Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8142

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen

thuiswerk
werk op afstand
ministerie
officiŽle statistiek

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
5/7/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158

Vraag nr. 5-8142 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor thuiswerken (of telewerken). De naam zegt het zelf: de werknemer werkt van thuis uit in plaats van op het werk. Dat levert voordelen op voor de werknemer en de werkgever. De werknemer verliest geen tijd met pendelen, tijd die kan worden gebruikt om te werken. De werknemer kan zijn dag beter plannen: hij of zij kan bijvoorbeeld overdag een uur uittrekken voor de kinderen, en 's avonds nog een uurtje werken. Die vrijheid kan resulteren in een grotere motivatie en minder stress bij de werknemer, wat dan weer betere resultaten en creativiteit tot gevolg kan hebben. Minder verplaatsingen en verbruik op het werk (bijvoorbeeld elektriciteit) is positief voor het milieu en betekent minder kosten voor de werkgever. Aan de Nationale Thuiswerkdag van 2012 namen volgens de website 2506 mensen deel. Ook de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Kanselarij van de Eerste minister staan in de lijst van deelnemers.

Een argument tegen thuiswerken is dat de werknemer vanzelfsprekend niet fysiek aanwezig is op de werkvloer. Moderne technieken laten echter toe om dit te overbruggen. Via chat- en videochatprogramma's (bijvoorbeeld Skype) kunnen videoconferenties met verschillende partners worden gevoerd. Cloud computing services (bijvoorbeeld Dropbox) laten toe om bestanden via het internet op te slaan zodat ze online overal veilig beschikbaar zijn.

Graag had ik enkele vragen gesteld over dit thema:

1. Is er bij uw diensten sprake van een toename van het thuiswerk? Heeft u hierover ook cijfers, en indien ja, kan u die meedelen? Kan u het thuiswerk opdelen voor de jongste 5 jaren? Zo niet, acht u het nuttig om hier in de toekomst cijfers over bij te houden?

2. Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3. Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over?

4. Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6. Wordt er, indien de werknemer thuis werkt, gebruik gemaakt van programma's om bijvoorbeeld te videochatten of voor cloud computing? Krijgen werknemers een opleiding om die programma's correct en veilig te gebruiken, of wordt hierin zelfstandigheid verwacht?

7. Welke andere voordelen, buiten die aangehaald in de toelichting, levert thuiswerken volgens u op voor uw medewerker?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2013 :

1. Op de Federale Overheidsdienst (FOD) buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is er zeker sprake van een toename in thuiswerk.

In 2008 liep een proefproject telewerk, hieraan namen elf personeelsleden deel.

Op 31 december 2009 telde het Departement 34 structurele telewerkers.

Op 31 december 2010 waren er 49 structurele telewerkers.

Eind december 2011 telde de FOD Buitenlandse Zaken 63 personeelsleden die structureel 1 of 2 dagen van thuis uit werken.

Op 31 december 2012 waren dat er reeds 141.

Op 15 maart 2013 telt de FOD Buitenlandse Zaken 178 structurele telewerkers.

Aantal telewerkers:

2008: 11

31/12/2009: 34

31/12/2010: 49

31/12/2011: 63

31/12/2012: 141

15/03/2013: 178

2. Heden is er geen actief aanmoedigingsbeleid voor thuiswerk. Het aantal aanvragen voor structureel telewerk is bevredigend momenteel.

3. Het is momenteel niet mogelijk om de eventuele kostenbesparing voor mijn diensten uit te drukken in cijfers. In de toekomst zal wel de mogelijkheid van office-sharing bestudeerd worden.

4. In januari 2009 werd een all user communicatie aangaande de telewerkmodaliteiten naar het personeel verstuurd. Daarnaast kan men op het intranet van de FOD een brochure vinden met uitleg over alle voor- en nadelen van deze arbeidsvorm, alsook de voor onze FOD uitgewerkte modaliteiten.

Later werd nog een all user communicatie aangaande telewerk verstuurd op 28 november 2012 en meer recent nog op 17 januari 2013.

5. In de nabije toekomst zijn geen nieuwe initiatieven voorzien, aangezien de voor- en nadelen van het telewerkregime evenals de telewerkmodaliteiten voldoende gekend lijken te zijn.

6. Neen, er wordt geen gebruik gemaakt van programma’s om te videochatten of voor cloud computing.

7. Buiten de voordelen aangehaald in de toelichting, zijn geen andere echt gekend.