2-323/1

2-323/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

2 FEBRUARI 2000


Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen België en Oostenrijk op te schorten

(Ingediend door mevrouw Anne-Marie Lizin c.s.)


De Senaat,

A. Overwegende dat deelname van de fascisten van de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) aan de Oostenrijkse regering onaanvaardbaar is;

B. Overwegende dat het programma van de FPÖ standpunten bevat die onverenigbaar zijn met de meest elementaire democratische principes;

C. Overwegende dat deze partij de immigratie beschouwt als de oorzaak van de werkloosheid, de woningnood en de stijgende criminaliteit;

D. Overwegende dat de partij van Jörg Haider gekant is tegen de aanwezigheid op Oostenrijks grondgebied van verschillende etnische minderheden;

E. Overwegende dat hij meermaals zware verwijten heeft gericht tot de Sloveense, Kroatische, Hongaarssprekende, Tsjechische en Slovaakse minderheden;

F. Overwegende dat de FPÖ voorstander is van het pan-germaanse nationalisme en de biologische theorieën van de Umvolkung ;

G. Overwegende dat het in het licht van de voorgaande argumenten ondenkbaar is dat personen die zo'n gevaar betekenen voor de democratie, toegang hebben tot de informatie die opgeslagen is in de internationale databanken met politiegegevens;

Verzoekt de Belgische regering alle vormen van bilaterale en multilaterale politionele samenwerking met Oostenrijk op te schorten.

Anne-Marie LIZIN.
Mohamed DAIF.
Jeannine LEDUC.
Iris VAN RIET.
Christine CORNET d'ELZIUS.
Frans LOZIE.
Georges DALLEMAGNE.