Voorstellen van Sabine de Bethune (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

133 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-93 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 20/9/2010
S. 5-94 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/9/2010
S. 5-95 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geco÷rdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 20/9/2010
S. 5-114 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers 21/9/2010
S. 5-115 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 22/9/2010
S. 5-116 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 22/9/2010
S. 5-186 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/9/2010
S. 5-187 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 28/9/2010
S. 5-188 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers 28/9/2010
S. 5-189 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 28/9/2010
S. 5-190 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 28/9/2010
S. 5-191 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 28/9/2010
S. 5-192 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 29/9/2010
S. 5-204 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 4/10/2010
S. 5-205 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 4/10/2010
S. 5-206 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 4/10/2010
S. 5-207 Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof 4/10/2010
S. 5-208 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 4/10/2010
S. 5-209 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 4/10/2010
S. 5-210 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 4/10/2010
S. 5-211 Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof 4/10/2010
S. 5-212 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten 4/10/2010
S. 5-215 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 4/10/2010
S. 5-254 Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding 7/10/2010
S. 5-266 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991 12/10/2010
S. 5-267 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen 12/10/2010
S. 5-268 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet, om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit 12/10/2010
S. 5-269 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 12/10/2010
S. 5-270 Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet 12/10/2010
S. 5-271 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking 12/10/2010
S. 5-340 Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering 14/10/2010
S. 5-347 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 15/10/2010
S. 5-367 Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek 21/10/2010
S. 5-368 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 21/10/2010
S. 5-371 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani 21/10/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-384 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten 22/10/2010
S. 5-385 Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken 22/10/2010
S. 5-421 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 28/10/2010
S. 5-453 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 10/11/2010
S. 5-454 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371/1 in het Burgerlijk Wetboek 10/11/2010
S. 5-480 Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking 16/11/2010
S. 5-511 Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie 25/11/2010
S. 5-528 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 24/11/2010
S. 5-532 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 24/11/2010
S. 5-539 Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld 29/11/2010
S. 5-551 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 2/12/2010
S. 5-559 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 3/12/2010
S. 5-561 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 6/12/2010
S. 5-604 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 15/12/2010
S. 5-622 Voorstel van resolutie over non-proliferatie van kernwapens en het Non-Proliferatieverdrag (NPV) 17/12/2010
S. 5-625 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen 21/12/2010
S. 5-626 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 21/12/2010
S. 5-627 Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht 21/12/2010
S. 5-632 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 22/12/2010
S. 5-633 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen 22/12/2010
S. 5-634 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 22/12/2010
S. 5-635 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 22/12/2010
S. 5-636 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind, wat de invoering van het zorgouderschap betreft 22/12/2010
S. 5-639 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen 23/12/2010
S. 5-649 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof 11/1/2011
S. 5-650 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof 11/1/2011
S. 5-652 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen en 129 en 142 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 69 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 12/1/2011
S. 5-653 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 12/1/2011
S. 5-660 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 18/1/2011
S. 5-665 Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 19/1/2011
S. 5-733 Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 28/1/2011
S. 5-771 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŰle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen 11/2/2011
S. 5-789 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrek van beroepskosten voor collectieve voorzieningen van kinderopvang betreft 18/2/2011
S. 5-811 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 25/2/2011
S. 5-828 Voorstel van resolutie tot co÷rdinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden 7/3/2011
S. 5-832 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken 8/3/2011
S. 5-858 Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 8/3/2011
S. 5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŔres van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
S. 5-868 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Co÷peratie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 18/3/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-923 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 31/3/2011
S. 5-932 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 5/4/2011
S. 5-950 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden 8/4/2011
S. 5-955 Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed 12/4/2011
S. 5-1013 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 9/5/2011
S. 5-1014 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind 9/5/2011
S. 5-1023 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 11/5/2011
S. 5-1029 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen 16/5/2011
S. 5-1041 Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen 24/5/2011
S. 5-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding 24/5/2011
S. 5-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde 24/5/2011
S. 5-1045 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek 25/5/2011
S. 5-1046 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van de echtscheidingsprocedure betreft 25/5/2011
S. 5-1056 hWetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft 30/5/2011
S. 5-1062 Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi 1/6/2011
S. 5-1064 Wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de onderhoudsuitkering na echtscheiding 7/6/2011
S. 5-1065 Herziening van artikel 152 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
7/6/2011
S. 5-1066 Herziening van artikel 157 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
7/6/2011
S. 5-1067 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht 7/6/2011
S. 5-1104 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft 21/6/2011
S. 5-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanvulling van de bevoegdheden van de vrederechter inzake de mede-eigendom 23/6/2011
S. 5-1114 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-6 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 19 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken 23/6/2011
S. 5-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 23/6/2011
S. 5-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen 28/6/2011
S. 5-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 28/6/2011
S. 5-1148 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft 5/7/2011
S. 5-1252 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking 11/10/2011
S. 5-1257 Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda 11/10/2011
S. 5-1273 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen teneinde de moederschapsrust te laten meetellen als gelijkgestelde periode voor de pensioenberekening 17/10/2011
S. 5-1292 Voorstel van resolutie betreffende het chronisch vermoeidheid syndroom of myalgische encefalomyelitis 3/11/2011
S. 5-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft 22/11/2011
S. 5-1370 Resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŰ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/11/2011
S. 5-1378 Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars 5/12/2011
S. 5-1407 Activiteitenverslag 2011 en 2012 van het Parlementair ComitÚ belast met de wetsevaluatie 22/12/2011
S. 5-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten 23/12/2011
S. 5-1418 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie 23/12/2011
S. 5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
S. 5-1439 Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 17/1/2012
S. 5-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 19/4/2012
S. 5-1599 Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de EU 19/4/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
S. 5-1825 Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen 25/10/2012
S. 5-1876 Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen 5/12/2012
S. 5-2008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering, teneinde het gehalte aan transvetzuren, kokosolie en palmolie in voedingsmiddelen te beperken 14/3/2013
S. 5-2156 Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling 18/6/2013
S. 5-2198 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 9/7/2013
S. 5-2391 Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 9/12/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2423 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren 16/12/2013
S. 5-2424 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen 16/12/2013
S. 5-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 19/12/2013
S. 5-2483 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft 13/2/2014
S. 5-2852 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, voor wat betreft overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in de horeca 11/4/2014

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999