Voorstellen van Sabine de Bethune (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-117 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 6/10/1995
S. 1-330 Wetsontwerp ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons 9/5/1996
S. 1-375 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 22/7/1996
S. 1-496 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren 9/12/1996
S. 1-584 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 20/3/1997
S. 1-585 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden 20/3/1997
S. 1-657 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 5/6/1997
S. 1-658 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 6/6/1997
S. 1-659 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 6/6/1997
S. 1-746 Voorstel van resolutie betreffende de toegang van de meewerkende echtgeno(o)t(e) tot het stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 16/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-754 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie 23/10/1997
S. 1-791 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind 21/11/1997
S. 1-865 Voorstel tot wijziging van artikel 27 van het Reglement van de Senaat 5/2/1998
S. 1-866 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 5/2/1998
S. 1-961 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State 23/4/1998
S. 1-1014 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 9/6/1998
S. 1-1096 Voorstel van resolutie inzake een globaal en ge´ntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming 15/9/1998
S. 1-1112 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 14/10/1998
S. 1-1116 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op gelijke kansen voor vrouwen en mannen 16/10/1998
S. 1-1142 Voorstel van resolutie betreffende Taslima Nasreen 6/11/1998
S. 1-1215 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend ge´ntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 21/12/1998
S. 1-1259 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers 29/1/1999
S. 1-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 11/3/1999
S. 1-1380 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek inzake de toekenning aan echtgenoten van het recht om de naam van de andere echtgenoot na echtscheiding te gebruiken 22/4/1999

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003