanden juli en augustus;

- het EUPAN-netwerk van de Europese overheidsadministraties is informeel en kan enkel rekenen op het engagement van zijn deelnemers.

Opportunities:

- een groeiende belangstelling voor de kwaliteit en de efficiëntie van het openbaar bestuur.;.

- de samenwerking met de OESO en het Public Governance Committee.

Threats:

- Daling van de opvolging na het voorzitterschap.

2. - 7 september 2010, Brussel: Secretariaat van de troika.

Resultaten: planning van de activiteiten, prioriteiten bepalen en validatie van de werkplannen.

- 27-28 september, Leuven: werkgroep HR en Innovatie, eerste sessie.

Resultaten: netwerkactiviteiten met experts uit de 27 landen over de pioritaire thema’s inzake HR en Innovatie.

- 13 oktober 2010, Brussel: learning team CSM (Customer Satisfaction Management of klantentevredenheid).

Resultaten: netwerkactiviteiten met experts over de tevredenheid van de klanten/gebruikers. Centrale vraag: hoe de resultaten van tevredenheidsenquêtes integreren in de strategie van de administratie?

- 14 oktober 2010, Brussel: werkgroep CAF (Common Assessment Framework).

Resultaten: netwerkactiviteiten met experts over de problematiek van de kwaliteit in onze administraties en het gebruik van het CAF-instrument.

- 26 oktober 2010, Brussel: vergadering van de troika van de directeurs-generaal bevoegd voor ambtenarenzaken.

Resultaten: sturing van het EUPAN-netwerk inzake de grote dossiers.

- 27-29 oktober 2010, Brussel: vergadering DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Administration).

Resultaten: periodieke vergadering van de directeurs van de Europese opleidingsinstituten van de overheid.

- 23 november 2010, Brugge: werkgroep sociale dialoog.

Resultaten: discussie met de vakbondsorganisaties over de impact van de crisis op de administratie.

- 24-25 november 2010, Brugge: werkgroep HR en Innovatie, tweede sessie.

Resultaten: netwerkactiviteiten met experts van de 27 landen over de prioritaire thema’s inzake HR en Innovatie.

- 1 december 2010, Brussel: internationaal seminarie inzake diversiteit.

Resultaten: zie hierboven.

- 7 december 2010, Brussel: secretariaat van de troika.

Resultaten: webvergadering met betrekking tot de sturing van de werken van het EUPAN-netwerk.

- 15 december 2010, Genval: vergadering van de troika van de directeurs-generaal.

Resultaten: eindsturing van de werken door de directeurs-generaal.

- 16 december 2010, Genval: vergadering van de directeurs-generaal

Resultaten: voltallige vergadering van de directeurs-generaal van de 27 lidstaten, voorstelling en validatie van de resultaten van de werken.

- 17 december 2010, Genval: meeting EUPAN – TUNED (Trade Unions’ National and European administration Delegation).

Resultaten: uitwisselingsvergadering tussen directeurs-generaal en vakbonden over de impact van de crisis op de administratie.

Het Europees Comité voor de sociale dialoog van de centrale administraties werd op 17 december 2010 ingehuldigd te Genval.

3. Kosten

Omschrijving

Bedrag (€)

Studies

110 000,00 €

Vertalingen, layout, drukwerk

8 404,41 €

Sprekers, gidsen, tolken, muzikanten

65 310,89 €

Andere vergoedingen niet-personeelsleden

2 936,67 €

Terugbetaling individuele reis- en verblijfskosten

821,80 €

Terugbetaling gemeenschappelijke reis- en verblijfskosten

17 524,50 €

Kosten voor werkkledij

112,83 €

Kosten marketing

38 862,92 €

Aankoop brochures

157,00 €

Andere beheerskosten (hotels, restaurants, catering, keukenmateriaal, fotografische diensten, planten, zakken…)

164 347,85 €

Klein administratief materieel en gereedschap

6 450,02 €

Verzendingskosten

93,80 €

Telefonie

75,00 €

Retributies voor het gebruik van immateriële activa

179,80 €

Huurkosten ICT-materieel

2 849,55 €

Specifieke ICT-benodigdheden

2 082,98 €

Recyclagebijdrage

4,96 €

Totaal

420 214,98 €

Inzake personeel kunnen de impliciete kosten worden geschat op twee VTE of Voltijdse Equivalenten gedurende negen maanden en twee VTE gedurende één maand. Er zijn geen expliciete of impliciete extra kosten voor dienstreizen of representatie.

4. Geen enkele bijkomende medewerker is aangeworven ten behoeve van het Belgische voorzitterschap.

5. Het voorzitterschap gaf geen aanleiding tot specifieke samenwerkingen met de collega-ministers. De keuze van de prioriteiten is in overleg gebeurd met de Gewesten en Gemeenschappen.

6. De samenwerking met Spanje en Hongarije is optimaal verlopen. Over de werkthema’s van het trio werd op voorhand in samenspraak beslist. De samenwerking tussen de experts was actief en blijft nu voortgaan door de steun die de Belgische experts aan hun Hongaarse collega’s verlenen.

7.De evaluatie van de resultaten van het voorzitterschap van het EUPAN-netwerk gebeurt de facto tijdens de laatste vergadering van de directeurs-generaal. In hun resoluties is terug te vinden dat het Belgische voorzitterschap als “zeer positief” is ervaren en dat de gestelde doelstellingen in de vier bovenvermelde prioriteiten zijn behaald. Een evaluatie van de resultaten van het hele werkprogramma van het trio zal door het EUPAN-netwerk worden uitgevoerd op het einde van het Hongaarse voorzitterschap. Op dat moment wordt er ook beslist over het nieuwe “Medium Term Program” voor het volgende voorzitterschapstrio.