Voorstellen van Sabine de Bethune (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

106 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-211 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte 29/9/2007
S. 4-214 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof 29/9/2007
S. 4-215 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders 29/9/2007
S. 4-218 Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek 1/10/2007
S. 4-219 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen 1/10/2007
S. 4-220 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 1/10/2007
S. 4-221 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 1/10/2007
S. 4-222 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 1/10/2007
S. 4-223 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken 1/10/2007
S. 4-224 Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 1/10/2007
S. 4-225 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 1/10/2007
S. 4-226 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 1/10/2007
S. 4-227 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal ComitÚ "mannen en zorg" 1/10/2007
S. 4-228 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 1/10/2007
S. 4-229 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 1/10/2007
S. 4-230 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 1/10/2007
S. 4-231 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 1/10/2007
S. 4-232 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 1/10/2007
S. 4-233 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 1/10/2007
S. 4-234 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees 1/10/2007
S. 4-235 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 1/10/2007
S. 4-236 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 1/10/2007
S. 4-237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 1/10/2007
S. 4-238 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 1/10/2007
S. 4-239 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 1/10/2007
S. 4-314 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 23/10/2007
S. 4-338 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 25/10/2007
S. 4-386 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 12/11/2007
S. 4-423 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 26/11/2007
S. 4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 9/1/2008
S. 4-485 Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo 19/12/2007
S. 4-502 Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie 24/12/2007
S. 4-555 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 12/2/2008
S. 4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
S. 4-645 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 17/3/2008
S. 4-657 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof 19/3/2008
S. 4-658 Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof 19/3/2008
S. 4-669 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 2/4/2008
S. 4-670 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 2/4/2008
S. 4-672 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 2/4/2008
S. 4-673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/4/2008
S. 4-684 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 9/4/2008
S. 4-685 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 9/4/2008
S. 4-695 Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 14/4/2008
S. 4-726 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren 5/5/2008
S. 4-797 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een nieuw artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit 5/6/2008
S. 4-827 Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra 26/6/2008
S. 4-829 Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 26/6/2008
S. 4-854 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 3/7/2008
S. 4-884 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft 17/7/2008
S. 4-927 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in GeorgiŰ 26/9/2008
S. 4-955 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991 15/10/2008
S. 4-958 Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof 9/10/2008
S. 4-999 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 7/11/2008
S. 4-1003 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 12/11/2008
S. 4-1022 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten 24/11/2008
S. 4-1035 Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw 28/11/2008
S. 4-1046 Voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de Internationale Conferentie over de financiering voor ontwikkeling te Doha van 29 november tot 2 december 2008 4/12/2008
S. 4-1071 Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden 16/12/2008
S. 4-1084 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen 23/12/2008
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
S. 4-1111 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 13/1/2009
S. 4-1136 Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis 21/1/2009
S. 4-1146 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 27/1/2009
S. 4-1155 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 29/1/2009
S. 4-1159 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 3/2/2009
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1263 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 31/3/2009
S. 4-1281 Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet 20/4/2009
S. 4-1307 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
4/5/2009
S. 4-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 7/5/2009
S. 4-1329 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering 14/5/2009
S. 4-1330 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 14/5/2009
S. 4-1336 Voorstel van resolutie betreffende de executie van Delara Darabi in Iran 20/5/2009
S. 4-1339 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 25/5/2009
S. 4-1353 Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking 11/6/2009
S. 4-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 16/6/2009
S. 4-1361 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 17/6/2009
S. 4-1363 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 18/6/2009
S. 4-1372 Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru 24/6/2009
S. 4-1373 Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag 25/6/2009
S. 4-1379 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering 25/6/2009
S. 4-1416 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 24/7/2009
S. 4-1418 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers 2/9/2009
S. 4-1428 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 17/9/2009
S. 4-1431 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 28/9/2009
S. 4-1436 Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken 5/10/2009
S. 4-1475 Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) 27/10/2009
S. 4-1485 Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap 29/10/2009
S. 4-1510 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 19/11/2009
S. 4-1514 Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind 25/11/2009
S. 4-1528 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten 7/12/2009
S. 4-1537 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 10/12/2009
S. 4-1589 Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting 6/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geco÷rdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 25/1/2010
S. 4-1651 Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi 9/2/2010
S. 4-1675 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi 24/2/2010
S. 4-1676 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie 24/2/2010
S. 4-1698 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 9/3/2010
S. 4-1703 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 12/3/2010
S. 4-1745 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 20/4/2010
S. 4-1781 Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet 4/5/2010
S. 4-1783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 4/5/2010

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999