Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6612

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven

ministerie
overheidsapparaat
kinderoppas
officiŽle statistiek
geografische spreiding
balans tussen werk en privť

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
3/5/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617

Vraag nr. 4-6612 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de combinatie van werk en gezin te vergemakkelijken kunnen overheidsdiensten tijdens de schoolvakanties opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar organiseren.

1) Organiseren de overheidsdiensten of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, kinderopvang tijdens de schoolvakanties georganiseerd met inzet van de eigen diensten en/of door een beroep te doen op externe diensten voor kinderopvang?

2) Indien ze een beroep doen op externe diensten, welke diensten zijn dat dan?

3) a. Welke personeelsleden kunnen een beroep op die kinderopvang doen?

3) b. Geldt er een voorrangsregeling voor bepaalde personeelsleden, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een kansengroep of naargelang van hun niveau?

4) Hoeveel kinderen van personeelsleden kregen opvang de afgelopen vijf jaar:

a. in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest en per jaar.

5) Hoeveel kinderen heeft men de afgelopen vijf jaar jaarlijks moeten weigeren:

a. voor opvang in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest.

6) a. Hoeveel extra Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden heeft men jaarlijks in de eigen diensten moeten inzetten om die kinderopvang te organiseren?

6) b. In welk statuut werden ze in dienst genomen?

7) Hoeveel bedroeg de jaarlijkse meerkost om die kinderopvang te organiseren:

a. in de eigen diensten;

b. door een beroep te doen op externe diensten?

8) Welke financiŽle bijdrage werd van de personeelsleden zelf gevraagd?

9) a. Wordt er gedacht aan uitbreiding van de initiatieven inzake kinderopvang in de eigen diensten en/of via uitbesteding aan externe diensten?

9) b. Zo ja, hoeveel bedragen de jaarlijkse meerkosten voor die extra capaciteit?

9) c. Zullen er ook initiatieven worden genomen voor extra kinderopvang buiten de schoolse vakantieperiodes?

9) d. Zal de beoogde leeftijdsgroep worden uitgebreid?

9) e. Welke concrete initiatieven zullen worden genomen?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen:

1-9. De Post voorziet niet in kinderopvang.

1&2. In 2009 organiseerde de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O kinderopvang tijdens de paasvakantie en tijdens de maanden juli en augustus. P&O deed geen beroep op externe diensten.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep heeft tijdens de zomermaanden van 2009 een eerste experiment voor de opvang van kinderen van personeelsleden georganiseerd. De kinderen werden onthaald in de gebouwen van het hoofdbestuur in Brussel. Hiervoor doet de NMBS-groep een beroep op een externe dienst, namelijk AEP/ TOP Vakantie - AEP/ Vacances Vivantes.

Belgacom organiseert kinderdagopvang tijdens de grote vakantie (juli-augustus) in Brussel, Namen, Gent en Berchem voor kinderen tussen drie en veertien jaar. Net als de NMBS-Groep, doet Belgacom een beroep op een externe dienst, namelijk AEP/ TOP Vakantie - AEP/ Vacances Vivantes.

3. a) De personeelsleden van de FOD Kanselarij, de FOD P&O, de FOD FEDICT, de FOD B&B (inclusief IKIF), de Regie der Gebouwen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kunnen een beroep doen op deze diensten van kinderopvang.

3. b) Er worden geen voorrangsregels toegepast bij de Federale Overheidsdiensten, de NMBS-Groep of Belgacom.

4. a) Voor de Federale Overheidsdiensten zijn de volgende cijfers beschikbaar, opgedeeld in Nederlandstalige en Franstalige kinderen:

2005: 477 (120 N + 357 F)

2006: 692 (145 N + 547 F)

2007: 500 (105 N + 395 F)

2008: 708 (177 N + 531 F)

2009: 670 (168 N + 502 F)

Wat de NMBS-Groep betreft, hebben 179 kinderen aan dat pilootproject in juli en augustus 2009 deelgenomen.

b) Voor Belgacom NV:

2006 – 353 kinderen

2007 – 455 kinderen

2008 – 512 kinderen

2009 – 562 kinderen

De meerderheid van de kinderdagopvang vindt plaats in Brussel (meer dan 80 % van de opvangdagen in 2009).

5. a) en b) Geen enkele instantie heeft de afgelopen vijf jaar kinderen geweigerd.

6. a) en b) Voor de FOD P&O werden er per jaar zeven personen ingezet: vier Nederlandstaligen en drie Franstaligen. Zij hebben het statuut van jobstudent.

De NMBS-Groep heeft in het kader van de kinderopvangdienst geen enkel extra personeelslid aangeworven.

Belgacom heeft twee extra tweetalige personeelsleden ingezet om deze opvang te organiseren (één voor de maand juli en één voor de maand augustus). Deze twee personen bevinden zich te Brussel en zij hebben het statuut van jobstudent.

7. a) en b) voor de FOD P&O: het bestede bedrag voor de organisatie van kinderopvang is het volgende:

2005: 20 937,00 euro

2006: 24 777,00 euro

2007: 21 652,00 euro

2008: 28 659,00 euro

2009: 25 618,00 euro

Bij de NMBS-Groep werd het onthaal van de kinderen aan het begin en op het einde van de dag in de lokalen van de onderneming, georganiseerd met de bestaande middelen van de NMBS-Groep.

De kosten van dat project in 2009 bedroegen 23 232,00 euro.

Wat Belgacom betreft, is er een externe meerkost verbonden aan de aanwerving van de betrokken studenten. Belgacom NV heeft de laatste vijf jaar ongeveer 74 000 euro gemiddeld per jaar besteed aan deze kinderopvang.

8. Voor de FOD P&O zijn de volgende cijfers beschikbaar:

– voor 1 kind: 6: euro/dag;

– voor 2 kinderen: 9 euro/dag;

– voor 3 en meer kinderen 10 euro/dag.

De NMBS-Groep heeft aan de ouders een bijdrage gevraagd van 5 euro per dag en per kind. Deze dekte het vervoer, de activiteiten, het middagmaal en twee tussendoortjes per dag.

Belgacom heeft aan haar personeelsleden een bedrag van 6 euro per dag en per kind in 2009 gevraagd.

9. a) tot en met e) Noch de FOD P&O noch Belgacom hebben plannen tot uitbreiding van de huidige initiatieven.

Wat de NMBS-Groep betreft, zijn de paritaire beheersorganen van de Kas der sociale solidariteit bevoegd om te beslissen of het pilootproject wordt uitgebreid. Men kan echter nu al stellen dat het experiment van 2009 zeer gunstig geëvalueerd is geweest.

Voor het overige heeft men geen concrete initiatieven voor ogen, maar de mogelijkheid van een herhaling van het pilootproject en de uitbreiding ervan van naar andere werkzetels ligt ter studie.