Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8149

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de minister van Justitie

Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen

thuiswerk
werk op afstand
ministerie
officiŽle statistiek

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
16/5/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158

Vraag nr. 5-8149 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor thuiswerken (of telewerken). De naam zegt het zelf: de werknemer werkt van thuis uit in plaats van op het werk. Dat levert voordelen op voor de werknemer en de werkgever. De werknemer verliest geen tijd met pendelen, tijd die kan worden gebruikt om te werken. De werknemer kan zijn dag beter plannen: hij of zij kan bijvoorbeeld overdag een uur uittrekken voor de kinderen, en 's avonds nog een uurtje werken. Die vrijheid kan resulteren in een grotere motivatie en minder stress bij de werknemer, wat dan weer betere resultaten en creativiteit tot gevolg kan hebben. Minder verplaatsingen en verbruik op het werk (bijvoorbeeld elektriciteit) is positief voor het milieu en betekent minder kosten voor de werkgever. Aan de Nationale Thuiswerkdag van 2012 namen volgens de website 2506 mensen deel. Ook de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Kanselarij van de Eerste minister staan in de lijst van deelnemers.

Een argument tegen thuiswerken is dat de werknemer vanzelfsprekend niet fysiek aanwezig is op de werkvloer. Moderne technieken laten echter toe om dit te overbruggen. Via chat- en videochatprogramma's (bijvoorbeeld Skype) kunnen videoconferenties met verschillende partners worden gevoerd. Cloud computing services (bijvoorbeeld Dropbox) laten toe om bestanden via het internet op te slaan zodat ze online overal veilig beschikbaar zijn.

Graag had ik enkele vragen gesteld over dit thema:

1. Is er bij uw diensten sprake van een toename van het thuiswerk? Heeft u hierover ook cijfers, en indien ja, kan u die meedelen? Kan u het thuiswerk opdelen voor de jongste 5 jaren? Zo niet, acht u het nuttig om hier in de toekomst cijfers over bij te houden?

2. Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3. Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over?

4. Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6. Wordt er, indien de werknemer thuis werkt, gebruik gemaakt van programma's om bijvoorbeeld te videochatten of voor cloud computing? Krijgen werknemers een opleiding om die programma's correct en veilig te gebruiken, of wordt hierin zelfstandigheid verwacht?

7. Welke andere voordelen, buiten die aangehaald in de toelichting, levert thuiswerken volgens u op voor uw medewerker?

Antwoord ontvangen op 16 mei 2013 :

1 Het koninklijk besluit van 22 november 2006 bevat het algemene kader voor het telewerk in de federale openbare administratie.

Dat koninklijk besluit is echter niet van toepassing op de rechterlijke organisatie. In de rechterlijke organisatie wordt thuiswerk in de praktijk om praktische redenen toegestaan, hoewel er geen structureel of juridisch kader bestaat. Er zijn dus geen cijfers beschikbaar wat dat deel van het personeel betreft.

Er moet tevens worden onderstreept dat telewerk moeilijk toepasbaar is in het kader van de penitentiaire inrichtingen. Enkel de psychologen kunnen thans een beroep erop doen in het kader van hun detachering.

Niettemin is de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie gestart met de ontwikkeling van telewerk in de andere entiteiten. Daartoe is in 2010 een stuurgroep opgericht. Het project is vervolgens in 2012 gelinkt aan een ander groot project in de stafdienst ICT, namelijk de standaardisering van de werkposten. Nadat alle functies die in aanmerking komen voor telewerk zijn opgelijst, zal de implementering gebeuren volgens de uitrolkalender van het project standaardisering van de werkposten.

Op 31 december 2012 deden slechts 26 agenten aan regelmatig telewerk. De effectieve invoering in de eerste entiteiten zou pas in 2013 van start gaan.

Het project heeft ook betrekking op de justitiehuizen, maar de huidige discussies omtrent de communautarisering bieden evenwel geen zekerheid voor het verder bestaan van telewerk in die entiteit.

In het algemeen kunnen de medewerkers ook incidenteel een beroep doen op thuiswerk (niet vastgesteld door het koninklijk besluit van 22 november 2006). Het gaat in dat geval om een overeenkomst tussen de functionele chef en de medewerker met als doel een gerichte taak uit te voeren op een uitzonderlijke manier. Wij beschikken niet over cijfers in verband met thuiswerk. 

2 Telewerk als dusdanig wordt niet specifiek aangemoedigd. De aandacht van de directeurs-generaal en stafdirecteurs werd niettemin gevestigd op de voordelen die gepaard gaan met telewerk voor de medewerkers. 

3. Het departement is momenteel niet betrokken bij een beleid van desk-sharing. Bovendien beschikken weinig medewerkers over een eigen kantoor en biedt telewerk dus geen echt economisch voordeel voor het departement. De wetgeving bepaalt daarenboven dat de werkgever tussenbeide komt in de telefoon- en internet kosten.   

4.-5. Er is thans geen enkel specifiek initiatief genomen, tenzij de uitwerking van een volledig rubriek op het intranet van het departement en de verspreiding van een dienstnota over het onderwerp in juli 2012. Een specifieke promotie is vandaag redelijk moeilijk aangezien de implementering van telewerk per eenheid gebeurt, rekening houdend met de uitrolkalender van de pc's.  

6. Op dit moment is dat niet het geval en wordt het niet beoogd. De telewerknemer heeft toegang tot het interne netwerk via een VPN-connectie. 

7. Het voornaamste voordeel van telewerk is dat de medewerkers niet meer moeten pendelen tussen werk en thuis en ze bijgevolg ook niet meer te maken hebben met de vertragingen die daarmee gepaard gaan. Daarnaast worden nog andere voordelen vermeld waaronder het evenwicht tussen privéleven en werk alsook de responsabilisering van de werknemers met het oogmerk de organisatiedoelstellingen te behalen. Telewerk wordt ook gezien als een manier om arbeidsverzuim te bestrijde