Voorstellen van Sabine de Bethune (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

60 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-95 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 6/10/1999
S. 2-96 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 6/10/1999
S. 2-97 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 6/10/1999
S. 2-98 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 6/10/1999
S. 2-117 Voorstel tot wijziging van artikel 86 van het reglement van de Senaat inzake het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 20/10/1999
S. 2-120 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 25/10/1999
S. 2-121 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geďntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 25/10/1999
S. 2-122 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers 25/10/1999
S. 2-123 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 25/10/1999
S. 2-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 8/11/1999
S. 2-215 Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het facultatief klachtrechtprotocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw 2/12/1999
S. 2-218 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, §3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 6/12/1999
S. 2-230 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen 14/12/1999
S. 2-231 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen 14/12/1999
S. 2-232 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 15/12/1999
S. 2-250 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 22/12/1999
S. 2-260 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het Rijkspersoneel 23/12/1999
S. 2-292 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek 13/1/2000
S. 2-297 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 14/1/2000
S. 2-302 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 20/1/2000
S. 2-307 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een Adviescomité voor de rechten van het kind 20/1/2000
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 3/2/2000
S. 2-418 Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof 20/4/2000
S. 2-482 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft 21/6/2000
S. 2-483 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 21/6/2000
S. 2-495 Wetsvoorstel tot instelling van een betaalde borstvoedingspauze 27/6/2000
S. 2-498 Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen 28/6/2000
S. 2-521 Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf 13/7/2000
S. 2-554 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 13/10/2000
S. 2-732 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 3/5/2001
S. 2-890 Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 29/8/2001
S. 2-899 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 13/9/2001
S. 2-966 Voorstel van resolutie betreffende het democratische debat met het oog op de Intergouvernementele Conferentie van 2004 29/11/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-987 Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat 11/12/2001
S. 2-995 Wetsvoorstel tot wijziging van de ziekteverzekeringswet, wat de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting betreft 21/12/2001
S. 2-997 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 2/1/2002
S. 2-998 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 2/1/2002
S. 2-1052 Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden 18/2/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1110 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 22/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1145 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 8/5/2002
S. 2-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen 24/5/2002
S. 2-1193 Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo 5/6/2002
S. 2-1200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 7/6/2002
S. 2-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 11/10/2002
S. 2-1304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 14/10/2002
S. 2-1364 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 26/11/2002
S. 2-1365 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit 26/11/2002
S. 2-1397 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap 17/12/2002
S. 2-1399 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 17/12/2002
S. 2-1420 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld 14/1/2003
S. 2-1444 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 28/1/2003
S. 2-1445 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 28/1/2003
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
S. 2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003
S. 2-1610 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comité "mannen en zorg" 9/4/2003

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999