BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
14 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8141

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
________
thuiswerk
werk op afstand
ministerie
officiŽle statistiek
________
14/2/2013 Verzending vraag
17/4/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8141 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor thuiswerken (of telewerken). De naam zegt het zelf: de werknemer werkt van thuis uit in plaats van op het werk. Dat levert voordelen op voor de werknemer en de werkgever. De werknemer verliest geen tijd met pendelen, tijd die kan worden gebruikt om te werken. De werknemer kan zijn dag beter plannen: hij of zij kan bijvoorbeeld overdag een uur uittrekken voor de kinderen, en 's avonds nog een uurtje werken. Die vrijheid kan resulteren in een grotere motivatie en minder stress bij de werknemer, wat dan weer betere resultaten en creativiteit tot gevolg kan hebben. Minder verplaatsingen en verbruik op het werk (bijvoorbeeld elektriciteit) is positief voor het milieu en betekent minder kosten voor de werkgever. Aan de Nationale Thuiswerkdag van 2012 namen volgens de website 2506 mensen deel. Ook de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Kanselarij van de Eerste minister staan in de lijst van deelnemers.

Een argument tegen thuiswerken is dat de werknemer vanzelfsprekend niet fysiek aanwezig is op de werkvloer. Moderne technieken laten echter toe om dit te overbruggen. Via chat- en videochatprogramma's (bijvoorbeeld Skype) kunnen videoconferenties met verschillende partners worden gevoerd. Cloud computing services (bijvoorbeeld Dropbox) laten toe om bestanden via het internet op te slaan zodat ze online overal veilig beschikbaar zijn.

Graag had ik enkele vragen gesteld over dit thema:

1. Is er bij uw diensten sprake van een toename van het thuiswerk? Heeft u hierover ook cijfers, en indien ja, kan u die meedelen? Kan u het thuiswerk opdelen voor de jongste 5 jaren? Zo niet, acht u het nuttig om hier in de toekomst cijfers over bij te houden?

2. Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3. Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over?

4. Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6. Wordt er, indien de werknemer thuis werkt, gebruik gemaakt van programma's om bijvoorbeeld te videochatten of voor cloud computing? Krijgen werknemers een opleiding om die programma's correct en veilig te gebruiken, of wordt hierin zelfstandigheid verwacht?

7. Welke andere voordelen, buiten die aangehaald in de toelichting, levert thuiswerken volgens u op voor uw medewerker?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

1. Op 15 december 2011startte de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën een pilootproject op voor telewerk. Het omvatte ongeveer 120 telewerkers met een regelmatig werkschema van maximum één tot twee dagen per week. Na evaluatie van dit pilootproject heeft het Directiecomité op 27 april 2012 beslist om het telewerk uit te breiden. Momenteel telt de FOD Financiën 2 113 telewerkers, waarvan 1 500 op incidentele basis en 613 op regelmatige basis.

2. en 4. De personeelsleden van de FOD Financiën worden op regelmatige basis vrijblijvend geïnformeerd over de mogelijkheid van telewerk. In deze berichten wordt het telewerk aangeprezen door middel van onder meer getuigenissen en tips.

Via newsletters wordt het lijnmanagement op regelmatige basis geïnformeerd over de evolutie van telewerk in het algemeen en worden er bovendien richtlijnen en antwoorden op veel gestelde vragen (faq) gegeven.

3. Telewerk brengt in de eerste plaats een verhoging van de werkgeverskosten met zich mee. Overeenkomstig koninklijk besluit (KB) van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt, vergoedt de werkgever bepaalde kosten voor het gebruik van een internetverbinding en voor het gebruik van een eigen computer.

Meerdere studies tonen echter aan dat de productiviteit van een telewerker gedurende een telewerkdag aanzienlijk hoger ligt. Bovendien stelt men bij telewerkers een daling vast op het vlak van personeelsverloop en ziekteverzuim. Er wordt verwacht dat telewerk op termijn zal leiden tot een vermindering van de personeelskost, doch, gelet op de slechts recente invoering van telewerk, beschikt de FOD Financiën nog niet over concrete cijfers.

5. De FOD Financiën is vastbesloten om in de toekomst verdere initiatieven te nemen om de personeelsleden en de functionele chefs blijvend aan te moedigen om deze nieuwe manier van werken te integreren in hun dagelijkse werkorganisatie.

6. In de loop van het jaar zullen aldus initiatieven worden genomen voor een adequaat gebruik van e-mails en telefonie.

Momenteel stelt de FOD via het intranet reeds talrijke toepassingen ter beschikking, die via een beveiligde verbinding van thuis uit (VPN-verbinding) eveneens makkelijk toegankelijk zijn voor de telewerkers.

Er is een handleiding ter beschikking voor het gebruik en installatie van de VPN-verbinding. Voor wat betreft de andere applicaties bestaat hiervoor geen noodzaak om reden dat de ambtenaren er reeds voldoende mee vertrouwd zijn, aangezien ze deze evenzeer aanwenden op kantoor.

7. Andere voordelen zijn:

 • hogere productiviteit;

 • verhoging motivatie;

 • beter evenwicht werk en privéleven;

 • vermindering traject woon-werkverkeer;

 • responsabilisering;

 • autonomie op het vlak van tijd en plaats van werken;

 • autonomie op het vlak van uitoefenen dagelijkse taken;

 • flexibiliteit in het organiseren van arbeidstijd gedurende de telewerkdag;

 • vertrouwen;

 • aantrekkelijkere werkgever;

 • daling personeelsverloop en ziekteverzuim;

 • werken volgens objectieven en resultaten;

 • groter welzijn van de telewerker.