Auteurs- en sprekersregister betreffende "Targnion Muriel" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Asielaanvragers - Verblijf in gesloten centra - Lopende procedure asielaanvraag (5-6145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6145
Asielzoekers - Bevel om het grondgebied te verlaten - Niet-repatriŽring om medische redenen - Statuut van buitenlandse onderdaan (5-6711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6711
Belgocontrol - Geleverde diensten - Regionale luchthavens - Retributie (5-8043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-8043
Bpost - Brievenbussen - Landelijke gebieden - Dreiging afschaffing (5-6144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6144
Brandweerlieden - Leeftijdsgrens - Verschil tussen beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers (5-3504)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3504
Comitť voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties - Nationaal Actieplan inzake de Rechten van het Kind (2005Ė2012) - Onderzoek - Kritiek - Maatregelen (5-660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-660
De intenties van de regering met betrekking tot de toepassing van de ESR95-norm in de gemeentelijke boekhouding (Gevolgen van het invoeren van het Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen voor de investeringen door de gemeenten en het tekort op de lokale begrotingen) (5-531)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Muriel Targnion aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-44 COM
p. 6-8 5-44 COM p. 6-8 (PDF)
De stand van de onderhandelingen tussen BelgiŽ en de andere EU-lidstaten betreffende de vermindering van het btw-tarief op schoolgebouwen (Europese regelgeving) (5-222)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Muriel Targnion aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-21 COM
p. 16-18 5-21 COM p. 16-18 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de IJzeren Rijn (5-448)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Muriel Targnion aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 4-9 5-42 COM p. 4-9 (PDF)
De toekomst van de spoorweginfrastructuur in BelgiŽ (en in WalloniŽ - Herstructurering van NMBS Logistics, goederenafdeling van de NMBS) (5-154)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Muriel Targnion aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-23
p. 22-23 5-23 p. 22-23 (PDF)
Deeltijdse werknemers - Toelage - Behoud tot op het einde van de actieve loopbaan (5-5786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5786
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Muriel Targnion, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Gezinshereniging - Bestaansmiddelen - PWA-cheques (5-6836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6836
Gezinshereniging - Geval van ascendenten die meer dan drie maanden in BelgiŽ verblijven - Statuut (5-5604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5604
Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-1026)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1026/1
p. 1-5 5-1026/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-1027)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1027/1
p. 1-5 5-1027/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het universeel periodiek onderzoek en de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten (Antwoord op de aanbevelingen van de VN-Mensenrechtenraad - Uitblijven van de ratificatie van de raamovereenkomst over de bescherming van de minderheden) (5-164)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Muriel Targnion aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-23
p. 18-20 5-23 p. 18-20 (PDF)
Illegale onderdanen - Nationaliteit - Authentificatie (5-8281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8281
Illegale vreemdeling - Valse identiteit - Uitzetting naar het land van herkomst onmogelijk - Genot van het statuut van staatloze - Eventuele regularisatie (5-7995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7995
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  mevrouw Muriel Targnion (vervangen door de heer Jean-FranÁois Istasse)
5-95
p. 7 5-95 p. 7 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Bert Anciaux
5-1673/3
p. 1-233 5-1673/3 p. 1-233 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Openbaar ambt - Indienstneming - Personen met een handicap - Quotum van 3% - Cijfers (5-7996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7996
Opgesloten illegalen - Uitzettingstermijn - Uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten (5-7993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   vraag ingetrokken
SV 5-7993
Voedingsindustrie - Palmolie - Gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu - Speciale belasting - Frankrijk (5-7646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-7646
Voedingsindustrie - Palmolie - Gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu - Speciale belasting - Frankrijk (5-8446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-8446
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Wouter Beke
5-1568/4
p. 1 5-1568/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Wouter Beke
5-1567/4
p. 1-107 5-1567/4 p. 1-107 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Caroline Dťsir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Voorstel van de dames Muriel Targnion en Fabienne Winckel en de heren Louis Siquet en Philippe Mahoux
5-1251/1
p. 1-5 5-1251/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Muriel Targnion c.s.
5-1251/2
p. 2-3 5-1251/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een Federale Raad voor de Reclame (5-1551)      
  Voorstel van de dames Fabienne Winckel en Muriel Targnion
5-1551/1
p. 1-5 5-1551/1 p. 1-5 (PDF)
Waalse ondernemingen - Uitvoer met bestemming Democratische Republiek Congo (DRC) - Oprichting van een fonds - Samenwerking tussen de AWEX, de BTC en BIO - Weigering van BIO - Financiering voor elk project apart (5-1201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-1201
Werkloosheid - Indienstneming van werknemers ouder dan zestig - Premie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Behoud tot het einde van de actieve loopbaan (5-5785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5785
Werkloosheidsvergoeding - Betalingsachterstand - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Handmatige berekening - Voorschot (5-7642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7642
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Bert Anciaux
5-1674/3
p. 1 5-1674/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Bert Anciaux
5-1675/3
p. 1 5-1675/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Bert Anciaux
5-755/2
p. 1 5-755/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Wouter Beke
5-1569/4
p. 1 5-1569/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 31-33 5-68 p. 31-33 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999