Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6616

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven

ministerie
overheidsapparaat
kinderoppas
officiŽle statistiek
geografische spreiding
balans tussen werk en privť

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
11/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617

Vraag nr. 4-6616 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de combinatie van werk en gezin te vergemakkelijken kunnen overheidsdiensten tijdens de schoolvakanties opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar organiseren.

1) Organiseren de overheidsdiensten of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, kinderopvang tijdens de schoolvakanties georganiseerd met inzet van de eigen diensten en/of door een beroep te doen op externe diensten voor kinderopvang?

2) Indien ze een beroep doen op externe diensten, welke diensten zijn dat dan?

3) a. Welke personeelsleden kunnen een beroep op die kinderopvang doen?

3) b. Geldt er een voorrangsregeling voor bepaalde personeelsleden, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een kansengroep of naargelang van hun niveau?

4) Hoeveel kinderen van personeelsleden kregen opvang de afgelopen vijf jaar:

a. in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest en per jaar.

5) Hoeveel kinderen heeft men de afgelopen vijf jaar jaarlijks moeten weigeren:

a. voor opvang in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest.

6) a. Hoeveel extra Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden heeft men jaarlijks in de eigen diensten moeten inzetten om die kinderopvang te organiseren?

6) b. In welk statuut werden ze in dienst genomen?

7) Hoeveel bedroeg de jaarlijkse meerkost om die kinderopvang te organiseren:

a. in de eigen diensten;

b. door een beroep te doen op externe diensten?

8) Welke financiŽle bijdrage werd van de personeelsleden zelf gevraagd?

9) a. Wordt er gedacht aan uitbreiding van de initiatieven inzake kinderopvang in de eigen diensten en/of via uitbesteding aan externe diensten?

9) b. Zo ja, hoeveel bedragen de jaarlijkse meerkosten voor die extra capaciteit?

9) c. Zullen er ook initiatieven worden genomen voor extra kinderopvang buiten de schoolse vakantieperiodes?

9) d. Zal de beoogde leeftijdsgroep worden uitgebreid?

9) e. Welke concrete initiatieven zullen worden genomen?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2010 :

Begroting :

 1. Er wordt een Kinderopvang georganiseerd tijdens de paasvakantie en tijdens de maanden juli en augustus door de VZW Sociale Dienst Ministerie van Ambtenarenzaken waarbij de Federale Overheidsdienst (FOD) B&B is aangesloten.
  Er wordt geen beroep gedaan op externe diensten.

 2. a) De personeelsleden van de diensten die onder het werkingsgebied vallen van de VZW Sociale Dienst Ministerie Ambtenarenzaken. Dit zijn de volgende diensten: Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij, FOD P&O, FOD FEDICT, FOD B&B (inclusief IKIF), Regie der Gebouwen, Instituut voor Gelijkheid van kansen voor Vrouwen en Mannen.
  b) Neen.
  a) 2005 : 477
  2006 : 692
  2007 : 500
  2008 : 708
  2009 : 670
  NB: Het betreft hier het totaal aantal kinderen dat in de kinderopvang
  werd opgevangen.
  b) Nihil.
  a) Geen enkel kind werd geweigerd.
  b) Nihil.
  a) Er werden per jaar voor de kinderopvang telkens (dus per jaar) 7 personen ingezet voor de Kinderopvang
  b) Zij hebben het statuut van Jobstudent
  a) 2005 : 20 937,00 euro
  2006
   : 24 777,00 euro
  2007
   : 21 652,00 euro
  2008
   : 28 659,00 euro
  2009
   : 25 618,00 euro
  b) Nihil.
  Voor 1 kind: 6,00 euro/dag
  Voor 2 kinderen: 9,00
  euro/dag
  Voor 3 en meer kinderen 10,50
  euro/dag
  a) Neen.
  b) Niet van toepassing gelet op antwoord 9a.
  c) Neen.
  d) Neen.
  e)
  Geen enkel nieuw initiatief.

Migratie en Asiel :

1) Momenteel wordt er kinderopvang georganiseerd tijdens volgende schoolvakanties: krokusvakantie, paasvakantie en gedurende de volledige zomervakantie. Deze opvang wordt georganiseerd door de eigen diensten.

2) Er wordt geen beroep gedaan op externe diensten.

3) a. Alle personeelsleden van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken met standplaats te Brussel en alle personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kunnen beroep doen op de kinderopvang georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

3. b. Er geldt geen voorrangsregeling voor bepaalde personeelsleden.

4. a. Hierbij een overzicht van de opvang van het aantal kinderen van personeelsleden opgesplitst per gewest en per jaar:

Voor de gegevens van vóór 2008 verwijs ik naar het antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken, aangezien de diensten vermeld in punt 3 vóór 2008 onder diens bevoegdheid vielen.

In 2008:

Brussels Gewest: 14

Vlaams Gewest: 12

Waals Gewest: 18

In 2009:

Brussels Gewest: 14

Vlaams Gewest: 8

Waals Gewest: 15

b. /

5. a. In de afgelopen vijf jaar hebben we geen kinderen moeten weigeren.

b. /

6. a en b. Voor de organisatie van de kinderopvang wordt er jaarlijks beroep gedaan op 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige jobstudenten.

7. a. De gemiddelde jaarlijkse meerkost om deze kinderopvang te organiseren voor het personeel van alle diensten van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 19 900,00 euro (jobstudenten, verzekering, activiteiten, materiaal)

8. Aan de personeelsleden wordt volgende financiële bijdrage gevraagd:

3,72 euro voor één kind

6,45 euro voor twee kinderen

8,18 euro voor drie kinderen en meer per dag kinderopvang.

9. a, b, c, d en e. Voorlopig wordt de kinderopvang verder georganiseerd zoals tot nu toe.

De FOD Binnenlandse Zaken staat open voor het organiseren van kinderopvang in samenwerking met andere overheidsdiensten. Vooraleer nieuwe initiatieven voorop te stellen, wordt gewacht op een aanbeveling inzake de organisatie van kinderopvang, die de FOD Personeel en Organisatie voor de andere FOD’s zou opstellen

Gezin: Er bestaat geen overheidsdienst voor Gezinsbeleid.