Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8150

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen

officiŽle statistiek
thuiswerk
werk op afstand
ministerie

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
23/9/2013 Rappel
9/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158

Vraag nr. 5-8150 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor thuiswerken (of telewerken). De naam zegt het zelf: de werknemer werkt van thuis uit in plaats van op het werk. Dat levert voordelen op voor de werknemer en de werkgever. De werknemer verliest geen tijd met pendelen, tijd die kan worden gebruikt om te werken. De werknemer kan zijn dag beter plannen: hij of zij kan bijvoorbeeld overdag een uur uittrekken voor de kinderen, en 's avonds nog een uurtje werken. Die vrijheid kan resulteren in een grotere motivatie en minder stress bij de werknemer, wat dan weer betere resultaten en creativiteit tot gevolg kan hebben. Minder verplaatsingen en verbruik op het werk (bijvoorbeeld elektriciteit) is positief voor het milieu en betekent minder kosten voor de werkgever. Aan de Nationale Thuiswerkdag van 2012 namen volgens de website 2506 mensen deel. Ook de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Kanselarij van de Eerste minister staan in de lijst van deelnemers.

Een argument tegen thuiswerken is dat de werknemer vanzelfsprekend niet fysiek aanwezig is op de werkvloer. Moderne technieken laten echter toe om dit te overbruggen. Via chat- en videochatprogramma's (bijvoorbeeld Skype) kunnen videoconferenties met verschillende partners worden gevoerd. Cloud computing services (bijvoorbeeld Dropbox) laten toe om bestanden via het internet op te slaan zodat ze online overal veilig beschikbaar zijn.

Graag had ik enkele vragen gesteld over dit thema:

1. Is er bij uw diensten sprake van een toename van het thuiswerk? Heeft u hierover ook cijfers, en indien ja, kan u die meedelen? Kan u het thuiswerk opdelen voor de jongste 5 jaren? Zo niet, acht u het nuttig om hier in de toekomst cijfers over bij te houden?

2. Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3. Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over?

4. Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6. Wordt er, indien de werknemer thuis werkt, gebruik gemaakt van programma's om bijvoorbeeld te videochatten of voor cloud computing? Krijgen werknemers een opleiding om die programma's correct en veilig te gebruiken, of wordt hierin zelfstandigheid verwacht?

7. Welke andere voordelen, buiten die aangehaald in de toelichting, levert thuiswerken volgens u op voor uw medewerker?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2013 :

1) In 2009 heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole het telewerk ingevoerd. Sindsdien stijgt het aantal werknemers dat deze vorm van werken vraagt, jaarlijks.    

Sinds 2009 is het aantal telewerkers als volgt verdeeld over de jaren :  

2009

6

2010

31

2011

53

2012

67

2) Er is bij de FOD Budget en Beheerscontrole geen aanmoedigingsbeleid voor het telewerk. Toch vinden de medewerkers en hun oversten dit een positieve praktijk. Het wordt vaak voorgesteld als een actie die het evenwicht tussen privé leven en werk bevordert.  

3) Wij hebben nog niet laten berekenen welke de economische weerslag is van het beleid inzake telewerk op de FOD B&B.  

4) De FOD B&B heeft besloten een meer globale benadering te maken van de verschillende problemen die te maken hebben met het welzijn van de werknemers en het evenwicht tussen privéleven en werk. De FOD wil niet investeren in een aparte aanprijzing van een enkele dimensie van deze problematiek. De diensten zullen investeren in een gezamenlijk beleid voor de bevordering van telewerken via een globaler project dat nog moet worden opgestart.   

5) Zie antwoord op de vorige vraag.  

6) Elkeen die telewerkt krijgt een draagbare PC ter beschikking. De stafdienst ICT configureert die. De PC beschikt over alle programma’s die nodig is om het werk uit te voeren. Elke machtiging tot telewerk wordt geregeld via een overeenkomst waarin de betrokken ambtenaar zich ertoe verbindt de interne regels inzake gebruik van de informatica-instrumenten die hij ter beschikking krijgt, na te leven. Tot op heden hebben wij geen problemen gekend door slecht gebruik van de apparatuur.  

7) Ambtenaren die kiezen voor telewerk halen vaak als voordelen aan het wegvallen van de logistieke druk (verplaatsing naar het werk) en druk vanwege de omgeving (ongepaste telefoontjes, collega's, enz.). Ze ondervinden daardoor minder stress en kunnen een beter evenwicht vinden tussen privéleven en werk. Vaak citeren ze ook het voordeel dat ze beter opschieten in grondige dossiers of in denkwerk, wat minder het geval is in een dagelijkse kantooromgeving.