Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8151

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de minister van Werk

Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen

thuiswerk
werk op afstand
ministerie
officiŽle statistiek

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
17/5/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158

Vraag nr. 5-8151 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor thuiswerken (of telewerken). De naam zegt het zelf: de werknemer werkt van thuis uit in plaats van op het werk. Dat levert voordelen op voor de werknemer en de werkgever. De werknemer verliest geen tijd met pendelen, tijd die kan worden gebruikt om te werken. De werknemer kan zijn dag beter plannen: hij of zij kan bijvoorbeeld overdag een uur uittrekken voor de kinderen, en 's avonds nog een uurtje werken. Die vrijheid kan resulteren in een grotere motivatie en minder stress bij de werknemer, wat dan weer betere resultaten en creativiteit tot gevolg kan hebben. Minder verplaatsingen en verbruik op het werk (bijvoorbeeld elektriciteit) is positief voor het milieu en betekent minder kosten voor de werkgever. Aan de Nationale Thuiswerkdag van 2012 namen volgens de website 2506 mensen deel. Ook de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Kanselarij van de Eerste minister staan in de lijst van deelnemers.

Een argument tegen thuiswerken is dat de werknemer vanzelfsprekend niet fysiek aanwezig is op de werkvloer. Moderne technieken laten echter toe om dit te overbruggen. Via chat- en videochatprogramma's (bijvoorbeeld Skype) kunnen videoconferenties met verschillende partners worden gevoerd. Cloud computing services (bijvoorbeeld Dropbox) laten toe om bestanden via het internet op te slaan zodat ze online overal veilig beschikbaar zijn.

Graag had ik enkele vragen gesteld over dit thema:

1. Is er bij uw diensten sprake van een toename van het thuiswerk? Heeft u hierover ook cijfers, en indien ja, kan u die meedelen? Kan u het thuiswerk opdelen voor de jongste 5 jaren? Zo niet, acht u het nuttig om hier in de toekomst cijfers over bij te houden?

2. Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3. Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over?

4. Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6. Wordt er, indien de werknemer thuis werkt, gebruik gemaakt van programma's om bijvoorbeeld te videochatten of voor cloud computing? Krijgen werknemers een opleiding om die programma's correct en veilig te gebruiken, of wordt hierin zelfstandigheid verwacht?

7. Welke andere voordelen, buiten die aangehaald in de toelichting, levert thuiswerken volgens u op voor uw medewerker?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2013 :

Gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te vinden:

 1. Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, doen 92 personen regelmatig telewerk op basis van maximaal twee dagen/week.

  89 personen doen occasioneel telewerk.

  In 2008, deden 33 personen regelmatig telewerk, occasioneel telewerk was niet toegestaan.

  Dit wil zeggen dat in vier jaar tijd, het telewerk exponentieel is toegenomen met 540 %.

  Er is zeker een uitleg voor dit fenomeen want het is gedeeltelijk toe te schrijven aan de invoering van de mogelijkheid tot occasioneel telewerk in 2012. Dit is echter een objectieve aanwijzing voor de tevredenheid van de telewerkers.

 2. Telewerk wordt immers aangemoedigd. Twee tevredenheidsenquêtes werden georganiseerd waaronder een workshop van een halve dag in 2012 om de mening te kennen van de medewerkers en van de managers in 2012. Een diepgaande studie van het Directiecomité is aan de gang om de voorwaarden van telewerk te verbeteren en tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers en daarbij toe te zien op de goede werking van de organisatie.

 3. Een kostenstudie is aan de gang bij de stafdienst “Informatie- en Communicatietechnologie”.

 4. Het telewerk bestond reeds in diverse vormen bij de FOD Werkgelegenheid voordat in een reglementair kader werd voorzien in november 2006.

  Vanaf 2009, werd het telewerk geobjectiveerd in de vorm van “ploegprojecten” die voor goedkeuring moeten worden voorgesteld aan het Directiecomité. Het gaat om regelmatig telewerk, dit wil zeggen dat de telewerker en zijn manager tot een akkoord komen over een of meerdere vaste dagen voor telewerk. Dit vereist een vrij zware procedure.

  In 2012, voorziet de reglementering in de mogelijkheid tot occasioneel telewerk. Dit heeft het voordeel van de flexibiliteit.

  Een kwalitatieve evaluatie heeft plaatsgevonden in juni 2012. Deze is verlopen in de vorm van workshops die werden omkaderd door de FOD P&O. Vertegenwoordigers van alle administraties namen deel aan deze workshops. Groepen regelmatige telewerkers, occasionele telewerkers, niet-telewerkers, diensthoofden hebben gedurende een halve dag gedebatteerd over deze thematiek. In 2012, waren er 180 telewerkers bij de FOD.

  De resultaten werden geanalyseerd door de FOD P&O en voorgesteld aan het Directiecomité op de vergadering van 16 januari 2012.

  Na afloop van deze voorstelling heeft het Directiecomité besloten om een studiedag te wijden aan het telewerk bij de FOD Werkgelegenheid.

  Ingevolge deze studiedag gaan nieuwe maatregelen worden genomen betreffende het telewerk in de zin van een versoepeling van de toegangsvoorwaarden voor telewerk.

 5. Zie hierboven. Er wordt immers een nieuwe arbeidsorganisatie uitgewerkt.

 6. Neen, de vermelde programma’s worden niet gebruikt. In de toekomst zullen de telewerkers niet alleen worden opgeleid voor het goede gebruik van informaticatechnieken maar ook voor het tijdsbeheer en de ethiek. Er worden opleidingen georganiseerd voor de managers voor het doelgericht management.

 7. Neen, de inleidende uiteenzetting is volledig.