Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6606

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven

ministerie
overheidsapparaat
kinderoppas
officiŽle statistiek
geografische spreiding
balans tussen werk en privť

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
26/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617

Vraag nr. 4-6606 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de combinatie van werk en gezin te vergemakkelijken kunnen overheidsdiensten tijdens de schoolvakanties opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar organiseren.

1) Organiseren de overheidsdiensten of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, kinderopvang tijdens de schoolvakanties georganiseerd met inzet van de eigen diensten en/of door een beroep te doen op externe diensten voor kinderopvang?

2) Indien ze een beroep doen op externe diensten, welke diensten zijn dat dan?

3) a. Welke personeelsleden kunnen een beroep op die kinderopvang doen?

3) b. Geldt er een voorrangsregeling voor bepaalde personeelsleden, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een kansengroep of naargelang van hun niveau?

4) Hoeveel kinderen van personeelsleden kregen opvang de afgelopen vijf jaar:

a. in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest en per jaar.

5) Hoeveel kinderen heeft men de afgelopen vijf jaar jaarlijks moeten weigeren:

a. voor opvang in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest.

6) a. Hoeveel extra Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden heeft men jaarlijks in de eigen diensten moeten inzetten om die kinderopvang te organiseren?

6) b. In welk statuut werden ze in dienst genomen?

7) Hoeveel bedroeg de jaarlijkse meerkost om die kinderopvang te organiseren:

a. in de eigen diensten;

b. door een beroep te doen op externe diensten?

8) Welke financiŽle bijdrage werd van de personeelsleden zelf gevraagd?

9) a. Wordt er gedacht aan uitbreiding van de initiatieven inzake kinderopvang in de eigen diensten en/of via uitbesteding aan externe diensten?

9) b. Zo ja, hoeveel bedragen de jaarlijkse meerkosten voor die extra capaciteit?

9) c. Zullen er ook initiatieven worden genomen voor extra kinderopvang buiten de schoolse vakantieperiodes?

9) d. Zal de beoogde leeftijdsgroep worden uitgebreid?

9) e. Welke concrete initiatieven zullen worden genomen?

Antwoord ontvangen op 26 maart 2010 :

In antwoord op uw vragen heb ik de eer het volgende mee te delen.

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

1) Ja, de Rijksdienst voor Pensioenen organiseert opvang voor de kinderen van de personeelsleden tijdens de schoolvakanties.

2) De RVP doet geen beroep op externe diensten, maar neemt wel monitoren in dienst voor de kinderopvang (arbeidsovereenkomsten).

3) Alle personeelsleden kunnen een beroep doen op de diensten van die kinderopvang, zonder volgorde van voorrang of beperking.

4) De RVP organiseert die kinderopvang in de lokalen van de instelling te Brussel.

Het aantal aanwezige kinderen verschilt sterk van dag tot dag, afhankelijk van de periode of de dag van de week. Ziehier de cijfers:

Jaar

Totaal aantal dagen opvang

Uitgaven (euro)

2005

1 563

22 540

2006

1 097

17 577

2007

2 627

35 486

2008

2 558

34 896

2009

2 668

39 202

5) Geen enkel kind werd geweigerd.

6) Een Nederlandstalig personeelslid van de sociale dienst werkt 4/5 voor de organisatie van de kinderopvang. Deze medewerker is contractueel en wordt bijgestaan door monitoren die in dienst worden genomen in het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor de vakantieperiodes. Het aantal monitoren is afhankelijk van het aantal kinderen dat vooraf werd ingeschreven door de ouders en schommelt tussen vijf en tien per dag.

7) Het jaarlijks budget dat wordt besteed aan de kinderopvang bedraagt 39 202 euro.

8) Er wordt een bijdrage van drie euro per dag gevraagd en acht euro voor de uitstapjes (bezoek aan de zoo, het zwembad, enz.) die elke dinsdag worden georganiseerd.

9) De RVP is niet van plan om de kinderopvang uit te breiden.

Om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren, volgt het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de organisatie een gespecialiseerde opleiding (postgraduaat Leidinggevende in de kinderopvang).

B. Pensioendienst voor de Overheidssector

1-8) De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) organiseert zelf geen kinderopvang en doet ook geen beroep op externe diensten voor kinderopvang.

Via een samenwerkingsovereenkomst met de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de FOD Sociale Zekerheid, wordt een “financiële tussenkomst voor de kosten voor kinderopvang” verstrekt aan alle personeelsleden van wie de kinderen tijdens de schoolvakanties worden opgevangen of deelnemen aan een betalende opvang en/of vrijetijdsstructuur (speelplein, kampen van de mutualiteit of jeugdbeweging, sportkampen, enz.).

Alle schoolvakanties komen in aanmerking voor een aanvraag.

De tussenkomst wordt toegestaan:

De financiële tussenkomst bedraagt:

Er wordt een extra tussenkomst voorzien van dertig euro voor kinderen die een taalstage Nederlands, Frans of Duits volgen in België tijdens de vakantie.

9) De PDOS heeft momenteel geen concrete plannen om het huidige systeem inzake tegemoetkoming voor kinderopvang uit te breiden.