- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Justitie

Woensdag 19 maart 2014
vergaderingen om 10.15 uur en om 14.15 uur - Zaal B

  1. Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne c.s.);
   nr. 5-2445/1.-
   Rapporteur : de heer Bert Anciaux.
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (van de heer Guy Swennen);
   nr. 5-399/1.-
   Rapporteur : de heer Bert Anciaux.
  3. Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (van mevrouw Els Van Hoof c.s.);
   nr. 5-2483/1.-
   Rapporteur : de heer Bert Anciaux.

  Hoorzitting met :
  - professor dr. Patrick Senaeve, Instituut voor Familerecht en Jeugdrecht KULeuven;
  - de heer Paul Borghs, jurist gespecialiseerd in holebi- en transgenderwetgeving;
  - mevrouw Jehanne Sosson, professor personen- en familierecht, UCL.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 1. Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (van de heer Bert Anciaux c.s.);
  nr. 5-2001/1.-
  Rapporteur : mevrouw Fauzaya Talhaoui.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Art. 22.3 van het Reglement van de Senaat
  Bespreking met het oog op het opstellen van een wetsvoorstel tot verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
  Rapporteur : de heer Bert Anciaux.
  Stemmingen [Pro memorie]

 3. Art. 22.3 van het Reglement van de Senaat
  Bespreking met het oog op het opstellen van een wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie.
  Rapporteur : de heer Bert Anciaux.
  Stemmingen [Pro memorie]

 4. Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden (van mevrouw Zakia Khattabi);
  nr. 5-447/1-4.-
  Rapporteur : de heer Philippe Mahoux.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen
  [Pro memorie]

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken (van mevrouw Christine Defraigne);
   nr. 5-171/1.-
   Rapporteur : de heer Philippe Mahoux.
  2. Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder (van mevrouw Christine Defraigne);
   nr. 5-172/1.-
   Rapporteur : de heer Philippe Mahoux.
  3. Wetsvoorstel tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechtelijk toezicht (van mevrouw Christine Defraigne);
   nr. 5-520/1.-
   Rapporteur : de heer Philippe Mahoux.

  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen
  [Pro memorie]

 5. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld (van de heer Philippe Mahoux);
  nr. 5-243/1.-
  Rapporteurs : mevrouw Christine Defraigne en de heer Karl Vanlouwe.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen
  [Pro memorie]

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (van mevrouw Els Van Hoof c.s.);
   nr. 5-2399/1.-
  2. Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in België (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Jean-Jacques De Gucht);
   nr. 5-2453/1.-

  Regeling van de werkzaamheden [Pro memorie]

 6. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (van de heer Jean-François Istasse);
  nr. 5-2349/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  [Pro memorie]

 7. Wetsvoorstel tot instelling van de dualiteit van de strafrechtelijke en de burgerlijke fout in het kader van onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doodslag (van de heer François Bellot);
  nr. 5-292/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  [Pro memorie]