Voorstellen van Sabine de Bethune (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

105 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-146 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 20/8/2003
S. 3-147 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 20/8/2003
S. 3-148 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 20/8/2003
S. 3-149 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 20/8/2003
S. 3-150 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geÔntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 20/8/2003
S. 3-151 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 20/8/2003
S. 3-152 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 20/8/2003
S. 3-154 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 20/8/2003
S. 3-155 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 20/8/2003
S. 3-156 Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof 20/8/2003
S. 3-157 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft 20/8/2003
S. 3-158 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 20/8/2003
S. 3-160 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 20/8/2003
S. 3-161 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees 20/8/2003
S. 3-162 Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek 20/8/2003
S. 3-163 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 20/8/2003
S. 3-164 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 20/8/2003
S. 3-166 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/8/2003
S. 3-167 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 20/8/2003
S. 3-168 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 20/8/2003
S. 3-170 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juni 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 20/8/2003
S. 3-171 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap 22/8/2003
S. 3-172 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 22/8/2003
S. 3-173 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 22/8/2003
S. 3-174 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 22/8/2003
S. 3-175 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" 22/8/2003
S. 3-180 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 29/8/2003
S. 3-181 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek 29/8/2003
S. 3-183 Wetsvoorstel tot instelling een betaalde borstvoedingspauze 29/8/2003
S. 3-184 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 29/8/2003
S. 3-185 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen 29/8/2003
S. 3-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 29/8/2003
S. 3-187 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerd wetten op de Rijkscomptabiliteit 29/8/2003
S. 3-191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/9/2003
S. 3-199 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 2/9/2003
S. 3-210 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, ß 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 2/9/2003
S. 3-267 Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat 20/10/2003
S. 3-268 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 20/10/2003
S. 3-270 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 20/10/2003
S. 3-277 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Centrum voor conflictpreventie 20/10/2003
S. 3-288 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 23/10/2003
S. 3-292 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers 30/10/2003
S. 3-294 Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden 30/10/2003
S. 3-313 Voorstel van bijzondere wet houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-314 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-315 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŽindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-326 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op het instellen van een dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 12/11/2003
S. 3-328 Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis 13/11/2003
S. 3-329 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 13/11/2003
S. 3-466 Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat 21/1/2004
S. 3-649 Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 23/4/2004
S. 3-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsuitkering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met het oog op de invoering van adoptierust en een adoptieuitkering voor zelfstandigen 14/5/2004
S. 3-701 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 14/5/2004
S. 3-702 Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŽn 14/5/2004
S. 3-714 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 25/5/2004
S. 3-758 Wetsvoorstel houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 17/6/2004
S. 3-759 Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden 17/6/2004
S. 3-761 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 17/6/2004
S. 3-777 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 24/6/2004
S. 3-805 Wetsvoorstel ter verbetering van de toepassing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis 2/7/2004
S. 3-831 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de ziekteverzekeringswet van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 20/7/2004
S. 3-849 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken 30/9/2004
S. 3-875 Voorstel van resolutie betreffende de schuldkwijtschelding voor de armste landen 21/10/2004
S. 3-902 Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid 17/11/2004
S. 3-963 Voorstel van resolutie over de Europese ontwikkelingssamenwerking 20/12/2004
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-987 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de programmawetten 13/1/2005
S. 3-988 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten 17/1/2005
S. 3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
S. 3-1200 Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo 19/5/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
S. 3-1261 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen 27/6/2005
S. 3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1370 Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten 11/10/2005
S. 3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
S. 3-1393 Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat 13/10/2005
S. 3-1416 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren 28/10/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1470 Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
S. 3-1582 Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering 20/2/2006
S. 3-1593 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op wapens met verarmd uranium 1/3/2006
S. 3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1649 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 30/3/2006
S. 3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006
S. 3-1721 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 17/5/2006
S. 3-1772 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 27/6/2006
S. 3-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 29/6/2006
S. 3-1784 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van de organisaties voor eerlijke handel 3/7/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2047 Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 31/1/2007
S. 3-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht 14/2/2007
S. 3-2088 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/2/2007
S. 3-2103 Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6/3/2007
S. 3-2381 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
S. 3-2388 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten 11/4/2007
K. 51-634 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 19/12/2003
K. 51-640 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 19/12/2003

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999