5-1284/4

5-1284/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

27 MAART 2012


Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen


AMENDEMENTEN


Nr. 25 VAN DE HEER MAHOUX

In de considerans, een punt Cbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Cbis. gelet op de resolutie die eenparig werd aangenomen door de Governing Council van de IPU op zijn 189e zitting (Bern, 19 oktober 2011); ».

Philippe MAHOUX.

Nr. 26 VAN MEVROUW ARENA EN DE HEER BROTCHI C.S.

In de considerans, punt I vervangen als volgt :

« overwegende dat Palestijnse gevangenen worden overgebracht naar gevangenissen in Israël, wat een inbreuk is op de Vierde Conventie van Genève; ».

Nr. 27 VAN MEVROUW ARENA EN DE HEER BROTCHI C.S.

In de considerans, een punt Jbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Jbis. overwegende dat de Israëlische regering om veiligheidsredenen het bezoekrecht van de Palestijnse gevangenen die afkomstig zijn uit de Gazastrook beperkt; ».

Nr. 28 VAN MEVROUW ARENA EN DE HEER BROTCHI C.S.

In de considerans, punt K vervangen als volgt :

« overwegende dat naar Israëlisch recht alle gevangenen het recht hebben om bij een rechtbank beroep aan te tekenen in verband met elk aspect van de omstandigheden van hun gevangenschap en dat de penitentiaire overheden verplicht zijn zich naar de beslissingen van het gerecht te schikken; ».

Nr. 29 VAN MEVROUW ARENA EN DE HEER BROTCHI C.S.

In de considerans, punt L vervangen als volgt :

« overwegende dat een grote groep Palestijnen wordt vastgehouden onder de regeling « administratieve detentie », een status die volgens de Israëlische regering in overeenstemming is met artikel 78 van de Conventie van Genève; overwegende dat de regeling administratieve detentie betekent dat de gevangenen niet officieel in beschuldiging worden gesteld en ze zich als dusdanig ook niet kunnen verdedigen; ».

Marie ARENA.
Jacques BROTCHI.
Marleen TEMMERMAN.
Rik DAEMS.
Sabine de BETHUNE.
Vanessa MATZ.

Nr. 30 VAN DE HEER BROTCHI

In de considerans, punt O vervangen als volgt :

« overwegende dat een oplossing voor de gevangenenkwestie een integraal onderdeel vormt van de context waarbinnen stabiliteit en vrede tussen Israël en de Palestijnen moet kunnen worden bereikt; ».

Jacques BROTCHI.

Nr. 31 VAN MEVROUW ARENA EN DE HEER BROTCHI C.S.

In het dispositief, punt 4b vervangen als volgt :

« administratieve detentie als een uitzonderlijke maatregel te beschouwen; ».

Nr. 32 VAN MEVROUW ARENA EN DE HEER BROTCHI C.S.

In het dispositief, in punt 5, een punt c (nieuw) toevoegen, luidende :

« c. systematisch de lichamen van overleden Israëli's terug te geven aan de families. ».

Marie ARENA.
Jacques BROTCHI.
Marleen TEMMERMAN.
Rik DAEMS.
Sabine de BETHUNE.
Vanessa MATZ.

Nr. 33 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 25)

In de considerans, het voorgestelde punt Cbis aanvullen als volgt : « en die specifiek betrekking hebben op de situatie van Palestijnse parlementsleden die tijdens de uitoefening van hun parlementair mandaat door de Israëlische overheid van hun vrijheid zijn beroofd ».

Verantwoording

Enige duiding bij de inhoud van de vermelde resolutie is noodzakelijk voor een goed begrip ervan.

Nr. 34 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In de considerans, een punt Jter (nieuw) invoegen, luidende :

« Jter. overwegende dat het Internationaal Comité van het Rode Kruis de Israëlische overheid bij herhaling heeft opgeroepen het sinds 2007 opgeschorte bezoekprogramma voor inwoners uit Gaza te hervatten; ».

Verantwoording

Op 1 maart 2012 herhaalde het Internationaal Comité van het Rode Kruis deze duidelijke oproep nogmaals (verklaring over de aanwezigheid van het Rode Kruis in Israël en de bezette gebieden).

Nr. 35 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In de considerans, een punt Kbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Kbis. overwegende dat uit rapporten van mensenrechtenorganisaties blijkt dat er regelmatig schendingen van mensenrechten plaatsvinden, meer concreet in de rapporten « Human Rights in the Occupied Territories 1 January — 30 April 2011 » van Amnesty International en in het rapport « Palestinian Child Prisoners » van de Defence for Children International/Palestine Section van juni 2009 en het rapport « Without Trial » van de Israëlische mensenrechtenorganisaties B’Tselem en Hamoked van oktober 2009; ».

Piet DE BRUYN.
Karl VANLOUWE.
Patrick DE GROOTE.
Luc SEVENHANS.

Nr. 36 VAN MEVROUW ARENA C.S.

In het dispositief, in punt 4b, de woorden « en zodoende het oneigenlijke gebruik van « administratieve detentie » te beëindigen » doen vervallen en een punt 4bbis in te voegen, luidende :

« 4bbis. administratieve detentie te beschouwen als een uitzonderlijke maatregel ».

Marie ARENA.
Jacques BROTCHI.
Marleen TEMMERMAN.