3-1519/8

3-1519/8

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

31 MEI 2006


Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidsberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen


AMENDEMENTEN


Nr. 75 VAN DE HEER BEKE EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 19

In § 1, tweede lid, van dit artikel, de zinsnede « de juristen of desgevallend de magistraten of advocaten, lid van de in artikel 11 bedoelde raad die hierbij gezamenlijk optreden, of de voorzitter van de Raad van eerste aanleg » doen vervallen.

Verantwoording

Uitspraak van het Hof van Cassatie van 22 december 2005. Volgens deze uitspraak van het Hof van Cassatie zijn de tuchtcolleges van de beroepsordes geen onpartijdige rechter. De organieke onpartijdigheid van een rechtsprekend orgaan, zoals een raad van de ordes is niet bestaanbaar met een stelsel waarin een lid ervan het recht heeft om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing ervan.

De provinciale raden en de raden van eerste aanleg bij de nationale raad doen uitspraak in eerste aanleg. In art. 13, § 1, b, lid 2, staat dat voor de uitoefening van het tuchtrecht de juristen vervangen worden door hetzij één enkele magistraat, hetzij door één enkele advocaat. Deze magistraat en advocaat die deel uitmaken van de provinciale raad, nemen deel aan de discussies. Deze leden van de provinciale raad hebben echter volgens artikel 19, § 1, lid 2 ook het recht om hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van beroep. Dit geldt ook voor de voorzitter van de Raad van eerste aanleg.

Het is precies door dit recht van de magistraat/advocaat en voorzitter van eerste aanleg om beroep aan te tekenen dat het tuchtcollege voigens het Hof van Cassatie niet onpartijdig is. De rnagistraat/advocaat en voorzitter van eerste aanleg kunnen op deze manier invloed uitoefenen op de besluitvorrning van het tuchtcollege.

Elkeen heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij wet is ingesteld (artikel 6,1 van het EVRM). Die onpartijdigheid kan niet gewaarborgd worden ais een iid van een rechtsprekend college het recht heeft hoger beroep aan te tekenen tegen een beslissing van dat college.

Wouter BEKE
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nr. 76 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN BEKE

Art. 14

In § 1, tweede lid, van het voorgestelde artikel tussen het woord « uit » en het woord « twee » het woord « minstens » invoegen.

Verantwoording

In ernstige gevallen zou het onderzoekscollege in deze zin uitgebreid kunnen worden.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Wouter BEKE.

Nr. 77 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 4

In § 5, derde lid, de woorden « , noch lid zijn van een orgaan of de directie van een verzorgingsinstelling » doen vervallen.

Verantwoording

Artikel 14, § 3, voorziet reeds in de wraking indien er hier aangaande enige belangenvermenging zou kunnen ontstaan.

Nr. 78 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 14

In § 3 van het voorgestelde artikel, het woord « tegenstrijdige » doen vervallen.

Verantwoording

Het gaat om alle mogelijke belangen, dus ook gelijklopende.

Nr. 79 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 29 van de heren Destexhe en Brotchi)

Art. 16

In het 4º van het voorgestelde artikel, de woorden « wint de Nationale Raad bij de betrokken overheid van het land van oorsprong of herkomst van de candidaat dezelfde inlichtingen in » vervangen door de woorden « kan de Nationale Raad op verzoek van de in artikel 11 bedoelde raden bij de betrokken overheid van het land van oorsprong of van herkomst van de kandidaat » en het woord « in » vervangen door het woord « inwinnen ».

Verantwoording

In deze zin maakt men de samenwerking tussen de raden en de Nationale Raad inzake internationale contacten mogelijk.

Nr. 80 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 4

In § 1, 9º, van het voorgestelde artikel, het woord « dubbeltal » vervangen door de woorden « dubbele lijst ».

Verantwoording

De Franse tekst geeft een correctere weergave.

Nr. 81 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 17

In § 2 van het voorgestelde artikel, de woorden « uit een dubbeltal » en « in een dubbeltal » vervangen door de woorden « op een dubbele lijst ».

Verantwoording

De Franse tekst geeft een correctere weergave.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 82 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

Art. 19

Tussen het 3de en het 4de lid van § 4 van het voorgestelde artikel, een nieuw lid toevoegen, luidende als volgt :

« De Koning benoemt uit de leden die magistraat zijn de voorzitter en diens plaatsvervangers. »

Verantwoording

Vervollediging van deze paragraaf.

Nr. 83 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

Art. 19

In § 1er, derde lid van het voorgestelde artikel, de woorden « leden van de in artikel 11 bedoelde Raad of aan de voorzitter van de Raad van eerste aanleg » vervangen door « voorzitters ».

Verantwoording

Bij goedkeuring van het amendement nr. 75 wordt de rest van het derde lid zonder voorwerp.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Wouter BEKE
Christel GEERTS
Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 84 VAN DE HEER DESTEXHE

(Subamendement op amendement nr. 18 van de heren Destexhe en Brotchi)

In het eerste lid van het voorgestelde artikel 22bis (nieuw) de woorden « van één jaar » vervangen door de woorden « van drie jaar ».

Verantwoording

In sommige gevallen lijkt één jaar te kort te zijn.

Alain DESTEXHE.