Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6601

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven

ministerie
overheidsapparaat
kinderoppas
officiŽle statistiek
geografische spreiding
balans tussen werk en privť

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
16/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617

Vraag nr. 4-6601 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de combinatie van werk en gezin te vergemakkelijken kunnen overheidsdiensten tijdens de schoolvakanties opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar organiseren.

1) Organiseren de overheidsdiensten of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, kinderopvang tijdens de schoolvakanties georganiseerd met inzet van de eigen diensten en/of door een beroep te doen op externe diensten voor kinderopvang?

2) Indien ze een beroep doen op externe diensten, welke diensten zijn dat dan?

3) a. Welke personeelsleden kunnen een beroep op die kinderopvang doen?

3) b. Geldt er een voorrangsregeling voor bepaalde personeelsleden, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een kansengroep of naargelang van hun niveau?

4) Hoeveel kinderen van personeelsleden kregen opvang de afgelopen vijf jaar:

a. in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest en per jaar.

5) Hoeveel kinderen heeft men de afgelopen vijf jaar jaarlijks moeten weigeren:

a. voor opvang in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest.

6) a. Hoeveel extra Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden heeft men jaarlijks in de eigen diensten moeten inzetten om die kinderopvang te organiseren?

6) b. In welk statuut werden ze in dienst genomen?

7) Hoeveel bedroeg de jaarlijkse meerkost om die kinderopvang te organiseren:

a. in de eigen diensten;

b. door een beroep te doen op externe diensten?

8) Welke financiŽle bijdrage werd van de personeelsleden zelf gevraagd?

9) a. Wordt er gedacht aan uitbreiding van de initiatieven inzake kinderopvang in de eigen diensten en/of via uitbesteding aan externe diensten?

9) b. Zo ja, hoeveel bedragen de jaarlijkse meerkosten voor die extra capaciteit?

9) c. Zullen er ook initiatieven worden genomen voor extra kinderopvang buiten de schoolse vakantieperiodes?

9) d. Zal de beoogde leeftijdsgroep worden uitgebreid?

9) e. Welke concrete initiatieven zullen worden genomen?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2010 :

FOD Financiën

Ik heb de eer het geachte Lid mee te delen dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën geen kinderopvang voorziet tijdens de schoolvakanties.

De diensten van de FOD Financiën zijn gehuisvest over het ganse grondgebied. Veel personeelsleden zijn pendelaars. Het is vrij moeilijk om in deze gebouwen een kinderopvang te organiseren, die onderworpen is aan strikte normen en een streng toezicht door officiële instanties en de brandweer.

Nochtans kunnen de personeelsleden die beantwoorden aan de gestelde financiële voorwaarden, een tegemoetkoming bekomen in de uitgaven voor de speelpleinwerking, de vakantiekampen en de stages waaraan hun kinderen in België deelnemen.

Regie

1. Er wordt een Kinderopvang georganiseerd tijdens de Paasvakantie en tijdens de maanden juli en augustus

2. Er wordt geen beroep gedaan op externe diensten

3. a) De personeelsleden van de diensten die onder het werkingsgebied vallen van de VZW Sociale Dienst Ministerie Ambtenarenzaken. Dit zijn de volgende diensten: FOD Kanselarij, FOD P&O, FOD FEDICT, FOD B&B (inclusief IKIF), Regie der Gebouwen, Instituut voor Gelijkheid van kansen voor Vrousen en Mannen.

b) Nee

4. a) 2005: 477

2006: 692

2007: 500

2008: 708

2009: 670

NB: Het betreft hier het totaal aantal kinderen dat in de kinderopvang werd opgevangen.

b) Nihil

5. a) Geen enkel kind werd geweigerd.

b) Nihil

6. a) Er werden per jaar voor de kinderopvang telkens (dus per jaar) 7 personen ingezet voor de Kinderopvang

b) Zij hebben het statuut van Jobstudent

7. a) 2005: 20.937,00€

2006: 24.777,00€

2007: 21.652,00€

2008: 28.659,00€

2009: 25.618,00€

b) Nihil

8. Voor 1 kind: 6,00€/dag

Voor 2 kinderen: 9,00€/dag

Voor 3 en meer kinderen 10,50€/dag

9. a) Nee

b) Niet van toepassing gelet op antwoord 9a

c) Nee

d) Nee

e) Geen enkele nieuw initiatief.