Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 2010-2011

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

17 resultaten

5-6 Nele Lijnen (Open Vld) 14/10/2010
  het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-7 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de nakende installatie van de eerste Russische drijvende kerncentrale
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-8 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de hervorming van de studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-9 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de onderhandelingen bij Ecofin met het oog op de invoering van fiscale heffingen op vliegtuigtickets
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-15 Cindy Franssen (CD&V) 14/10/2010
  de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sinds 1 januari 2010
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-16 Cindy Franssen (CD&V) 14/10/2010
  de nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-20 Armand De Decker (MR) 14/10/2010
  de sociale gevolgen voor het personeel van het Secretariaat-Generaal en de Assemblee van de West-Europese Unie die voortvloeien uit de opzegging van het gewijzigde Verdrag van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-21 François Bellot (MR) 14/10/2010
  de speekseltests
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-22 François Bellot (MR) 14/10/2010
  de financiering van de activiteiten van Belgocontrol
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-37 Ludo Sannen (sp.a) 21/10/2010
  de afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde
  eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-12
5-38 Dominique Tilmans (MR) 21/10/2010
  de gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financiële bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-5
5-39 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  de teruggeroepen heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-11
5-40 André du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2010
  het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-3
5-41 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2010
  de grondverzakking in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1
5-42 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-13
5-43 Luc Sevenhans (N-VA) 21/10/2010
  het taalkundig onevenwicht in het Belgische officierenkorps en de voorgestelde werkgroep rond de vervlaamsing van de legertop
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-9
5-44 Guido De Padt (Open Vld) 21/10/2010
  het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-2